16c9b3b3f44a86e08fba77f65e8e3c9b

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ฟูราโน่ อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (XJ)

ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: download

เดินทางสู่เมืองฟูราโน่ ฟูราโนะเป็นพื้นที่กว้างบนเนินเขาที่ทอดไปยังภูเขา โทกาจิ ฟุราโนะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรรมชาติฟุราโนะ-อาชิเบ็ทสึ โดยตั้งอยู่เลียบแม่น้ำโซราจิ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางฮอกไกโด ฟูราโนะจึงมีชื่อเล่นว่า “เมืองสะดือ”

วันที่เดินทาง

ตุลาคม 67 – พฤศจิกายน 67

ทัวร์ญี่ปุ่น
23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ Thai Air Asia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

02.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.05 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางออกจากสนามบินเพื่อนเดินทางท่องเที่ยว
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน แบบ SET BOX
จากนั้น เดินทางสู่เมืองฟูราโน่ ฟูราโนะเป็นพื้นที่กว้างบนเนินเขาที่ทอดไปยังภูเขา โทกาจิ ฟุราโนะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรรมชาติฟุราโนะ-อาชิเบ็ทสึ โดยตั้งอยู่เลียบแม่น้ำโซราจิ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางฮอกไกโด ฟูราโนะจึงมีชื่อเล่นว่า “เมืองสะดือ”

เดินทางสู่ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรซ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กๆ ที่มีการออกแบบที่แตกต่างจากหมู่บ้านทั่วไป โดยสร้างเป็นกระท่อมขนาดเล็กท่ามกลางสวนต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น เชื่อมต่อบ้านด้วยสะพานไม้ โดยหมู่บ้านนี้ยังมีร้านค้าให้ช้อปปิ้งกันอีกด้วย โดยจะเป็นสินค้าแฮนด์เมดและสินค้าพื้นเมืองจำพวกงานฝีมือต่างๆ สินค้าไอเดียที่ทันสมัน นอกจากจะมีจำหน่ายแล้วยังสามารถชมการทำงานฝีมือนี้ได้อีกด้วย

เดินทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่น ที่มีสินค้ามากมายหลายชนิดในราคาย่อมเยาให้ท่านเลือกซื้อได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางและยา ซึ่งห้างอิออน มอลล์ นี้ เป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น เพราะสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดในแห่งเดียวได้เลย และทุกๆช่วงเทศกาลทางห้างก็มีการจัดโปรโมชั่นประจำฤดูกาลอีกด้วย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เดินทางสู่ เมืองบิเอะ เป็นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด เมืองแห่งนี้มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ โดยตั้งอยู่ที่เชิงเขาโทกะจิดาเคะในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง บริเวณนี้มีธรรมชาติน่ามาเที่ยวเป็นอย่างมากจนสถานที่หลายแห่งของที่นี่ปรากฏในสื่อโปรโมทเมืองฮอกไกโดอยู่บ่อย ๆ นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า ตั้งอยู่ในเมืองบิเอะ ของจังหวัดฮอกไกโด เป็นบ่อน้ำที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้น การที่น้ำในบ่อมีสีฟ้าสดกว่าบ่อน้ำทั่วไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในน้ำได้สะท้อนกับแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งคำว่า “Aoi-ike” ในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลเป็นไทยได้ว่า “บ่อน้ำสีฟ้า”

นำท่านชม น้ำตกชิราฮิเกะ ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ จังหวัดฮอกไกโดเป็นน้ำตกที่สวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของฮอกไกโดซึ่งน้ำตกแห่งนี้จะมีความสูงโดยประมาณที่ 30 เมตร ไฮไลท์ของน้ำตกนี้ก็คือเป็นน้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นน้ำบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ำบิเอะ และสีของน้ำตกที่ไหลลงมานั้นมีความโดดเด่นด้วยสีฟ้าอมเขียว ซึ่งเกิดจากแร่โคบอลต์นั่นเอง ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีทำให้ความสวยงามของน้ำตกตัดกับสีของใบไม้เปลี่ยนสีที่กำลังผลัดกันเปลี่ยนเป็นสีแดง เหลืองได้อย่างสวยงาม ส่วนช่วงหน้าหนาวนั้นสีของน้ำตกก็ตัดกับสีขาวโพลนของหิมะได้เป็นอย่างดี

