พม่าเปิดเป๊ะปัง_-เมษายน—กันยายน-67oK

ทัวร์พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน (UB)

ราคาเริ่มต้น 7,997 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: MYANMAR NATIONAL AIRLINES  UB

นำท่านนั่งเรือแจวสู่ เจดีย์เลเยพญา  มีพระปางมารวิชัย อันงดงาม บนเกาะกลางน้ำอายุพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ำจะขึ้นสักเท่าไร ก็ไม่มีวันท่วมได้ เมื่อถึงบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นำท่านสักการะขอพร พระอุปคุต ที่เป็นที่ นับถือของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกนับพัน ที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่ ว่ายเหนือน้ำ

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – กันยายน 67

ทัวร์พม่า
07.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10
สายการบิน Myanmar National Airlines (UB)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน
10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB020 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบ ร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชาบู บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด)
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธ รูปนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อน กัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านสักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2466 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิด ของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผา ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ ภาษาพม่าภายในเจดีย์ ประดับด้วยกระเบี้องสีสัน งดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์

นำท่านไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญ และพม่านิยม มากราบ ไหว้สักการะบูชาเพราะ เชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวัง ทันใจ

นำท่านไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยัง เป็นที่รวบรวม สรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานของ องค์เจดีย์ไหว้พระพุทธรูป ทั้ง 4 ทิศก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์เพื่อชมภาพวาด และสถานที่ สำคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สำคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำ คู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่ บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่อพรจาก องค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานเพื่อเสริม สร้างบารมี และสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐาน ทั้งแปด ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน ก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิด ตนจะเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต
*พา มู “แม่ยักษ์” คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ และยังช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักในหน้าที่การงาน*
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ZEALAX HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 5 ดาว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงเมืองสิเรียม ชมความงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส ในสมัยโบราณ ตั้งแต่สมัย นายพล ฟิลิป เดอร์ปิโต้ เดอนิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือปีพ.ศ.2156 ร่วม สมัย พระเจ้าทรงธรรม กรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากกำแพง สไตล์ ลูชิปาเนียน ปาโรก ตั้งอยู่ ริ่มฝั่งแม่น้ำย่างกุ้ง เชื่อมกับแม่น้ำอิระวดี

นำท่านนั่งเรือแจวสู่ เจดีย์เลเยพญา มีพระปางมารวิชัย อันงดงาม บนเกาะกลางน้ำอายุพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ำจะขึ้นสักเท่าไร ก็ไม่มีวันท่วมได้ เมื่อถึงบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นำท่านสักการะขอพร พระอุปคุต ที่เป็นที่ นับถือของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกนับพัน ที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่ ว่ายเหนือน้ำ
นำท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระคุปคุต ที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับพัน ที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ

นอกจากนี้ผู้คนนิยมมาสักการะ พระอุปคุต โดยคนที่นี่มีความเชื่อกันว่า พระอุปคุตจะบันดาลให้มีกินมีใช้ และมีโชคลาภ ซึ่งวิหารของพระอุปคุตจะอยู่ด้านหลังองค์เจดีย์ ถูกสร้างยื่นออกมาจากเกาะเล็กน้อย และถัดไปไม่ไกลนักจะมีเทพน้ำจืด-น้ำเค็ม ส่วนใหญ่ผู้คนที่มากราบไหว้เทพทั้งสององค์นี้มักจะขอพรในเรื่องของธุรกิจการค้า

และเมื่อเราเข้าไปชมความงดงามภายในเจดีย์ และไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นมาเดินมายังจุดขึ้นลงเรือ เพื่อรอเรือลำเดิมเพื่อข้ามฝั่งกลับไป

นำท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแห่งนี้ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เช่น ใครที่ต้องการ ซื้อ-ขาย บ้าน, ที่ดิน หรือลงทุนทำธุรกิจ ก็มักจะเดินทางมาขอพรที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

นำท่าน ไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับที่ อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำ องค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้ง 28 องค์ มีความสูง และเส้นผ่าน ศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรก ของพม่า เพื่อใช้เป็นสถาน ทีสังคาย นาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้าง สันติภาพขึ้นในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์ สำคัญ สององค์ มีพระพุทธรูปองค์พระประธาน ที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม
นำท่านช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาด เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก็อต ในสมัยที่ ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน หลายหลัง สินค้าที่จำหน่าย ในตลาด แห่งนี้มีหลากหลาย ชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญ กับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร นำท่าน เดินทางสู่สนามบิน

17.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways International
เที่ยวบินที่ UB017 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์พม่า