AD-DAD006-FD

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 12,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณฮอยอัน  เมืองโบราณฮอยอันเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารและแผนผังถนนสะท้อนถึงอิทธิพลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผสมผสานกันเพื่อสร้างแหล่งมรดกอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้เมืองโบราณฮอยอันตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนามตอนกลางของเวียดนาม บนฝั่งเหนือใกล้ปากแม่น้ำทูบอน เป็นเมืองท่าการค้าขนาดเล็กที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึง 19 ซึ่งมีการค้าขายกันอย่างแพร่หลายทั้งกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เมืองนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมพื้นเมืองและต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและญี่ปุ่น

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – ตุลาคม 67

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เที่ยวบิน FD634
(น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
09:05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
นำท่านสู่เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้งCoconut Village (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณฮอยอัน เมืองโบราณฮอยอันเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารและแผนผังถนนสะท้อนถึงอิทธิพลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผสมผสานกันเพื่อสร้างแหล่งมรดกอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้เมืองโบราณฮอยอันตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนามตอนกลางของเวียดนาม บนฝั่งเหนือใกล้ปากแม่น้ำทูบอน เป็นเมืองท่าการค้าขนาดเล็กที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึง 19 ซึ่งมีการค้าขายกันอย่างแพร่หลายทั้งกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เมืองนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมพื้นเมืองและต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและญี่ปุ่น
ที่มีอิทธิพลต่อยุโรปในภายหลัง) ที่รวมกันเพื่อสร้างการอยู่รอดที่ไม่เหมือนใครนี้ ตัวเมืองประกอบด้วยอาคารโครงไม้ 1,107 แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยมีกำแพงอิฐหรือผนังไม้ ซึ่งรวมถึงอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นถิ่นเชิงพาณิชย์และในประเทศ โดยเฉพาะตลาดเปิดและท่าเรือข้ามฟาก และสิ่งปลูกสร้างทางศาสนา เช่น เจดีย์และบ้านลัทธิครอบครัว . บ้านปูกระเบื้องและส่วนประกอบไม้แกะสลักด้วยลวดลายแบบดั้งเดิม จัดวางเรียงชิดกันเป็นแถวแน่นไม่ขาดสายตามถนนคนเดินแคบๆ นอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ญี่ปุ่นชั้นดีที่มีเจดีย์อยู่ด้วย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 แผนผังถนนเดิมซึ่งพัฒนาขึ้น เมื่อเมืองกลายเป็นท่าเรือยังคงอยู่ ประกอบด้วยตารางถนนที่มีแกนหนึ่งขนานกับแม่น้ำ และอีกแกนหนึ่งของถนนและตรอกซอกซอยตั้งเป็นมุมฉากกับแม่น้ำ
นำท่านชมร้านหินอ่อน ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเป็นที่ระลึก
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร
ที่พัก Yes Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ( Ba Na Hill ) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน สไตล์หมู่บ้านฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนเขาที่ระดับความสูง 1,487 เมตร ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านนั่ง กระเช้าขึ้นไปสู่เมืองบนยอดเขาบานาฮิลล์ ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกว่าเป็น กระเช้าไฟฟ้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก (5,042 เมตร) และสูงที่สุดในโลก (1,368 เมตร) ระหว่างทางขึ้นท่านได้จะได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขา เมื่อนั่งกระเช้าขึ้นไปถึงยอดเขา ปราสาทย้อนยุคสไตล์ฝรั่งเศสสวยงามเหมือนอยู่ในเทพนิยาย มีมุมถ่ายรูปมากมาย จุดที่เป็นไฮไลท์ คือ สะพานมือยักษ์ลอยฟ้า Golden Bridge ที่สามารถมองเห็นวิวจากมุมสูง และสัมผัสหมอกอย่างใกล้ชิด และยังมีเครื่องเล่นให้ได้สนุกสุดเหวี่ยงที่ Fantasy Park มี (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก) ***ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์จะมีเครื่องเล่นในหลายรูปแบบท้าทายมากมาย ความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง และอื่นๆ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก
เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
*** หรือเลือกซื้อ OPTION เสริมบุฟเฟ่ต์นานาชาติด้านบนบานาฮิลล์ สามารถจองล่วงหน้าได้ ค่าอาหารและค่าบริการท่านละ 599 บาท/ท่าน ***
จากนั้นแวะชม ร้านไข่มุก อิสระเลือกชมเครื่องประดับได้ตามใจชอป
จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกลางคืนเซินตรา (Son Tra Night Market) เป็นตลาดตอนกลางคืน ตั้งอยู่ใกล้สะพานมังกร บริเวณส่วนหัวของมังกร ในเมืองดานัง ตลาดนี้มีของกินหลากหลาย โดยเฉพาะอาหารทะเลปิ้งย่าง ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปลาหมึก หอยนางรม ฯลฯ ในราคาที่ไม่แพงมาก โดยแต่ละร้านจะนำอาหารทะเลใส่ถาดเรียงไว้พร้อมกับติดราคาบอก หลังจากเลือกเมนูได้แล้วทางร้านก็จะมีบริการปิ้งย่างและนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะให้ด้วย นอกจากนี้บริเวณตลาดยังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือกเยอะมาก รวมถึงมีเสื้อผ้า ของใช้ ของฝากต่างๆ มากมายให้ได้เดินชม เดินช้อปกันอย่างเพลิดเพลินทุกวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 – 24.00 น.
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร
ที่พัก Yes Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดหลินอึ๋ง ดานัง วัดหลินอึ๋งแห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2004 เป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองดานังในการสร้างวัดโดยมุ่งหวังที่จะให้คุ้มครองเมืองจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดแห่งนี้ และอยู่ด้านทิศเหนือของดานัง ที่นี่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2010 เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประจำเมืองดานัง และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ซึ่งสร้างเจ้าแม่กวนอิมให้ยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลดานัง ขนาด สูงถึง 67 เมตร มีฐานกว้าง 35 เมตร ออกแบบให้ยืนบนฐานดอกบัว นับเป็นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลก สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากอ่าวดานัง และยังเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นภาพวิวบรรยากาศเมืองดานังได้อีกด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่คาเฟ่ลับที่ SON TRA MARINA CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล์ Santorini Vibes มากๆสวยจริงไม่จกตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
นำท่านสู่ สะพานมังกร (Dragon Bridge) คือ สะพานข้ามแม่น้ำฮัน (Han River) ที่เมืองดานัง ที่สุดของแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาดเมื่อแวะไปเยือนเมืองดานัง

