FD016

ทัวร์ญี่ปุ่น “ซุปตาร์ WELCOME SUMMER TO OKINAWA”OKINAWA 4DAYS 3 NIGHTS (FD)

ราคาเริ่มต้น 25,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

ชม ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น
ชม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว

ชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงาม ยาวกว่า 700 เมตร

ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาลาดเอียงบนเกาะเซะนะกะจิมะ

ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ ชาวญี่ปุ่นมักจะมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

อเมริกัน วิลเลจ สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – กันยายน 67

ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า – เกาะโอกินาว่า
05.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ FD240
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับหลังผ่านขั้นตอนการเข้าประเทศแล้ว
นำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะโอกินาว่า (OKINAWA) เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิวแต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากันปัจจุบันเป็นเมืองเอก และเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้มีหาดทรายขาวสวย น้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ทำให้จังหวัดโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกเกาะหนึ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 – 20 นาที) (โดยรถบัสโรงแรม)
เย็น รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่สอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – ผามันซาโมะ – หมู่บ้าน อเมริกัน วิลเลจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน แท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย สัตว์น้ำที่โดดเด่นที่สุดคือฉลามวาฬยักษ์ และกระเบนราหู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้ง ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามวัว ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งเป็นที่จัดการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อวัน (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนชมนะคะ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ (Cape Manzamo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ
จากนั้นนำท่านสู่ อเมริกัน วิลเลจ (American Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพันหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ, เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด

เย็น รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
ที่พัก HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ดิวตี้ฟรี – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด –
โรงงานแก้ว – ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสู่ ปราสาทชูริ (SHURI CASTLE) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทจ่ายเพิ่มประมาณ 400เยน/ท่าน) ปราสาทชูริดั้งเดิม สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1300 มีบทบาทสำคัญในการรวมอำนาจเกาะไว้เป็นหนึ่งเดียว อาคารอันเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช ซึ่งอาณาจักรริวกิวเป็นอาณาจักรหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ใกล้กับเกาะไต้หวัน มีความใกล้ชิดกับทางวัฒนธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งนี้ ส่วนมากจึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง และเมื่อปี 1945 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามทำให้ปราสาทถูกทำลายลงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกำแพงปราสาทเพียงไม่กี่ส่วนโผล่พ้นเหนือพื้นดินขึ้นมาเพียง 20-30 เซนติเมตร จนกระทั่งปี 1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทชูริโจขึ้นใหม่หมดให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO World Heritage ร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี ร้านขายเครื่องสำอางและข้าวของเครื่องใช้ กระจุ๊กกระจิ๊กสไตล์ญี่ปุ่น ภายในร้านมีสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องสำอางโลคอลแบรนด์ต่างๆ
นำท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (OKINAWA WORLD) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด (GYOKUSENDO CAVE) ซึ่งเป็นถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ้ำ ที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็น ที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อย ขนาดใหญ่และกินพื้นที่ เป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าประจำท้องถิ่น หรือของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงร้านอาหารอีกด้วย
จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว (GLASS FACTORY) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินาวา เครื่องแก้วทั้งหมดทำด้วยเทคนิคการขึ้นแก้วดั้งเดิม โดยไม่ได้ใช้แบบขึ้นรูป มีสีสันสดใส ด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญ ชมช่างทำแก้ว ในขณะทำงานสร้าง เครื่องแก้ว ที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของช่างแต่ละคน ชมห้องจัดแสดงผลงานเครื่อง แก้ว และให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องแก้วที่ท่านถูกใจได้
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส (UMIKAJI TERRACE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่สร้างอยู่บนเนินเขาลาดเอียงบนเกาะเซะนะกะจิมะ (Senagajima Island) ตั้งอยู่เลยจากรันเวย์สนามบินนาฮะ (Naha Airport) เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้น จึงสามารถมองเห็นเครื่องบินได้ในระยะใกล้มากราวกับกำลังบินเฉียดศีรษะไปเลยทีเดียว ภาพของอาคารสีขาวสะอาดตาหลายหลังที่ตั้งอยู่ลดหลั่นกันบนพื้นลาดเอียงตัดกับสีของท้องฟ้ากว้างและสีโคบอลต์บลูของน้ำทะเลดูโดดเด่นงดงามชวนให้เคลิ้มและปลอบประโลมจิตใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีทั้งร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหาร หรือแม้แต่จุดถ่ายรูปมากมาย ของที่แห่งนี้

เย็น รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
ที่พัก HOTEL ART STAY NAHA KOKUSAI-DORI หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ – ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า –
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการสวดภาวนาอธิษฐานต่อเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ อาณาจักรเจ้าสมุทรโพ้นทะเลมาแต่ครั้งโบราณ ในอดีตชาวเรือที่เข้าออก ณ ท่าเรือนาฮะ (Naha Port) ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายกับนานาประเทศ ทั้งจีน ประเทศทางตอนใต้ เกาหลี และชาวยามาโตะ มักจะแหงนหน้ามองขึ้นไปยังศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเพื่ออธิษฐาน และแสดงความขอบคุณ ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะได้รับความเสียหายจากการรบในโอกินาวะ (Battle of Okinawa) เมื่อครั้งสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูในเวลาต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ปัจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาชินโตในจังหวัดโอกินาวะ ชาวญี่ปุ่นมักจะมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย และมาสะเดาะเคราะห์ให้พ้นโชคร้าย
จากนั้นนำท่านสู่ เอาท์เล็ตมอลล์ อาชิบิน่า (Okinawa Outlet Mall Ashibinaa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอาท์เล็ตแห่งแรกในโอกินาวะ รวบรวมร้านค้าชั้นนำกว่า 100 ร้าน ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกา ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่น ทุกร้านจัดเต็มทั้งสินค้ารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ลดราคากระหน่ำกว่า 30-80% ให้ได้เดินช้อปปิดท้ายทริปกันอย่างจุใจ ภายใต้บรรยากาศสบายๆ สไตล์รีสอร์ทริมทะเล หากช้อปจนเหนื่อยสามารถขึ้นไปทานอาหารที่ชั้น 2 มีอีกหลายร้านที่ค่อยให้บริการ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)
15.55 น. เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD241
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
18.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น