S__109519180

ทัวร์พม่า นะโม…เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน (UB)

ราคาเริ่มต้น 12,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: MYANMAR NATIONAL AIRLINES  UB

3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า

มหาเจดีย์ชเวดากอง…เมืองย่างกุ้ง  เจดีย์ชเวมอร์ดอร์…เมืองหงสาวดี

พระธาตุอินทร์แขวน…เมืองไจ้ทีโย 

พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน

เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า

เมนูพิเศษ !!  บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด / กุ้งแม่น้ำ … พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง

เดินทางโดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB)

วันที่เดินทาง

21 เม.ย. 66 – 23 เม.ย. 66, 28 เม.ย. 66 – 30 เม.ย. 66, 26 พ.ค. 66 – 28 พ.ค. 66, 5 พ.ค. 66 – 7 พ.ค. 66

ทัวร์พม่า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Myanmar National Airlines (UB)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน.
10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB020
11.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 สู่ เมืองพะโค หรือ เมืองหงสาวดี เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพม่า และมอญ ยังเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
 สู่ นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (KYAIK PUN BUDDHA) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้ก์ทิโย หรือ เมืองไจ้โท (Kyaikto) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า ไจ้โทเป็นภาษามอญ มีความหมายว่า “หินรูปหัวฤาษี” ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์พระธาตุอินแขวนที่โด่งดัง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวพม่า รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างชาวไทยด้วยเช่นกัน เดินทางต่อสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้นแคมป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น รถบรรทุกหกล้อ ( เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียว ที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินแขวนได้ ) ** หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋าขนาดเล็กเพื่อสำหรับใส่สัมภาระค้างบนเขา 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง **
 ชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน(GOLDEN ROCK) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไปตามคติการบูชา พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินแขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินแขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปราถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื่อปิดทอง องค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรีสามารถอธิฐานและฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
 อิสระไหว้พระขอพร หรือ นั่งสมาธิ  ที่หน้าองค์พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิด สำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่ง เนื่องจากบนเขามีอุณหภูมิต่ำ และอากาศเย็นตลอดทั้งปี.

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนยิ้มหวาน – เมืองย่างกุ้ง – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “มหาเจดีย์ชเวดากอง”
เช้ามึด อิสระใส่บาตรหรือนั่งสมาธิบริเวณพระธาตุตามอัธยาศัย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านลงจากเขาสู่คิมปุ้นแค้มป์ เพื่อเปลี่ยนรถเดินทางต่อสู่ เมืองหงสาวดี
 สู่ เจดีย์ชเวมอดอร์ มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ พระธาตุมุเตา แปลว่า “จมูกร้อน” เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 เจดีย์ชเวมอดอเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์หักพังลงมา แต่ชาวเมืองได้ร่วมใจช่วยกันบูรณะเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 พร้อมด้วยความสูงถึง 374 ฟุต อย่างในปัจจุบัน
 สู่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ำท่านละ 1 ตัว)
 นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) อิสระพักผ่อนชมวิวสองข้างทางตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง
 สู่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า เป็นเจดีย์ที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้งซึ่งความหมายของชื่อเจดีย์นี้ คำว่า ชเว แปลว่า “ทองคำ” เเละ ชเวดากอง เเปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” เจดีย์นี้ถูกสร้างมาเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเชื่อว่า เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก 3 พระองค์ พระเจดีย์แรกเริ่มสร้างมีความสูง 18 เมตร ซึ่งในปัจจุบันมีความสูง 98 เมตร นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ บริเวณโดยรอบเจดีย์องค์เล็กองค์น้อย ผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบไหว้ สักการะสรงน้ำองค์ปฏิมาและทำทักษิณาวัตร ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อมาถึงทางเข้า ให้เดินตามเข็มนาฬิกา เจดีย์ชเวดากองนี้เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามมาก เนื่องด้วยเเรงศรัทธาในองค์พระเจดีย์ของชาวพม่า ที่มักจะนิยมการบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ ให้กับพระเจดีย์ ทำให้เจดีย์องค์นี้มีเครื่องประดับมีค่าเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น สถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวพม่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู BUFFET SEAFOOD+HOT POT)
 ที่พัก STADIUM HOTEL YANGON หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – ตลาดสก๊อต – สนามบินย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 สู่ เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูปได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์และจารึกดินเผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมร์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงามและมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งถนน ขอพร เทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ ธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อสิ้นชีวิตไปได้กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าได้ศรัทธาและกราบไหว้มายาวนาน
 สู่ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ ให้ท่านได้ขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 สู่ วัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น นอกจากที่วัดจะมีพระประธานองค์ใหญ่แล้ว บริเววณรอบๆ องค์พระประธานก็จะมีพระพทุธรูปประจำวันเกิดใหผู้คนได้สักการะโดยการสรงน้ำ ประดุจดังสรงน้ำพระในวันสงกรานต์และจำนวนครั้งที่สรงน้ำถือตามอายุ เมื่อเดินรอบๆ องค์พระงาทัตจีแล้ว ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีคำบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ำท่านละ 1 ตัว)
 อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke..Aung..San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณนิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์). จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์, คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
17.25 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB017
19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ………….

ทัวร์พม่า