BAL-FD-S003

ทัวร์บาหลี บาหลี แดนอารยธรรม 4D3N (FD)

ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

DAY1      กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ULUWATU TEMPLE – สวนพระวิษณุ – หาดจิมบารัน

DAY2     PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – นาขั้นบันได –  น้ำพุศักด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน

DAY3     PURA TAMAN AYUN – BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT TWMPLE

DAY4     ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่เดินทาง

ก.ย. 65 – ธ.ค. 65

ทัวร์บาหลี

 

DAY1           กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ULUWATU TEMPLE – สวนพระวิษณุ – หาดจิมบารัน                                                                                                      

04.30            คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

06.45             ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD396 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  **

**เวลาท้องถิ่นของ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง**

12.00             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ประเทศอินโดนีเซีย เกาะบาหลี หลังจากทุกท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเดินทางสู่ ULUWATU TEMPLE เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและใครมาบาหลีต้องมากันอย่างแน่นอนตั้งอยู่บนไหล่ภูเขาที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลที่สวยงามของเกาะบาหลีแห่งนี้เลยทีเดียว โดยจะอยู่ทางใต้สุดของเกาะบาหลี โดยวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งท้องทะเลตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซียนั่นเอง สิ่งที่เราจะได้พบเห็นคือ ความสวยงามของวิวทิวทัศน์ และเสียงคลื่นทะเลที่คอยกระทบกันหน้าผาสูงอยู่ตลอดเวลา

จากนั้นนำทุกท่านชม สวนพระวิษณุ GARUDA WISNU KENCANA CULTURAL PARK สวนนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของบาหลี สวนวิษณุนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสวนวัฒณธรรมของบาหลี มีเนื้อที่กว่า 6 แสนตารางเมตร เป็นโปรเจคใหญ่ของทางการอินโดนีเซียที่ตั้งใจจะสร้างเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม. กว้าง 64 ม.

ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน หาดจิมบารัน (JIMBARAN BEACH) บนเกาะบาหลี ชมวิวพระอาทิตย์ตกสุดประทับใจ หาดทรายขาวๆตัดกับผืนน้ำสีฟ้าอมเขียวหาดทรายสุดสวยแห่งนี้ เป็นลักษณะทอดตัวโค้งเป็นวงจันทร์หันหน้าไปทางทิศตะวันตก โดยความยาวของหาดทอดตัวมาจากรันเวย์ของสนามบินเดนปาซาร์ลงทางใต้ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเซมินยัก (SEMINYAK)กับชายหาดคูตา (KUTA) อันแสนวุ่นวาย

ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร  เมนูพิเศษ!!! ซีฟู้ตสไตล์บาหลี

                         นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

DAY2              PURA LEMPUYANG LUHUR – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ – ทะเลสาบบาร์ตู – นาขั้นบันได –  น้ำพุศักด์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน                                                               

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                          นำท่านเดินทางไปยัง วัด PURA LEMPUYANG LUHUR สำหรับวัดปูรานั้นเป็นวัดที่ประกอบไปด้วย 7 วัดด้วยกัน           และวัดที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 1,058 เมตร โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนุ่งโสร่งเข้ามาเยี่ยมชมวัดปูราเพื่อความเรียบร้อย        หากได้ขึ้นมาชมวัดบนเขาแล้ว ไม่เพียงแต่จะได้ชมความสวยงามของวัดและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูแต่          นักท่องเที่ยวยังได้ชมทัศนียภาพจากมุมสูงเนื่องจากที่ตั้งของวัดที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล รวมทั้งอาจจะได้เห็นพระ          อาทิตย์ขึ้นเหนือน้ำทะเลและภูเขาอีกด้วย หากจะมาเยือนวัด PURA LEMPUYANG LUHUR นักท่องเที่ยวจะต้อง สำรวม ทั้งวาจาและการแต่งกาย โดยห้ามพูดคำหยาบหรือแม้แต่แม่ที่ให้นมบุตรก็ห้ามเด็ดขาด รวมทั้งผู้หญิงมีประจำเดือนและผู้ที่เพิ่งสูญเสียบุคคลในครอบครัวห้ามขึ้นมาที่วัด

 

