GEORGIA IN LOVE 6D4N BY G9 on OCT-NOV 2024 nologo_0_0

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN LOVE 6D4N (G9)

ราคาเริ่มต้น 39,995 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

ทบิลิซี่               เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี

คาซเบกี            คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว โดยมีไฮไลท์เป็นโบสถ์เกอร์เกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง

อนานูริ              สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี สร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

กูดาอูริ  เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจีย

วันที่เดินทาง

ตุลาคม 67 – พฤศจิกายน 67

ทัวร์จอร์เจีย

วันแรก กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ชาร์จาห์(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-ช้อปปิ้ง Eastpoint Mall
05:00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์อาราเบีย AirArabia (G9) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
09:00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบิน G9-822
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง สามารถซื้อเพิ่มเติมได้)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากเป็นไปตามระบบของสายการบิน
ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาแจ้งทีมงาน และบนเครื่องสามารถสแกน QR Code เพื่อรับชมภาพยนต์ที่สายการบินจัดเตรียมไว้ให้
12:25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชาร์จาห์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
13.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบิน G9-293
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง สามารถซื้อเพิ่มเติมได้)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นังบนเครื่องเนื่องจากเป็นไปตามระบบของสายการบิน
ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาแจ้งทีมงาน
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ East Point Mall เอ้าท์เลทและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARAและอื่นๆอีกมากมาย **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวlocal, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง ทบิลิซี-ป้อมปราการอนานูรี-Memorial of Friendship-คาซเบกี-นั่งรถ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้-กูดาอูริ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย นำท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress ป้อมเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่าง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่คาซเบกี และแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส
นำท่านเดินทางสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือที่รู้จักกันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึ่งคาซเบกี้เป็นชื่อเมืองดั้งเดิมนั่นเอง ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูริ Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร
สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวlocal, Gudauriหรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม กูดาอูริ-มิทสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี่- ทบิลิซี- The Chronicle of Georgia-ช้อปปิ้งฟรีดอมสแควร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) และชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย และชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicle of Georgia เป็นอนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ Tbilisi Sea ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจียรวมถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปีของการปกครองของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกี่ยวกับกษัตริย์ วีรบุรุษและพระเยซูคริสต์ ไว้บนเสาเหล็กขนาดมหึมา ซึ่งความอลังการและความสวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น Stonehenge of Georgia
จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ย่านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square จัตุรัสใจกลางเมืองที่ถูกสร้างขึ้นสมัยถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียต เป็นศูนย์กลางของเส้นทางการคมนาคมของกรุงทบิลิซีและยังเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนอันคลาสสิคสุดอลังการในสถาปัตยกรรมยุโรปแบบนีโอโคโลเนียลอันสุดคลาสสิค หรือช้อปปิ้งที่ห้าง Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวlocal, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ ทบิลิซี-โรงอาบน้ำแร่ Sulphur Bath-น้ำตกเลกทากิวี-โบสถ์เมเตห์คี-สะพานสันติภาพ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-ถนนชาร์เดนี่
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี และนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี่ Old Town of Tbilisi ซึ่งท่านจะได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ ผ่านชมน้ำตกเลกทากิวี Leghvtakhevi ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองเก่า เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ซึ่งบริเวณน้ำตกจะมี Golden Bridge หรือ สะพานข้ามลำธาร ที่มีกุญแจสีทองคล้องกันจนเต็มสะพานด้วย และผ่านชมโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี แวะถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress และให้ท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย Mother of Georgia สัญลักษณ์ประจำเมืองทบิลิซิ สร้างขึ้นในปี 1958 ตั้งอยู่บนยอดเขาโซโลลากิ เป็นประติมากรรมทำจากอลูมิเนียม สูง 20 เมตร เป็นรูปปั้นของสตรีในชุดพื้นเมือง มือขวาถือดาบส่วนมือซ้ายถือแก้วไวน์ นับเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณและนิสัยของชาวจอร์เจียได้เป็นอย่างดี

และนำท่านเดินเล่นย่าน ถนนคนเดินชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ชื่อ Jan Shardeni Kucha เป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อถนนมาเป็นชาร์เดนี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวlocal, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า ทบิลิซี-โบสถ์ทรินิตี้- Clock Tower หอนาฬิกาบิดเบี้ยว –ช้อปปิ้งทบิลิซีมอลล์-สนามบินทบิลิซี-ชาร์จาห์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี่ Old Town of Tbilisi ซึ่งท่านจะได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว แวะถ่ายรูปภายนอกกับ Clock Tower หอนาฬิกาบิดเบี้ยว ที่เหมือนอยู่ในโลกเทพนิยาย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ Tbilisi Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่อีกแห่งของทบิลิซี ที่มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย**
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี
17.30 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี โดยสายการบิน AirArabia เที่ยวบินที่ G9-294
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง สามารถซื้อเพิ่มเติมได้)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากเป็นไปตามระบบของสายการบิน
ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาแจ้งทีมงาน
20:40น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
22.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติชาร์จาห์ โดยสายการบิน AirArabia เที่ยวบินที่ G9-821
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง สามารถซื้อเพิ่มเติมได้)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากเป็นไปตามระบบของสายการบิน
ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาแจ้งทีมงาน และบนเครื่องสามารถสแกน QR Code เพื่อรับชมภาพยนต์ที่สายการบินจัดเตรียมไว้ให้
วันที่หก กรุงเทพฯ
07.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

ทัวร์จอร์เจีย