จากนำท่าน แวะถ่ายรูป APEC PARK ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮาน ใกล้ๆสะพานมังกร เมืองดานัง ซึ่งประเทศเวียดนามสร้างไว้เพื่อต้อนรับการประชุม APECที่ประเทศเวียดนามในปี 2017 โดยมีจุดเด่นคือเป็นโดมขนาดยักษ์ ที่สร้างมาจากเหล็ก 200 ตัน รูปทรงมีลักษณะเหมือน ‘ว่าวยักษ์’ ซึ่งใหญ่จริง และทาสีขาวได้อย่างลงตัว
จากนั้นนำท่านเดินทาง Wonder Park ซึ่งเป็นสวนเล็กๆ ของ Danang Golden Bay Hotel ตั้งอยู่บนถนน Lê Văn Duyệt ใกล้กับเชิงสะพานถ่วนเฟื๊อก จำลองสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละประเทศ เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ
นำท่านอิสระชอปปิง ห้างสรรพสินค้าวินคอมพลาซ่า เป็นห้างที่มีชื่อเสียงก่อนเก็บนามมีอยู่หลายเมือง ภายในห้างจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารรวมทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตให้เลือกซื้อสินค้าเช่น H & M , CHARLES & KEITH
นำท่านแวะช้อปปิ้งของฝากจาก เยื่อไผ่
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร
ที่พัก Yes Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ ชาวไทย สินค้ากี่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรมเช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร, โคมไฟ, ผ้าปัก, กระเป๋าปัก, ตะเกียบไม้แกะสลักชุดอำาวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์สีชมพู หรือ โบสถ์คริสต์ดานัง เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษเฝอ
นำท่านสู่ ห้าง Lotte Mart ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เกาหลีตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองดานังประมาณ 2-3 กิโลเมตร ภายในมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขายของเกาหลีและนานาชาติ เกาหลีนิยมมาเดินค่อนข้างเยอะ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
18:50 ออกเดินทางจากสนามบินดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD639
20:35 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์เวียดนาม