JAP-VZ-O062

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO 5D3N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 30,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

นารา -นาราปาร์ค- วัดโทไดจิ-
มิตซุยเอ้าท์เลต Jazz dream -ศาลเจ้าโอสุ
คามิโคจิ-ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า-หมู่บ้าน
ชิราคาวาโกะ
เกียวโต-พิธีชงชา-วัดคิโยมิสุ–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-LaLaport Expo City- ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่เดินทาง

พ.ค. 66 – ต.ค. 66

ทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินคันไซ
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบิน VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ822 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
หากต้องการ น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม ระบุซื้อที่นั่ง สั่งจองอาหารล่วงหน้า
ท่านสามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติม และต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วัน
หากน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทุกกรณี

ต้องการระบุที่นั่ง ราคาต่อท่าน/ต่อเที่ยวบิน (1ขา)
PREMIUM SEAT (3-8) 650 บาท
NORMAL SEAT (25-36) 250 บาท

ต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม ราคาต่อท่าน/ต่อเที่ยวบิน (1ขา)
15 Kgs 1,200 บาท
20 Kgs 1,600 บาท

หมายเหตุ: การซื้อสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม สามารถซื้อเพิ่มเติมได้สูงสุด 20 กิโลกรัม

เมนูอาหาร ราคาต่อท่าน/ต่อเที่ยวบิน (1ขา)
ข้าวไก่เทอริยากิ+น้ำดื่ม 220 บาท
ข้าวแกงเขียวหวานไก่+น้ำดื่ม 220 บาท
ไก่อบสมุนไพร+บะหมี่+น้ำดื่ม 220 บาท

*** เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบิน ***
วันที่ 2 สนามบิน คันไซ-นารา -นาราปาร์ค- วัดโทไดจิ-มิตซุยเอ้าท์เลต
Jazz dream -ศาลเจ้าโอสุ

06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
คำเตือน: กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า SETBOX

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง นำท่านชม
วัดโทไดจิ (Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงความโด่งดังระดับประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค” (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) ด้วยจำนวนร้านค้ากว่า 240 แห่ง Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima จึงเป็นเอาต์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น Jazz Dream Nagashima มอบบรรยากาศแห่งเสียงเพลงดื่่มด่ำเหมือนดังเช่นชื่อของห้าง ด้วยการนำเสนอองค์ประกอบด้านการออกแบบที่น่าดึงดูดและสนุกสนาน อาทิ โน้ตดนตรีและแซ็กโซโฟ เปียโนตกแต่ง และนาฬิการูปกีตาร์ เป็นต้น สำหรับนักช้อปปิ้งตัวยง Jazz Dream Nagashima ยังมีทางเลือกต่างๆ ที่ละลานตา ซึ่งรวมทั้งแบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศและแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่นยอดนิยมต่างๆ ร้านค้าทั้งหมดนำเสนอสินค้าในราคาลดพิเศษ และยังมีหลายร้านที่ให้บริการแบบปลอดภาษีเมื่อแสดงหนังสือเดินทางต่างประเทศเวลาซื้อ นอกจากประสบการณ์การจับจ่ายแล้ว Jazz Dream Nagashima ยังมีร้านกาแฟมากมายที่เปิดโอกาสให้คุณได้เพลิดเพลินกับขนมแบบญี่ปุ่นอันหลากหลาย อีกทั้งยังมีร้านอาหารแบบดั้งเดิมอีกด้วย
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองนาโกย่า เดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสุคันนอน ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแห่งนี้นั้นเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา

เย็น รับประทานอาหารค่ำ เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปู
ที่พัก NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
หลังจากเข้าโรงแรมให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ทุกท่านได้แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า การแช่ออนเซ็นจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย และมีผิวพรรณที่สวยงาม (แนะนำให้แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที หากท่านต้องการแช่นานกว่านั้น แนะนำไม่เกิน 1 ชั่วโมง)
วันที่ 3 คามิโคจิ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากาโน่ นำท่านไปยัง คามิโคจิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดนากาโน่ ที่มีความหมายว่า “ดินแดนที่เทพเจ้าลงมาประทับ” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติชูบุซังกะคุ ที่นี่สวยงดงามสมชื่อ รายล้อมด้วยความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาเจแปนแอลป์ เป็นหนึ่งใน สถานที่ที่มีจุดชมวิวภูเขามากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ที่ได้รับการกำหนดให้มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติแสนพิเศษของญี่ปุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปี รวมถึงมีจุดชมทิวทัศน์อันเลื่องชื่อ อาทิ บริเวณสะพานคัปปะ (Kappa Bridge) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ อีกทั้งบึงไทโช (Taisho Pool) บึงทะชิโระ (Tashiro Pond) และบึงเมียวจิน (Myojin Pond) ซึ่งล้วนเป็นบึงน้ำอันใสสะอาดราวกระจก และโอบล้อมไปด้วยความงามธรรมชาติอันตระการตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ได้รับขนานนามว่า หมู่บ้าน LITTLE KYOTO ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นถนนที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าและโรงบ่มสาเกขึ้นชื่อของเมือง
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนาน แท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SHIGA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 4 เกียวโต-พิธีชงชา-วัดคิโยมิสุ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-LaLaport Expo City- ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย เช่นกัน นำท่าน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสุ Kiyomizu หรือที่เรียกกันว่า วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งนำท่าน (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน
จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ หรือที่คนไทย ชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน เดินทางสู่เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย นำท่านช้อปปิ้ง เอ็กซ์โปซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ
เย็น อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน
ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 5 สนามบินคันไซ-สนามบินเชียงใหม่

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
08.00 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดย สายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ 823

***พิเศษ !!!! บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง***

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น