แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล1511_20240325132110

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล 6 วัน 5 คืน (6E)

ราคาเริ่มต้น 29,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: IndiGo_Logo

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็นตลาดน้ำที่ในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหากใครที่มาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่ามาไม่ถึง

วันที่เดินทาง

กันยายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์อินเดีย

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเดลี

14.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
17.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน IndiGo เที่ยวบินที่ 6E1054
19.55 เดินทางถึง สนามบินเดลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
Day2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์
เทือกเขากุลมาร์ค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.40 ออกเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบิน IndiGo เที่ยวบินที่ 6E5201
09.10 เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold)” เป็นเทือกเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,730 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคาประมาณ 56 กิโลเมตร เดิมมีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ก่อตั้งโดยศุลต่านยูซุปชาร์ ช่วงศตวรรษที่ 16 และที่สำคัญที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่มีหลุมถึง 18 หลุม ที่ยังสูงที่สุดในโลก ซึ่งกุลมาร์คเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต เทือกเขากุลมาร์คได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะช่วงไหนๆ ก็สามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่มีเบื่อ พร้อมสัมผัสความสวยงามที่แตกต่างกับสี่ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสี หรือจะฤดูหิมะเก๋ๆในช่วงฤดูหนาว และถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ที่นี่ก็มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมาก *ในช่วงที่ท่านเดินทางอาจพบหิมะมากน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่าน นั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูง 3,979 เมตรจากระดับน้ำทะเล **(ราคาโปรแกรมนี้รวมค่าตั๋วสำหรับนั่งกุลมาร์ค กอนโดล่า)** เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขา (เฟสที่ 1) ด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

กรณีที่ลูกค้าต้องการนั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ต่อไปยังเฟส 2 (เพื่อขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงาม และวิวยอดเขานันกาพาร์บัต (Nanga Parbat) หรือวิวของเทือกเขาหิมาลัย) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ 18 USD/ท่าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Royal Group of Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – เทือกเขาโซนามาร์ค – ธารน้ำแข็งกราเซีย

นำท่านตื่นเช้า ล่องเรือชมตลาดเช้า ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของตลาดน้ำที่คนท้องถิ่นจะนำสินค้าของตัวเองมาขาย อาทิ ผักสด เครื่องดื่ม อาหารเช้า อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทุกอย่างจะเป็นการค้าขายบนเรือ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) เป็นทะเลสาบที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ถือว่าเป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆ หรือสวนผักกลางน้ำ และยังเป็นตลาดน้ำที่ในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าต่างๆพายเรือมาขายของ อาทิ ผักหรือผลไม้ต่างๆ พิเศษ!! นำทุกท่านลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ เพื่อชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนติก และความงามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งหากใครที่มาเยือนแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาล่องเรือชิคาราถือว่ามาไม่ถึง
นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาโซนามาร์ค ที่รู้จักกันในฉายา “อ้อมกอดหิมาลัยที่โซนามาร์คท้องทุ่งแห่งทองคำ หรือ Meadow of gold แห่งแคชเมียร์” สูงกว่าระดับน้ําทะเล 2,740 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม อยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชม เทือกเขาโซนามาร์ค (Sonamarg) มีธารน้ําแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ค และยังมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า Thajiwas ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ําสินธุ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค”เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือเป็นรู้จักกันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดัคห์” เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม ตลอดสองข้างทาง ยังมี “ธารน้ำแข็งกราเซีย” (Thajiwas Glacier) ที่เกิดจากการทับถมของหิมะมายาวนาน ละลายเป็นธารน้ําแข็งตามแนวเขา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Badar Resorts, Sonamarg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 คาร์กิล – ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์” – Zojila Pass – เมืองดราส – จุดชมวิวแม่น้ำ Drass – โซนามาร์ค

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองคาร์กิล (Kargil) เป็นเมืองชายขอบอินเดียติดกับปากีสถานในแคว้นลาดักห์ และเป็นเมืองสุดท้ายที่มีความเป็นอิสลาม ก่อนเข้าสู่หัวใจของลาดักห์ ที่ห่มคลุมด้วยกลิ่นอายพุทธศาสนาที่เมืองเลห์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เส้นทางที่สวยงามจนเปรียบเสมือนถนนโลกพระจันทร์” สามารถชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวแคชเมียร์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สุดแสนมหัศจรรย์ เนื่องจากเมืองคาร์กิลมีเทือกเขาหิมาลัยที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี และมีสายน้ำไหลผ่านกลางเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทาง ผ่าน Zojila Pass ที่เป็นเหมือนด่านแรกที่ให้ร่างกายได้ปรับตัวบนที่สูง และเป็นทางที่จะเดินทางสู่ เลห์ ถือว่าเป็นอีกเส้นทางที่มีความสวยงาม ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนสุดปลายฟ้า ความงามแห่งหิมาลัย”
เดินทางต่อไปยัง เมืองดราส (Drass) พาทุกท่านไปยัง จุดชมวิวแม่น้ำ Drass เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่อยู่ในเขตคาร์กิล ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สวยงาม อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Badar Resorts, Sonamarg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของทะเลสาบดาล ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิอักบาร์ ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1585 พระองค์ทรง ครองเมืองและสร้างสวนนี้โดยช่างฝีมือดี สวนแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เชีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมกับลานน้ำพุที่ถูกสร้างขึ้นทอดยาวจากที่ต่ำขึ้นที่สูง หันหน้าสู่ทะเลสาบดาล
นำทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) ถูกสร้างขึ้นในสมัย จักรพรรดิจาฮันจีร์ โดยพระองค์สร้างขึ้นเพื่อพระมเหสีเนอร์ เจฮัน ซึ่งเป็นผู้หญิงที่พระองค์ทรงรัก และเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อน สวนแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่สวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์คือมีลานน้ำพุทอดยาวจนถึงพระที่นั่งชั้นใน และยิ่งไปกว่านั้นสวนทั้งสามที่นี้มีความงามที่พิเศษคือสวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ท่านไหนที่ไปเยือนจะได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติกเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเลยทีเดียว ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์
19.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E6031
20.35 เดินทางถึง สนามบินเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
Day6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน IndiGo เที่ยวบินที่ 6E1053
16.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

ทัวร์อินเดีย