1717654944

ทัวร์สิงคโปร์ VELOCITY THRILL SINGAPORE F1 (SQ)

ราคาเริ่มต้น 37,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines
  • รวมบัตรเข้าชม Singapore Grand Prix (F1) บัตร Padang Grandstand

(ตั๋วแบบนั่ง Zone 4 )

  • ชมคอนเสิร์ต ศิลปินระดับโลก < รอประกาศจาก Website >
  • พักโรงแรม Hotel Grand Central หรือเทียบเท่า 4*
  • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
  • นำท่านขอเสริมดวง พร้อมเช่าเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์วัด Lian Shan Shuang Lin Temple
  • พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 10SGD/ท่าน ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์
วันที่เดินทาง

21 ก.ย. 67 – 23 ก.ย. 67

ทัวร์สิงคโปร์

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Hotel – Formula 1
06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้สารขาออกชั้น 4 ประตู 10 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ทิปคนขับรถ+ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ท่านละ 1,500 บาท
ชำระที่สนามบิน (เฉพาะโปรแกรมทัวร์)
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
09.40 น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) เที่ยวบินที่ SQ705 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

13.05 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านสู่ โรงแรมที่พัก GRAND CENTRAL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พิเศษ ! แถมฟรี บัตร EZ Link Card และเงินในบัตรมูลค่า 10 SGD/ท่าน
ไว้สำหรับเดินทางในสิงคโปร์

** เวลาอันสมควรหัวหน้าทัวร์นำทุกท่านเดินทางโดย MRT **
เข้าร่วมงาน SINGAPORE GP 2024
PRACTICE
20 SEP
QUALIFY
21 SEP
FINAL
22 SEP
แผนผังในงานตั๋ว Padang Grandstand (ตั๋วแบบนั่ง Zone 4 )
https://singaporegp.sg/en/event-info/circuit-park-map/
อิสระเดินทางกลับโรงแรมตามอัธยาศัย

Package TOUR

ลูกค้าเช็คอินด้วยตนเองและลงทะเบียน
ICA ด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

วันที่สอง Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Package Tour
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

***อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย***

***หากท่านใดสนใจซื้อบัตร UNIVERSAL STUDIO (ราคา ผู้ใหญ่ 2,120 บาท
เด็กอายุ 4-11 ปีราคา 1,790 บาท)
Sea. Aquarium (ราคา ผู้ใหญ่ 1,350 บาท / เด็กอายุ 4-11 ปีราคา 1,000 บาท)
โปรดแจ้งและชำระค่าบัตรก่อนเดินทาง***
บัตร F1 Padang Grandstand เข้าชมงานได้ 21-22 SEP ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ
คอนเสิร์ต รออัปเดต
งานเริ่มประมาณ 16:00-00:00

เพื่อความสะดวกในการชมงาน ลูกค้าอิสระเดินทางกลับโรงแรมด้วยตนเอง
ลูกค้าอิสระเที่ยวเอง

ลูกค้าอิสระเที่ยวเอง

วันที่สาม Merlion – Liang Shan Shuang Lin Temple – Garden by the bay – Jewel – กรุงเทพ (B/-/-)
Package Tour
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

ทำท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดซวงหลิน(Lian Shan Shuang Lin Monastery)เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และสวยงามโดยมีต้นแบบจากวัด Xi Chang Shi templeด้านในมีทางเดินไปตามสวนบอนไซที่มุ่งหน้าไปที่วิหารหลักที่สวยงามทั้ง 3 อาคาร ภายในทางด้านซ้ายจะมีวัด Cheng Huang ซึ่งสร้างขึ้นให้กับยมบาลและเทพต่างๆ โดยมีวิหารหลักที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1912 ที่ภายในเต็มไปด้วยควันจากธูป วัดซวงหลินนั้นตั้งอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองด้วยความศรัทธามีคนแวะเวียนเข้ามาจำนวนมาก ส่วนใหญ่ ขอพรเรื่อง โชคลาภ การงาน และบูชาเครื่องราง ของทางวัด
*** ข้อมูลสำคัญ !! เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่วัดซวงหลินมีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์ และในโลกโซเชี่ยล มีกว่า 20 ชนิดเสริมพลังในด้านต่างๆ ทางทีมงานจะส่งข้อมูล วิธี การและขั้นตอนก่อนวันเดินทางและจะบริการพาไปไหว้ และขอพรตามหลักของวัดอย่างถูกต้อ

จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
(ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 15 SGD หรือ 405 บาท)

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม

Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก
ไม่รวมค่าบัตร Flower Dome และ Cloud Forest

***หากต้องการเข้าชม 2 โดมเพิ่ม 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบินเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน
SINGAPORE AIRLINE (SQ) เที่ยวบินที่ SQ720
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
20.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ ประทับใจ

ลูกค้าอิสระเที่ยวเอง
เดินทางไปสนามบินและเช็คอินด้วยตนเอง

มีทีมงานทัวร์นำท่องเที่ยวตามรายการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

ทัวร์สิงคโปร์