banner_square-JFD114_070224-172013

ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน (FD)

ราคาเริ่มต้น 26,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

เยี่ยมชมมรดกโลก ปราสาทคุมาโมโตะ ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน

ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ เช็คอินแลนด์มาร์คดัง หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคินริน หมู่บ้านจำลองโจไซเอ็น

ชมวิว 360 องศาไดคันโบ ช้อปปิ้งจุใจ เอาท์เลทพรีเมี่ยม

อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม

พิเศษ! พัก ออนเซ็น 1 คืน ฟูกูโอกะ 2 คืน เต็มอิ่ม! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิกุ

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์ญี่ปุ่น
19.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
23.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD236 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาซากุริ ภายในเมืองซาซากุริเป็นที่ตั้งของ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสักการะบูชาพระคูไค” ซึ่งมีขนบธรรมเนียมดั้งเดิมและประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 180 ปี ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนกันมากมาย โดยเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นพลางสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาลึกและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวชื่อดังคือ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) สถานที่สักการะบูชาพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พาทุกท่านชม ‘’พระนอน” ขนาดเท่ากับเทพีเสรีภาพ โดยเป็นพระนอนทองสัมฤทธิ์อันดับ 1 ของโลกซึ่งมีความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนักกว่า 300 ตัน “พระนอน” หรือ “เนฮัมบุตสึ” คือพระพุทธรูปที่แสดงท่าทางของ พระพุทธเจ้าตอนเสด็จดับขันธปริ-นิพพานที่นี่มีขนาดใหญ่มากเท่ากับเทพีเสรีภาพที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์กตรงฝ่าเท้าของพระนอนมีลวดลายสลักเอาไว้ โดยสามารถอธิษฐานขอพรของศาสนาพุทธยุคแรกในอินเดีย ลวดลายเหล่านี้สื่อถึงหัวใจของคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์และความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า ทางเข้าวัดจะได้พบกับรูปปั้นเทพธิดา 3 องค์ (Nyonintensho-do) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เชื่อกันว่าเป็นเทพที่ประทานพรและนำความสุขมาให้ เมื่อเข้ามาด้านในจะพบกับอุโมงค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นทางเชื่อมหลัก จะได้เข้าไปยังห้องโถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ Shaka Nyorai เทพแห่งชีวิตและแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ อีกด้วย (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าวัด แต่ไม่รวมค่าเข้าชมองค์พระ ราคาประมาณ 500 เยน)

กฎระเบียบและข้อห้ามในการเข้าชมวัดนันโซอิน *รบกวนนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มขณะเดินเที่ยวชมวัดนันโซอิน
2. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสิ่งมึนเมาอื่นๆ ทุกชนิดในเขตวัดนันโซอิน
3. ห้ามสวมเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกกาลเทศะเข้าเยี่ยมชมวัดนันโซอิน เช่น กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อ
ครอปท็อป เสื้อผ้าที่เปิดเผยร่างกายจนเกินงาม เสื้อผ้าที่เผยให้เห็นรอยสักชัดเจน เป็นต้น
4. ห้ามการกระทำอันกีดขวางทางเดินเยี่ยมชม บันได หรือทางสัญจรต่างๆ เช่น การนั่งกีดขวางทางเดิน การนั่งบนขั้นบันได การถ่ายรูปหรือวิดีโอเป็นเวลานาน เป็นต้น
5. ห้ามถ่ายภาพหรือวิดีโอนอกเหนือจากเขตที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการถ่ายวิดีโอขณะเดินเนื่องจากอาจมีภาพที่ไม่อนุญาตอยู่ในวิดีโอโดยไม่เจตนา
6. ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ ขาตั้งกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ภายในวัดนันโซอิน
7. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดเสียงดังหรือรบกวนความไม่สงบภายในวัดนันโซอิน เช่น พูดคุยเสียงดัง ตะโกนโวยวาย ร้องเพลง เต้น เป็นต้น
8. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความสกปรกแก่วัดนันโซอิน เช่น ทิ้งขยะเรี่ยราด อาเจียน ถ่มเสมหะ เป็นต้น
9. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชพันธุ์ภายในวัดนันโซอิน เช่น หักกิ่งไม้ เด็ดดอกไม้ เหยียบต้นหญ้านอกเหนือเขตทางเดิน ขีดเขียนต้นไม้หรือดอกไม้ เป็นต้น
10. ห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทวรูป อาคาร ภาพเขียน และ ภาพฝาผนัง มิเช่นนั้นจะถือเป็นการกระทำอันไม่ให้เกียรติแก่วัดนั้นโซอินและมีโทษตามระเบียบต่อไป
11. ห้ามการกระทำอันไม่ให้เกียรติต่อนักบวช เจ้าหน้าที่ และผู้เยี่ยมชมท่านอื่น เช่น ข่มขู่ ทำร้ายทางร่างกายหรือวาจา รวมถึงกริยาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ให้เกียรติ เป็นต้น
12. โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ห้องน้ำอย่างเคร่งครัด
13. นอกเหนือจากกฎระเบียบข้างต้น ห้ามการกระทำอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่ผู้เยี่ยมชมท่านอื่น, นักบวช, เจ้าหน้าที่ของวัดนันโซอิน รวมถึงการกระทำอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ตัดสินว่าไม่เหมาะสมต่อศาสนสถาน
14. ขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่ให้ปฏิบัติอยู่ในระเบียบและเยี่ยมชมกันเป็นกลุ่มตามหลังมัคคุเทศก์

(ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ วัดนันโซอิน มีจัดเทศกาลงานวัดหรือไม่อนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์เข้าโดยเปลี่ยนเป็นเยี่ยมชมที่ วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) วัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน (Heian) โดยพระชื่อดังสุดๆของยุคนั้นนามว่า “โคโบไดชิ(Kobo-Daishi)” สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียง ภายในวัดมีเจดีย์ห้าชั้นสีแดงงดงาม มีพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้แกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตรและหนักมากกว่า 30 ตัน ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ปัจจุบันวัดนี้ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานของเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) บุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU BUFFET

พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็นแลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่ง ประจำเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้น คือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน (Heian) จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิถือเป็นสถานที่ชมดอกบ๊วยชื่อดังโดยจะมีต้นบ๊วยปลูกอยู่ทั่วพื้นที่เลย ทำให้เรามองเห็นต้นบ๊วยสวยๆ ได้ตลอดทั้งบริเวณและที่นี่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และยังมีร้านขายของมากมาย เช่นร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนมโมจิชื่อดัง และที่โดดเด่นเลยคือ Starbucks Dazaifu Tenmangu Store ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร จะเห็นได้จากท่อนไม้ที่มาประสานไขว้กันไปมา เหมือนเป็นอุโมงค์ของท่อนไม้เลยคล้ายๆ ผนังถ้ำลึกและเพดานร้านที่เต็มไปด้วยไม้ตกแต่ง ไม้แต่ละชิ้นที่ขัดล็อกเข้าหากันเรียงตัวสลับซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นร้านกาแฟสตาร์บัคส์ที่ติด 1 ใน 10 ร้าน ที่ออกแบบสวยที่สุดในโลก จากนั้นไปช้อปปิ้งกันที่ Tosu Premium Outlets มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 100,000 ตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศและญี่ปุ่นมากมาย อาทิเช่น Coach, Armani, Burberry, Gap, Nike, Adidas, Puma, Levi’s, Samsonite, Muji, Uniqlo เป็นต้น สินค้ามีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ นอกจากร้านค้าแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ บริการรับฝากสัมภาระ ฯลฯ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2) พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ อาทิ ซูชิ ซาชิมิ ขาปู เนื้อวากิว
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก: Hotel SEKIA Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) จังหวัดในภูมิภาคคิวชู มีหมีดำคุมะมง เป็นมาสค็อตประจำจังหวัดที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นจังหวัดที่ส่งออกแตงโมเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น จากนั้นพาทุกท่านเดินทางถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ตัวปราสาทตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมืองคุมาโมโต้ ในสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีความสวยงาม เป็นปราสาทสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 ใช้เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปี ปราสาทแห่งนี้ ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงาม จากนั้นนำทุกท่านชม โจไซเอ็น (Josaien) หมู่บ้านจำลองแบบญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 2554 เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคคุมาโมโตะ มีบรรยากาศย้อนยุค เรียงรายไปด้วยร้านค้าและบ้านเรือนไม้ รูปแบบดั้งเดิมที่ประดับประดาด้วยโคมไฟกระดาษและป้ายไม้ ซึ่งรวมทั้งร้านอาหารอร่อยให้ท่านลองลิ้มรสชาติและร้านของฝากไว้ให้ท่านซื้อกลับติดไม้ติดมือเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านสู่ จุดชมวิวไดคันโบ (Daikanbo View Point) เป็นจุดชมวิว 360 องศา ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูเขาไฟอะโซะ (Aso)และคูจู(Kuju) อยู่บริเวณรอบนอกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟอะโซะ เกิดจากฝีมือของธรรมชาติหลังเกิดการแตกตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายหมื่นปีก่อน และสถานที่นี้ได้รับการพัฒนาจน มีร้านค้า ร้านอาหาร ค่าเฟ่ไปเปิดให้บริการแก่ผู้ที่เยี่ยมชม นำท่านเดินทางสุ่ ยูฟูอิน (Yufuin) เป็นเมืองออนเซ็นที่โด่งดังของจังหวัดแห่งออนเซ็นอย่างโออิตะ (Oita) เป็นเมืองสวรรค์ของคนรักออนเซ็น จากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขายุฟุดาเกะตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ ออกจากตัวเมืองไปนิดเดียวก็มีทิวทัศน์ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อน
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาท่าน
จากนั้นพาท่านเดินทางเยี่ยมชม หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) เป็นที่เที่ยวยอดฮิตมาก นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพสุดชิคกันเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่ควรไปเช็คอิน เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น ออกแบบสไตล์ยุโรป ร้านค้าตกแต่งสไตล์วินเทจด้วยรูปแบบบ้านอิฐสีน้ำตาลอ่อนและซอกซอยเล็กๆ ตามจุดต่างๆ รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของขุนเขา มีดอกไม้นานาชนิดคอยประดับประดา เพิ่มสีสันสดใส ความมีชีวิตชีวาให้กับหมู่บ้านได้เป็นเท่าตัว ชมความสวยงามของ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบเล็กๆ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมามาจากน้ำพุร้อนทำให้น้ำในสระนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลา ในตอนเช้าบริเวณผิวน้ำจะมีไอน้ำ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคคิวชู มีเมืองฟุกุโอกะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก นอกจากนี้ฟุกุโอกะ ยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่สุดในเกาะคิวชูอีกด้วย จากนั้นพาท่านเช็คอินแหล่งช้อปปิ้ง Duty Free Shop ช้อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และของฝากอีกมากมาย
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาท่าน
ที่พัก: Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic & Books // Best Western Plus Fukuoka Tenjin Minami 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)
สถานท่องเที่ยวกลางคืนที่แนะนำ
หลังเข้าสู่ที่พักแนะนำให้ท่านท่องเที่ยว ย่านเทนจิน (Tenjin) ถือว่าเป็นย่าน Down Town ของเมืองฟุกุโอกะ เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง เพราะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เช่น Tenjin Core, Tenjin Mitsukoshi, Tenjin Daimaru และ Fukuoka Hankyu รวมไปถึงร้านค้าแฟชั่น รับประทานอาหาร และสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ หรือเป็นย่านฮากาตะ (Hakata) ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการกินอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น ฮากาตะราเม็ง หม้อไฟเครื่องใน หรือร้านอาหารแบบแผงลอย และแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่4)
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ

ท่านสามารถนั่งรถไฟท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ :
– ฟูกูโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) หอคอยสูง 234 เมตร ตั้งอยู่ในย่านโมโมจิฮามะ เป็นหอคอยริมทะเลที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1989 สร้างขึ้นบนที่ดินถมทะเลนอกอ่าวฮากาตะ ฟูกูโอกะทาวเวอร์มีจุดชมวิวอยู่สามระดับ คือ ที่ระดับความสูง 116 เมตร ที่ห้องนั่งเล่นระดับความสูง 120 เมตร และชั้นที่สูงที่สุดที่ระดับความสูง 123 เมตร ให้คุณได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองทางใต้และทะเลทางเหนือได้แบบพาโนราม่า โดยรอบหอคอยเป็นโครงสร้างทรงสามเหลี่ยมตามขวางที่มีกระจกครึ่งแผ่นจำนวน 8,000 แผ่นปิดไว้โดยรอบ จึงมีชื่อเล่นว่า ‘Mirror Sail’ และได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวระดับ 7 ริคเตอร์ และแรงลมความเร็ว 65 เมตรต่อวินาที
– สวนริมทะเลโมโมจิ (Momochi Seaside Park) เป็นสวนสาธารณะมีการตกแต่งดีเป็นสไตล์โมเดิร์น มีต้นไม้เรียงไปตามทางเดิน และมีส่วนที่ยื่นออกไปในทะเลเรียกว่า มาริซอน (Marizon) อาคารสไตล์ยุโรป รูปทรงคลาสสิคตั้งโดดเด่น ภายในมีทั้งร้านช้อปปิ้งเล็กๆ น่ารักๆ ร้านอาหาร ภัตตาคาร มุมนั่งพักผ่อน รวมถึงมี Wedding Hall
 อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย แนะนำ Ichiran Ramen (ราเมงข้อสอบ) ต้นกำเนิดอยู่ที่ฟุกุโอกะ
– ช้อปปิ้งย่านเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า Downtown Area ซึ่งย่านแห่งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นย่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง เป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
– ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็นศูนย์กลางความเจริญของคิวชูทั้งในด้านการเมือง การค้า และวัฒนธรรม แนะนำชิมอาหารท้องถิ่น ราเม็ง หม้อไฟเครื่องใน หม้อไฟไก่ หม้อไฟเครื่องใน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ หรือร้านอาหารแบบแผงลอย ที่ขายอาหารหลากหลายตั้งแต่ราเม็ง เกี๊ยวซ่า ไก่ย่างเสียบไม้ยากิโทริ ไปจนอาหารฝรั่งเศส อาหารป่า และมีกระทั่งบาร์เหล้าด้วยอีกทั้งย่านนี้ยังมี ย่านสถานีฟุกุโอกะและย่าน Tenjin มีที่ให้ช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า อย่างเช่น ห้างอิวายะ, ห้างฟุกุโอกะ มิตสึโคชิ, ห้างฮากาตะฮันคิว ที่มีตั้งแต่ร้านขายของพื้นเมืองของฮากาตะเอง ไปจนถึงร้านแบรนด์ดัง หรือ ห้าง Canal City Hakata ซึ่งมีทั้งโรงหนัง โรงละคร โรงแรม และศูนย์การค้า
 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนำ ซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไต Yatai ที่ Fukuoka
ที่พัก: Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic & Books // Best Western Plus Fukuoka Tenjin Minami 3*
หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื้อที่5)
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
08.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD237 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น