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม คลองโอตารุ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเกาะฮอกไกโดอีกหนึ่งแห่ง เพราะในอดีตคลองแห่งนี้เป็นท่าเรือที่สำคัญในช่วงศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ในเวลาต่อมามีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ทำให้สินค้าสามารถส่งผ่านเรือลำใหญ่ได้โดยตรง และในปี ค.ศ. 1980 บริเวณคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมทำให้สวยงามเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และโกดังต่างๆริมคลองได้รับการปรับปรุงให้มาเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์ และในช่วงฤดูหนาวบริเวณริมคลองยังจัดให้มีเทศกาลไฟริมคลองโอตารุอีกด้วย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ตั้งอยู่บนถนนซาไกมาจิที่เมืองโอตารุ อาคารพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างในสไตล์ตะวันตก มีอายุกว่า 100 ปีและเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เมื่อได้เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้พบกับกล่องดนตรีจำนวนมากมายมากกว่า 3,000 ชิ้น ตั้งโชว์ความสวยงามเรียงรายและมีการจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วย การดีไซน์กล่องดนตรีนั้นมีหลากหลายให้เลือกตามความชอบ และยังมีส่วนที่ให้ผู้เยี่ยมชมสามารถทำกล่องเพลงของตนเองได้อีกด้วย
เมื่อเดินออกจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีแล้วจะมองเห็น หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ซึ่งเป็นอีกจุดแลนด์มาร์กหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ตัวเรือนนาฬิกานี้ยังสามารถทำงานได้ดี ซึ่งเป็น 1 ใน 2 เรือนที่ยังคงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ นาฬิกาไอน้ำเรือนนี้ได้รับมาจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ซึ่งทางการได้มอบให้เป็นของขวัญกับเมืองโอตารุ นาฬิกาเรือนนี้จะส่งเสียงดนตรีเตือนเวลาออกมาให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้ยินทุกๆ 15 นาทีอีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ มีประวัติอันยาวนาน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1800 – 1900 โดยถนนแห่งนี้มีความยาวตลอดทางประมาณ 750 เมตร และถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารต่างๆบริเวณถนนแห่งนี้ยังคงรูปลักษณ์แบบเดิมไว้และอยู่ในสภาพดีอีกด้วย ซึ่งตลอดทางแนวเดินสองฟากฝั่ง เต็มไปด้วยคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนม พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของที่ระลึกอย่างมากมาย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ที่พัก SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ช้อปปิ้งปลอดภาษี แห่งเกาะฮอกไกโด เป็นร้านค้าปลอดภาษีแห่งเดียวในฮอกไกโด บริการสินค้า เพื่อสุขภาพ แบรนด์เนม เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว คนญี่ปุ่น นิยมรักษาสุขภาพด้วยการเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า วิตามินบำรุงร่างกายในประเทศญี่ปุ่นนั้น มีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ส่วนเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แพ้ที่อื่นๆเช่นกัน มีแบรนที่ขึ้นชื่อหลากหลายมากมายในญี่ปุ่น บริการที่ร้านปลอดภาษีนี้เช่นเดียวกัน
นำท่านชม สวนฮิราโอกะ (Hiraoka Jugei Center) เป็นสวนขนาดใหญ่ ใจกลางเมืองซัปโปโร ก่อตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ในปี 1984 เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจในทุกฤดูกาล เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ปลายตุลาคม – พฤศจิกายน) มีต้นเมเปิ้ลราว 1,500 ต้น เมื่อผลัดใบจะกลายเป็นอุโมงค์ต้นเมเปิ้ลสีเหลืองส้มแดง ความยาวกว่า 150 เมตร

หมายเหตุ : หากกรณีต้นเมเปิ้ลหมดฤดูกาล หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ขอสงวนสิทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาฮอกไกโด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร บนเกาะฮอกไกโด นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีหรือใบแปะก๊วยยอดนิยมเป็นอันดับต้นๆของเกาะอีกด้วย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรตอนเหนือ เป็นผลงานชิ้นเอกของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ โดยสถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงอยู่ที่ 13.5 เมตร และมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อยๆลาดลง และรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ยิ่งในช่วงฤดูร้อนจะสามารถมองเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีหลังคาคลุมระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งออกเป็น 7 บล็อก ซึ่งสองข้างทางนี้เต็มไปด้วยร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยาสามัญ เสื้อผ้า ร้านรองเท้ายอดฮิต อย่าง ABC MART หรือแม้แต่ร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังย่าง Don Quijote ก็มีอยู่ในย่านนี้เช่นกัน สถานที่แห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีการจัดเทศกาลต่างๆตามแต่ละช่วงอีกด้วย

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวชมเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถรับส่งและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ โดยภายในเมืองซัปโปโรมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจดังนี้ โดยวันอิสระมีไกด์บริการแนะนำให้ข้อมูลวิธีการเดินทาง
– หอนาฬิกาซัปโปโร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1878 ตั้งอยู่ในเขตของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตัน โดยปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่จนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การก่อสร้างให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าชม
– พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เดิมที่นี่เคยถูกใช้เป็นโรงงานผลิตเบียร์มาก่อน ปัจจุบันได้เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเบียร์ และประวัติความเป็นมาของเบียร์ซัปโปโร
ที่นี่มีจัดพรีเมียมทัวร์พร้อมชิมเบียร์ 2 ขนิดได้ในราคาคนละ 500 เยน แต่ผู้บรรยายจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น และมีคำบรรยายภาษาอังกฤษตามจุดต่างๆ
– จุดชมวิวเขาโมอิวะ เป็นเขาที่อยู่ใกล้ใจกลางเมืองซัปโปโรมากที่สุด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่า แถมยังเป็นจุดชมวิวเมืองซัปโปโรยอดนิยมด้วย วิวยามค่ำคืนของซัปโปโรนี้ได้รับเลือกให้เป็นอันดับ 2 ของ 3 วิวกลางคืนแสนสวยของญี่ปุ่น ประจำปี 2015 (อันดับ 1 นางาซากิ อันดับ 3 โกเบ) มีกระเช้า Mount Moiwa Ropeway ให้นั่งขึ้นสู่ด้านบนได้แบบสบายๆ
– สวนโอโดริ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทอดตัวยาวอยู่กลางเมืองซัปโปโร มีหอคอยซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) ตั้งอยู่จุดเริ่มต้นทางทิศตะวันออก ที่สวนนี้ถูกใช้เป็นที่จัดงานอีเว้นท์ดังๆ มากมายอย่างเบียร์การ์เด้นและรำวงบงโอโดริในหน้าร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) ในหน้าหนาว
– ตลาดนิโจ แหล่งรวมวัตถุดิบชั้นเลิศมากมายในฮอกไกโด นอกจากตลาดจะเป็นแหล่งรวมของสด อาหารทะเล ทั้ง ปลา กุ้ง หอย แล้ว ไฮไลท์อันโด่งดังของฮอกไกโดอย่าง ปูยักษ์ ก็มีให้ได้มาลองชิมกันที่นี่
 อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
12.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ THAI AIRASIA X เที่ยวบินที่ XJ621(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ญี่ปุ่น