BT-IST51_TK

ทัวร์ตุรเคีย มหัศจรรย์…TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน (TK)

ราคาเริ่มต้น 36,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: packageLogo683_Turkish Airlines Logo

นำท่านชมฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมทั้งภายนอกและภายใน ฮายาโซฟีอาจึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 3 ล้านคนต่อปี และเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในตุรกีเลยทีเดียว เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ฮายาโซฟีอาก็ได้กลับไปเป็นมัสยิดอีกครั้ง แต่ยังสามารถเข้าชมได้ดังเดิม

วันที่เดินทาง

3 พ.ย. 66 – 10 พ.ย. 66, 25 พ.ย. 66 – 2 ธ.ค. 66

ทัวร์ตุรเคีย

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
23.30 น. ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 69
(รบกวนตรวจสอบเที่ยวบินและเวลาบินด้านท้ายตารางอีกครั้ง)

06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรเคียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย)
นำท่านชมฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมทั้งภายนอกและภายใน ฮายาโซฟีอาจึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 3 ล้านคนต่อปี และเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในตุรกีเลยทีเดียว เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ฮายาโซฟีอาก็ได้กลับไปเป็นมัสยิดอีกครั้ง แต่ยังสามารถเข้าชมได้ดังเดิม

จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดย ‘จักรพรรดิเมห์เม็ตผู้พิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR) ในอดีตพระราชวังทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรเคีย โดยการนำการจัดทัพแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านนอก “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล ซึ่งวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งนี้ประดับด้วยกระเบื้องอัซนิค บนกำแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิป คาเนชั่น ฯลฯ

จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านนอกจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) หรือที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) ซึ่งย่านแห่งนี้แต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกว้างสำหรับแข่งกีฬาขับรถม้าแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง Spice Bazar เป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปี สินค้าที่ขายอันดับหนึ่ง ได้แก่เครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิ่นต่างๆ เช่นเครื่องเทศสำหรับหมักเนื้อ ต้มน้ำซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเนมอนที่ใช้ผสมกับเครื่องดื่มนอกจากเครื่องเทศแล้วยังมีสินค้าประเภทถั่ว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้อบแห้งน้ำผึ้งแท้ น้ำมันหอมระเหย ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนมหวานเตอร์กิชต้นตำรับแท้ๆ

จากนั้น เพลิดเพลินย่าน บารัต(Balat) เมืองแห่งสีสันของอิสตันบูล สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยบ้านเก่าแก่หลากหลายสีสัน ร้านคาเฟ่สุดชิคที่ให้ท่านได้ถ่ายรูปอาตๆได้หลากหลายมุม รวมถึง ชมวิหารสไตล์กรีก สุเหร่า โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ Chora Museum ให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามและอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับ Galata Tower หอคอยสูงโดดเด่นสวยงาม เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอคอยสังเกตการณ์ ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ หอคอยเป็นแบบสไตล์โรมัน ทรงกระบอกขนาด 9 ชั้น มีความสูง 66.90 เมตร ส่วนบนของหอคอยเป็นเป็นทรงกรวยหมวก เป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวตุรเคียเป็นอย่างมาก ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก TRYP BY WHYNDAM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานตุรเคีย เมืองอิสตันบูล
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล่(Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้ จากมหากาพย์อีเลียด เรื่องสงครามเมืองทรอย หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นที่สำเร็จ
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานของประเทศตุรเคีย เมืองชานัคคาเล่
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินสู่ ปามุคคาเล่(Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม เฮียราโพลิส (Hierapolis) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ จุดเด่นสำคัญของที่แห่งนี้คือ มีโรงละครขนาดใหญ่ ที่สามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน อดีตงานเทศกาลหรือการแข่งขันต่างๆก็จะจัดที่โรงละครแห่งนี้ และรอบๆจะประกอบไปด้วย โรงอาบนน้ำโบราณ สระน้ำโบราณ ประตูเมือง ฯลฯ
จากนั้น นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีลักษณะเป็นระเบียงน้ำพุเกลือร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลก เป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาบำบัดการอาการต่างๆ

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานตุรเคีย เมืองปามุคคาเล่
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองนี้เป็นเมืองสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นเมืองต้นกำเนิดศาสนาอิสลาม
ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปด้านนอกสถานีคาราวาน (Caravanserai) ตั้งอยู่ได้จากการคมนาคมการติดต่อสื่อสารและการเดินทางของผู้คนในเครือข่ายของเส้นทางการค้า (trade routes) ที่ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ สถานีคาราวานอาจจะเป็นที่รู้จักในภาษาไทยด้วยชื่อเรียกว่า “โรงเตี๊ยม”

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านนอกกับพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana) หรือสำนักลมวนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม
นำท่าน เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า“ดินแดนม้าพันธุ์ดี” จนผู้คนในพื้นที่ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรเคีย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานตุรเคีย เมืองคัปปาโดเกีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปหุบเขาแบบพาโนรามิค มีทั้งปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้รับการตั้งชื่อตามก้อนหินใหญ่ในบริเวณศูนย์กลางของเมือง เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการอีกด้วย ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของคัปปาโดเกียอันสวยงามได้บนนี้
จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพหุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่ เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารสำคัญในแถบละแวกนั้น และยังเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายภาพหุบเขาแห่งรัก (Lover Valley) เป็นหุบเขาที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีกลุ่มเสาหินที่เป็นรูปทรงแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ใจ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
แวะถ่ายรูป หุบเขาเกอเรเม (Goreme Valley) ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตาของแท่งหินที่ถูกกัดเซาะและกลายเป็นรูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติด้วยความประทับใจ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส (Avanos Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ มีลักษณะสถาปัตยกรรมออตโตมันแบบดั้งเดิม
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานตุรเคีย เมืองคัปปาโดเกีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านชมป้อมโอตาฮิซาร์ด้านนอก (Ortahisar) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งว่า ปราสาทกลาง เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการของทหารในอดีต แต่ปัจจุบันได้มีการบูรณะให้ยังคงสภาพไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม จากนั้น นำท่านชมนครใต้ดินคาดัค (Cardak Underground City) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ทำให้อากาศถ่ายเท

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปหินรูปทรงประหลาด 3 อัน ที่เรียกกันว่า Three Beauties ปล่องไฟนางฟ้า แทนสัญลักษณ์ของ พ่อ แม่ และลูก ตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้เลยก็ว่าได้
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร์ (NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)
21.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 2009
22.55 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT
หลังจากนั้น ให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องโดยมีร้านค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าชั้นนำ เช่น HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย

01.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ตุรเคีย