TUR-W5-S013

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 8Days (W5)

ราคาเริ่มต้น 32,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: อิหร่าน

วันที่1            สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเตหะราน

วันที่2             กรุงเตหะราน – กรุงอิสตันบูล – เมืองโบลู – เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่3             เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า

วันที่4            เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคูซาดาซึ

วันที่5            เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงอิสตันบูล

วันที่6            กรุงอิสตันบูล

วันที่7            กรุงอิสตันบูล – กรุงเตหะราน – กรุงเทพมหานคร

วันที่8           สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง

21 ต.ค. 65 – 28 ต.ค. 65

ทัวร์ตุรกี

 

วันที่ 1                สนามบินสุวรรณภูมิ        กรุงเตหะราน    

18.00 น.           พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน  มาฮาร์น แอร์ W5 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

21.30 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน มาฮาร์น แอร์ เที่ยวบินที่ W5 050

 

วันที่ 2                กรุงเตหะราน – กรุงอิสตันบูล – เมืองโบลู – เมืองคัปปาโดเกีย

01.30 น.           เดินทางถึง กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน แวะเปลี่ยนเที่ยว

05.50 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน มาฮาร์น แอร์ เที่ยวบินที่ W5 112

08.35 น.          เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโบลู Bolu (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 473 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของ ทุ่งหญ้า สลับกับขุนเขา ให้วิถีชีวิตของชาวชนบทของตุรเกีย เห็นแกะเป็นฝูงใหญ่ๆ เดินเรียงรายกัน เป็นภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางที่น่าจดจำเป็นอย่างมาก

เย็น                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

                          พักค้างคืนที่ Uchisa Kaya Cave Stile Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ

 

วันที่ 3               เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า

05.00 น.         สำหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม

(ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 270USD ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 290USD ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด

(สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานเซรามิค ให้ท่านได้ชมการสาธิตการทำเครื่องเซรามิค ว่ามีกรรมวิธีการทำเป็นอย่างไร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน ไปจนถึงการเขียนลายต่าง ๆ ที่เป็นลายเฉพาะของตุรกี โรงงานแห่งนี้ได้ผลิตและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จากนำท่านต่อด้วยการช้อปปิ้ง โรงงานเพชร เป็นโรงงานส่งออกเครื่องเพชร เครื่องประดับ อัญมณีที่สำคัญของประเทศตุรเกีย

เที่ยง               รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที่มีชื่อเสียงของตุรกี จะได้ชมกรรมวิธีการสาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพรมตุรกี ให้ท่านได้เลือกซื้อพรมที่มีคุณภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 271 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการถ่ายภาพด้านอก Caravansarine สถานที่พักแรมของพ่อค้าชาวเติร์กสมัยออตโตมันที่ยิ่งใหญ่

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     พักค้างคืนที่ Ozkaymak Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานตูรเกีย

 

วันที่ 4          เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคูซาดาซึ  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทาง 394 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน  นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง  ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ และด้วยความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งบริเวณเดียวกันนั้นก็จะเป็น เมืองโบราณ เฮียราโพลิส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1988 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ติดทะเล จะมีเรือสำราญขนาดใหญ่ มาจอดที่เมืองคูซาดาซึ แห่งนี้ เพื่อที่จะเดินทางมาชม ความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟิซุส

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                       พักค้างคืนที่ Marina Hotel 4 ดาว  หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรเกีย

 

วันที่ 5            เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงอิสตันบูล   

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความสวยงามของ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น จากนั้น  นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 540 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                        พักค้างคืนที่ Golden Way Hotel 4 ดาว  หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรเกีย

 

วันที่ 6            กรุงอิสตันบูล

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน

มาผ่อนคลายกับความรู้สึกที่สบายสบายด้วยการนำท่าน ล่องเรือไปตามช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus Cruise ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ได้เวลาพอสมควร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ

เที่ยง             รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นนำท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น

 

นำท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้ามประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่สำคัญ

 

ส่งท้ายกันด้วยย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงอิสตันบูล จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ตั้งอยู่ใน ย่านเบโลกลู Beyoglu ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และถือเป็นหัวใจของนครอีสตันบูลสมัยใหม่ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคม มีสถานบันเทิง ร้านค้าตกตกแต่งหลากหลายสไตล์ คาเฟต์นั่งชิลด์ ชิลด์ เป็นถนนที่ไม่เคยหลับใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไฮไลท์ที่สำคัญของ Taksim Square อีกอย่างหนึ่งก็คือ รถรางสีแดงแสด ที่วิ่งจากจัตุรัสทักซิมไปตามถนนใกล้กันกับสถานีทูเบล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่เก่าแห่งหนึ่งในกรุงอิสตันบูล ถนนเส้นนี้เหมือนดั้งสวรรค์ของบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวทั้งหลาย เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ สวยๆ มากมาย ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนม (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน จึงของดบริการอาหารเย็น)

                      พักค้างคืนที่ Golden Way Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานตุรเกีย

 

วันที่ 7            กรุงอิสตันบูล – กรุงเตหะราน – กรุงเทพมหานคร

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

12.15 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาฮาร์ แอร์ เที่ยวบินที่ W5 117

15.45 น.           เดินทางถึง กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

21.10 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาฮาร์น แอร์ เที่ยวบินที่ W5 051

 

วันที่ 8              สนามบินสุวรรณภูมิ 

 07.25 น.         เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์ตุรกี