แถบเมนุข้อมูลรายการทัวรื_V01_edit01

ทัวร์ฮ่องกง HongKong Free Day ไหว้พระเสริมความเฮง ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม 3 วัน 2 คืน (TG)

ราคาเริ่มต้น 15,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: tg

“HONG KONG DISNEYLAND” ดินแดนแห่งความฝัน อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของฮ่องกง พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุด ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นได้ไม่จำกัดรอบ พร้อมด้วยกิจกรรมและความบันเทิงมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา ท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (หว่องไท่ซิน) นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแล รักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึง ฤกษ์มงคลในการทางธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน”นั้นเป็นวัดลัทธิ เต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก

วันที่เดินทาง

ม.ค.-พ.ค. 67

วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม
เช้า เที่ยง เย็น
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบิน CHEK LAP KOK –
ช้อปปิ้งมงก๊ก  -Dorsett Tsuen Hotel / Ramada Hong Kong Grand View /Starphire Hotel
หรือเทียบเท่า
2 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดเจ้าแม่กวนรีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่และหยก – วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
ติ่มซำ ฮ่องกง ณ ภัตาคาร -Dorsett Tsuen Hotel / Ramada Hong Kong Grand View /Starphire Hotel หรือเทียบเท่า
3 Free Day อิสระช็อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option ตามต้องการ
Option 1 กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง)
Option 2 ตั๋ว Hong Kong Disneyland (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง)
สนามบิน CHEK LAP KOK – สนามบินสุวรรณภูมิ –

11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน การบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
14.00 น. เหินฟ้าสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ TG638 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง นำท่านเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลกอีกด้วย
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านมงก๊อก ( Mongkok ) แหล่ง
ช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยที่มีเอกลักษณ์แปลกตา รวมทั้งตลาดเก่าแก่ที่สะท้อนเสน่ห์ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ถือเป็นหนึ่งในย่านยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะเวียนมา มีร้านสวยๆ บาร์เท่ห์ๆ หลบซ่อนตัวอยู่มากมาย ภายในย่านมีตลาดนัด Ladies’ Market ขนาดใหญ่ซึ่งมีร้านขายเสื้อผ้า และของกระจุกกระจิกให้ได้เลือกซื้อมากมาย
ค่ำ  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Dorsett Tsuen Hotel / Ramada Hong Kong Grand View /Starphire Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า  บริการอาหารเช้า เมนูติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 ความเชื่อของคนจีนใน ฮ่องกง – มาเก๊า จะมี ” วันเปิดทรัพย์ “ หรือ ” พิธี ยืมเงิน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง “ มีเพียงแต่ 1 วัน จัด ขึ้นปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ในแต่ละปีเท่านั้น และคนไทยนิยมไปขอยืมเงินกัน
จากนั้น นำท่านสู่ รีพัลส์ เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้เป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกง นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะ มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งคนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์มากขอพรเรื่องการงานการเงิน และขอพรขอโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลและขอพรเจ้าแม่ทับทิมทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอและข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ถ้าข้ามแล้วห้ามเดินย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี สำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ เทพเจ้าแห่งความรัก ให้เอามือลูบที่บริเวณหินสีดำ พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิดท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุด ของฮ่องกง

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (หว่องไท่ซิน) นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแล รักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของ มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึง ฤกษ์มงคลในการทางธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “วัดหวังต้าเซียน”นั้นเป็นวัดลัทธิ เต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มี อายุกว่าร้อยปี ได้ชื่อว่าเป็น วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาทุกสิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือ ผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) ที่โด่งดังเรื่องการขอเนื้อคู่สุดๆ อีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับคนโสดที่อยากมีคู่ บริเวณรูปปั้น เทพเจ้าแห่งจันทรา ซึ่งเชื่อกันว่า ..เป็นเทพที่ดลบัลดาลให้สมหวังในเรื่องความรัก ด้านข้างมีรูปปั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาผูกด้ายแดง เพื่อขอให้พบกับคู่ครองหรือมีความรักที่มั่นคงและยืนยาว..
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันเมนูห่านย่าง ณ ภัตตราคาร

นำท่านชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็น เครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี๊ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ท่านแชกงองค์เกาแก่ ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย,สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น
วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งฝั่งฮ่องกง โดยองค์ที่ประดิษฐานด้านในนั้นเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เดียวกันกับทางวัดอาม่า และ วัดริมน้ำ โดยวัดทินหัวนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณ เยา มา เต(Yau Ma Tei Station) สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยบรรดาลทรัพย์และปกป้องชาวประมงให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1876 ภายในวัดออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์จีนโบราณ มีจุดเด่นอยู่ที่ธูปขดแดงขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งบนเพดานของวิหารในวัด มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีแสงแดดส่องลงมาในยามกลางวัน ส่วนบริเวณหน้าวัดก็จะมีสวนสาธารณะและม้านั่งให้สามารถนั่งชมบรรยากาศร่มรื่น แถววัดได้อีกด้วย นอกจากการมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยแล้วภายในวัดยังสามารถไหว้ขอพรกับเทพกวนอูหน้าดำได้
จากนั้นนำท่านอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับ ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
ค่ำ  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Dorsett Tsuen Hotel / Ramada Hong Kong Grand View /Starphire Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า  อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
จากนั้น Free Day อิสระทุกท่าน ช็อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option ตามต้องการ
1. จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)
2. คอสเวย์เบย์ (Causeway Bay)
3. มงก๊ก (Mong Kok)
4. หว่านไฉ (Wan Chai)
5. ควีนส์โรด (Queen’s Road)

Option 1 กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง
Option 2 ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกซื้อ Optional HONG KONG DISNEYLAND (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง)

“HONG KONG DISNEYLAND” ดินแดนแห่งความฝัน อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของฮ่องกง พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุด ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นได้ไม่จำกัดรอบ พร้อมด้วยกิจกรรมและความบันเทิงมากมาย ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 7 โซน
• เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) • แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND)
• ทูมอโรว์แลนด์ (TOMORROW LAND) • ทอยสตอรี่แลนด์ (TOY STORY LAND)
• แฟนตาซีแลนด์ (FANTASY LAND) • กริซลีย์ กัลช (GRIZZLY GULCH)
• มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT)

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็กแล็บก็อก
18.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็กแล็บก็อก โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG639
20.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม