BT-IST55_TK

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์..TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน (TK)

ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: packageLogo683_Turkish Airlines Logo

จากนั้น                     แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้ จากมหากาพย์อีเลียด เรื่องสงครามเมืองทรอย หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นที่สำเร็จ

วันที่เดินทาง

24 ต.ค. 66 – 1 พ.ย. 66, 25 ต.ค. 66 – 2 พ.ย. 66, 30 ต.ค. 66 – 7 พ.ย. 66

ทัวร์ตุรกี

19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
23.05 น. ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรคีย เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 69
(รบกวนตรวจสอบเที่ยวบินและเวลาบินด้านท้ายตารางอีกครั้ง)

05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรเคียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย)
นำท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมทั้งภายนอกและภายใน ฮายาโซฟีอาจึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 3 ล้านคนต่อปี และเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในตุรกีเลยทีเดียว เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ฮายาโซฟีอาก็ได้กลับไปเป็นมัสยิดอีกครั้ง แต่ยังสามารถเข้าชมได้ดังเดิม

จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดย ‘จักรพรรดิเมห์เม็ตผู้พิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR) ในอดีตพระราชวังทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี โดยการนำการจัดทัพแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านนอก “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล ซึ่งวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งนี้ประดับด้วยกระเบื้องอัซนิค บนกำแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ ปัจจุบันเปิดให้เข้าไปทำละหมาด 24 ชั่วโมง

จากนั้น แวะถ่ายด้านนอกจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) หรือที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) ซึ่งย่านแห่งนี้แต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกว้างสำหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น จากนั้น เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล่(Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก เมืองชานัคคาเล่ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรเคีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้ จากมหากาพย์อีเลียด เรื่องสงครามเมืองทรอย หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นที่สำเร็จ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านเดินสู่ ปามุคคาเล่(Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
นำท่านชม เฮียราโพลิส (Hierapolis) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ จุดเด่นสำคัญของที่แห่งนี้คือ มีโรงละครขนาดใหญ่ ที่สามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน อดีตงานเทศกาลหรือการแข่งขันต่างๆก็จะจัดที่โรงละครแห่งนี้ และรอบๆจะประกอบไปด้วย โรงอาบนน้ำโบราณ สระน้ำโบราณ ประตูเมือง ฯลฯ
จากนั้น นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีลักษณะเป็นระเบียงน้ำพุเกลือร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลก เป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาบำบัดการอาการต่างๆ

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก เมืองปามุคคาเล่ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรคีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองนี้เป็นเมืองสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นเมืองต้นกำเนิดศาสนาอิสลาม
ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปด้านนอกสถานีคาราวาน (Caravanserai) ตั้งอยู่ได้จากการคมนาคมการติดต่อสื่อสารและการเดินทางของผู้คนในเครือข่ายของเส้นทางการค้า (trade routes) ที่ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ สถานีคาราวานอาจจะเป็นที่รู้จักในภาษาไทยด้วยชื่อเรียกว่า “โรงเตี๊ยม”
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านนอกกับพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana) หรือสำนักลมวนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม

นำท่าน เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า“ดินแดนม้าพันธุ์ดี” จนผู้คนในพื้นที่ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรเคีย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก เมืองคัปปาโดเกีย ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรเคีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านชมนครใต้ดินคาดัค (Cardak Underground City) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ทำให้อากาศถ่ายเท
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปหุบเขาแบบพาโนรามิค มีทั้ง ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้รับการตั้งชื่อตามก้อนหินใหญ่ในบริเวณศูนย์กลางของเมือง ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของคัปปาโดเกียอันสวยงามได้บนนี้ จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพหุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่ เนื่องจากสมัยก่อนชาวเมืองใช้นกพิราบมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารสำคัญในแถบละแวกนั้น และยังเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายภาพหุบเขาแห่งรัก (Lover Valley) เป็นหุบเขาที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งมีกลุ่มเสาหินที่เป็นรูปทรงแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ใจ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของ หุบเขาเกอเรเม (Goreme Valley) ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตาของแท่งหินที่ถูกกัดเซาะและกลายเป็นรูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติด้วยความประทับใจ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส (Avanos Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ มีลักษณะสถาปัตยกรรมออตโตมันแบบดั้งเดิม

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก เมืองคัปปาโดเกีย ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรเคีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่เมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของประเทศ นำท่านชมสุสานอตาเติร์ก(Ataturk Mausoleum) เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ภายในมีโลงศพของ”มุสตาฟา เคมาล อะตาเติร์ก” ประธานาธิบดีคนแรกและรัฐบุรุษ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ระหว่างทาง นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรเคีย ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีเปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเที่ยวทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน น้ำทะเลสาบจะเหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึกเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุดสายตา และที่ทะเลสาบเกลือแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง Star War อีกด้วย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก เมืองซาฟรานโบลู ระดับ 4 ดาวตุรเคีย หรือเทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตุรเคีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เดินทางสู่ เมืองซาฟรานโบลู (Safranbolu) เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะบ้านเรือนในแบบออตโตมันโดยแท้ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เป็นโครงสร้างที่แสดงถึงตัวตนของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของตุรเคีย ทั้งอาคารบ้านเรือน สุเหร่า โรงพยาบาล หอนาฬิกา รวมไปถึงป้อมตำรวจที่ขึ้นชื่อว่าสวยติดอันดับต้นๆ ของโลก

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
จากนั้น เดินทางกลับสู่เมืองอิสตันบูล นำท่านช้อปปิ้งตลาดสไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) เป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปี สินค้าที่ขายอันดับหนึ่ง ได้แก่เครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิ่นต่างๆ นอกจากเครื่องเทศแล้วยังมีสินค้าประเภทถั่ว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้อบแห้งน้ำผึ้งแท้ เป็นต้น
นำท่าน ช้อปปิ้ง จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย ตั้งแต่ของที่ระลึก,ร้านอาหารพื้นเมือง และยังมีแทรมป์โบราณ (Tram) เรียกได้ว่าที่แห่งนี้เป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมืองอิสตันบูล

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่พัก เมืองอิสตันบูล ระดับ 5 ดาวตุรเคีย หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน แวะถ่ายรูปย่านบาลัต (Balat) เป็นย่านชุมชนชาวยิวในอิสตันบูล ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ให้ท่านได้อิสระชมบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันสดใสที่มีอายุกว่า 200 ปี สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น รวมถึงยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ต่างๆ อีกมากมาย
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่าน แวะถ่ายรูปกับหอคอยกาลาตา (Galata Tower) หอคอยหินสไตล์โรมัน แบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ตัวตึกประกอบด้วย 9 ชั้น มีรูปทรงกระบอก และมีหลังคาเป็นทรงกรวย เพื่อไว้เป็นหอสังเกตการณ์ป้องกันข้าศึกจากทางทะเลปัจจุบันชั้นบนเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพของเมือง

นำท่าน ช้อปปิ้ง กาลาตาพอร์ต (Galataport) ศูนย์การค้า, ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองอิสตันบูล ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่ สินค้าD.I.Y สินค้าท้องถิ่น จนถึงร้านค้าแบรนเนมต่างๆ ทั้งนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม คาเฟ่ และให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศมุมถ่ายภาพโมเดิลต่างๆ ตามอัธยาศัย
เย็น  อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT

01.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ตุรกี