Placeholder

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ 4D3N (WE)

ราคาเริ่มต้น 25,990 ฿ จองทัวร์

สายการบิน: Thaismile_logo2

วันที่1       สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง

วันที่2      เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก็อต

วันที่3      เมืองนากาก็อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

วันที่4      สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

วันที่เดินทาง

13 ต.ค. 65 – 16 ต.ค. 65, 20 ต.ค. 65 – 23 ต.ค. 65, 22 ก.ย. 65 – 25 ก.ย. 65, 29 ก.ย. 65 – 02 ต.ค. 65, 24 ก.ย. 65 – 27 ก.ย. 65, 08 ต.ค. 65 – 11 ต.ค. 65, 15 ต.ค. 65 – 18 ต.ค. 65, 21 ต.ค. 65 – 24 ต.ค. 65

ทัวร์เนปาล

 

Day1        สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง

07.00        นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

10.10         ออกเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE319

12.25         เดินทางถึง สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลอีกด้วย เมืองกาฐมัณฑุเป็นเมืองที่ถือว่าหากใครที่มาเยือนเนปาลแล้วต้องมาเยือนนี้ด้วย เพราะที่นี่นั้นเป็นจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง วัฒนธรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมาย อาทิเช่น สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ย่านถนนทาเมล หรืออื่นๆ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังที่พักเพื่อทำการเช็คอิน

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ อีกทั้งยังมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระราชวังกาฐมัณฑุ วัดกุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วัดตะเลชุและจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย นำท่านนมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู จากนั้นนำท่านไปยังกาฐมาณฑป ที่สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 12 ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ พาท่านชมวังหนุมานโธกา ที่ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าของพระราชวัง และสัการะเทวีตะเลชุภาวณีเทพประจำองค์พระมหากษัตริย์ ที่วัดตะเลชุ

นำท่านเดินทางไปยัง สวยัมภูวนาถ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มีอายุนานถึง 2,000 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ เมื่อปี พ.ศ. 963 ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากตัวเมืองกาฐมาณฑุไปทางตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรม การผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่เเห่งหนึ่งของโลกและยังได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกของโลกอีกด้วย โดยสถูปสวะยัมภูนาถนั้นมีลักษณะคล้ายโอคว่ำขนาดใหญ่สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ด้านบนจนถึงยอดสถูปสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีภาพวาดเป็นรูปดวงตาไว้ทั้งหมด 4 ด้าน โดยมีความหมายถึง ดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า หรือดวงตาแห่งปัญญาทั้งสี่ทิศ

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่         Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า

 

Day2      เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองภักตะปุร์ หรือรู้จักกันในนาม เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของเมืองนี้อยู่ที่วิถีชีวิตของชาวเมืองที่สามารถอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณได้อย่างกลมกลืน ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ได้รับขนานนามว่า เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมืองภักตะปุร์ถือว่าเป็นเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานแกะสลักไม้ และการทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป นอกจากนี้แล้ว เมืองบักตะปูร์ ยังเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979 พาทุกท่านเยี่ยมชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริเวณของจตุรัสนั้นมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีสถานที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น ประตูทองคำ ประตูที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ความเก่าแก่ของประตูนานถึงก่อนคริสต์ศักราช 1756 และเป็นประตูทางเข้าของ พระราชวัง 55 หน้าต่าง มีการตกแต่งลวดลายไปด้วยของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมี ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ วัดไภราพนาถ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม วัดมณฑปญาฎะโปละ มณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

จากนั้นพาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองนากาก๊อต หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ตั้งอยู่บนเขามีความสูงประมาณ 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 32 กิโลเมตร นากาก๊อตถือว่าเป็นเมืองที่สามารถชมวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้แบบพาโนราม่า **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆเป็นที่สำคัญ** เป็นเมืองที่สามารถชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอินเดีย

พักที่           Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรือระดับเทียบเท่า

 

Day3         เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

พาทุกท่าน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้า ทุกท่านสามารถเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่ต้องยอมรับว่าสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขาแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนเป็น มงกุฏของโลก อีกด้วยนอกจากนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความหนาว และความสดชื่นของธรรมชาติ พร้อมภาพภูเขาข้างหน้าที่ทุกท่านจะได้เห็นนั้นจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเปล่งประกายตลอดจนพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่หายาก และไม่สามารถหาได้ง่ายๆได้ในทั่วไป  **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆเป็นที่สำคัญ**

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองปาทัน หรือเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลก ด้วยปะติมากรรมที่ประกอบไปด้วยพระราชวังน้อยใหญ่ภายในเมืองปาทัน หรือเมืองลิลิตปูร์ โดยเมืองแห่งนี้นั้นเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพัคมาตี อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือในช่วงศตวรรษที่ 3 อีกทั้งเมืองแห่งนี้นั้นยังถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดของเมืองกาฐมาณฑุอีกด้วย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางกลางงานหัตถสิลป์ของชาวทิเบต และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพระพุทธรูป นับเป็นครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางที่ทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้ นำทุกท่านไปยัง จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตงดงาม โดยรอบจตุรัสนั้นทุกท่านจะสามารถเห็นความสวยงามของบ้านเรือนประชาชนที่มีการแกะสลักบานประตูและหน้าต่างได้อย่างงดงามปราณีตอีกด้วย

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง ย่านถนนทาเมล ตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้นเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย ภายในตลาดสองข้างทางจะประกอบไปด้วย อาทิเช่น ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทําจากหินตํางๆ และอุปกรณ์สําหรับการปีนเขา สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดที่จะมาแวะเที่ยวชม หรือเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

หลังจากที่ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนั้นพาทุกท่านชม ปศุปฏินารถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์แห่งราชวงศ์มัลละ ซึ่งในการสร้างวัดครั้งนี้ก็เพื่อถวายแด่องค์ปศุปฏินาถภาคอวตารหนึ่งของพระศิวะ และยังมีความเชื่ออีกว่าแม่น้ำพัคมาตีนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เนื่องจากการไหลของแม่น้ำสายนี้นั้นจะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคา วัดนี้มีหลังคาที่ทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงิน ถือได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาล

หลังจากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิ์นาถ เจดีย์ที่ใหญํที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 บริเวณรอบๆวัดนั้นถือว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต เมื่อปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตุนี้จึงทำให้เห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูอาหารท้องถิ่น พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง

พักที่          Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า

 

Day4      สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

13.30       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE320

18.00      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์เนปาล