ชมความสวยงามของหมู่บ้านโบราณ หมู่บ้านคินตามณี KINTAMANI ตั้งอยู่ตรงปากปล่อง ภูเขาไฟบาตูร์ โดยมีทะเลสาบบาร์ตูร์ อยู่ตรงเบื้องหน้า ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกูนุงบาตูร์ (MOUNT BATUR) หรือ ภูเขาไฟกินตะมะนี (KINTAMANI MOUNTAIN) เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอินโดนีเซีย อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร มีอายุมากกว่า 50,000 ปี และเป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีศรัทธาอย่างมาก ความสวยงามยังไม่หมดเท่านี้ ทะเลสาบที่ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ทะเลสาบบาตูร์ (LAKE BATUR) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี มีความยาว 7 กม กว้าง 2.5 กม. ตั้งอยู่กลางหุบเขา

เที่ยง               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์

รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมชมวิวของภูเขาไฟและทะเลสาบแห่งนี้พร้อมกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

                        ชม TEGALALANG RICE TERRACE VIEW หรือที่รู้จักกันในชื่อ นาขั้นบันได  เป็นการปลูกข้าวแบบขั้นบันได           เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ให้ทุกท่านได้ชมวิวธรรมชาติแบบ 100% (หน้าขั้นบันไดนี้จะมีให้ชมตามฤดูกาล)

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ TAMPAK SIRING เป็นวัดในศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ใกล้เมืองเทมภัคสิริงค์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.962 สมัยราชวงศ์วาร์มาเดวา วัดห่งนี้ชาวบาหลีนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปุระ เตียต้า เอ็มพูล จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำพุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากตาน้ำใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีชาวบาหลีมีความเชื่อว่า การที่ได้อาบหรือดื่มกินน้ำจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งชั่วร้ายรวมไปถึงยังรักษาโรคต่างๆได้

**สุภาพสตรีที่เดินทางเข้าวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ จะต้องนำยางมัดผมหรือกิ๊บติดผมมาด้วย เนื่องจากสถานที่นี้จำเป็นจะต้องเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนเข้าด้านใน**

ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่นไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้

 

ค่ำ                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! CRISPY DUCK

                       นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

DAY3           PURA TAMAN AYUN – BRATAN LAKE – PURA ULUN DANU BRATAN – THANALOT TWMPLE                                                                                                                          

เช้า                รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                      วัด PURA TAMAN AYUN หรือ MENGWI TEMPLE คือ วัดสไตล์ฮินดู-บาหลีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสีเขียวที่รายล้อมด้วยแม่น้ำเล็กๆ ณ ใจกลางเมือง MENGWI ทางตอนกลางของเกาะบาหลี ความพิเศษของวัด PURA TAMAN AYUN อยู่ที่องค์เจดีย์หลายชั้นทรงสูงสไตล์ฮินดูที่ตั้งเรียงแถวกันนับสิบองค์ที่ผมยืนยันว่ามันช่างสวยงามมากจริงๆ บริเวณรอบๆของตัววัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอายุหลายร้อยปี และที่นี่ก็ยังมีรูปปั้นของ BARONG สัตว์ในเทพนิยายหน้าตาคล้ายกับสิงโตของชาวบาหลีที่ถูกเชื่อว่าเป็น “เจ้าแห่งวิญญาณ”

นำทุกท่านเดินทางสู่ PURA ULUN DANU BRATAN หรือเรียกสั้นๆว่า PURA BRATAN ซึ่งเป็นวัดประจำศาสนาฮินดูที่ถูกก่อสร้างขึ้นกลางทะเลสาบ BRATAN ตั้งแต่ปี 1633 เพื่อบูชา DEWI DANU เทพเจ้าฮินดูผู้ดูแลน้ำและทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งถือเป็นหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการเกษตรของชาวเกาะบาหลีในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก และไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยอยู่ที่ เจดีย์ 11 ชั้น ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมฮินดู

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์

ชมความงามของ วัดทานาล็อต TANAH LOT TEMPLE หรือ วัดปุราตานะห์ลอต วัดที่ดังที่สุดของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล และยังเป็น 1 ใน 7 วัดที่ถูกสร้างริมชายฝั่งทะเลของเกาะบาหลีอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญที่สุดในเกาะบาหลีเลย นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และตัววัดยังโดดเด่น ตั้งตระหง่านอยู่เขตชายฝั่งทาบานัน  

ค่ำ                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

                       นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก RHADANA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

DAY4           ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)         

เช้า                รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

12.30              ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD397 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

16.05             เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์บาหลี