JXJ83-ADS

ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Autumn ฟุกุชิม่า นิกโก้ โตเกียว นาริตะ 5วัน 3คืน (XJ)

ราคาเริ่มต้น 34,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: download

 

เยือนเมืองมรดกโลกนิกโก้ ศาลเจ้านิกโกไทโช ศาลเจ้าฟูตะระซัง

สะพานชินเคียว สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ

ทะเลสาบ 5 สี โกะชิคินุมะ เยี่ยมชมผาหินล้านปี

ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ และ Durty Free สินค้าปลอดภาษี

พักฟูกุชิม่า 2 คืน พักนาริตะ 1 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg

วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน 66 – ธันวาคม 66

ทัวร์ญี่ปุ่น

20.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินAIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ600
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
08.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นำท่านเดินทางสู่เมืองนิกโก้ Nikko ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิกิ (Tochigi) ภูมิภาคคันโต (Kanto Region) ทางทิศตะวันตกของ ประเทศญี่ปุ่น ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมาก จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง 12 ล้านคนต่อปี ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในนิกโก้จะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ โซนมรดกโลก และ โซนธรรมชาติ ประกอบไปด้วย ศาลเจ้า วัด น้ำตก ทะเลสาบ และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Bento
เดินทางสู่บริเวณโซนมรดกโลกชมศาลเจ้านิกโกโทโชกู (Nikko Tosho-gu Shrine) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมเรียบร้อยแล้ว) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผู้พลิกผันชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น เอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใช้เทคนิคด้านฮวงจุ้ยประกอบการก่อสร้าง จนได้ชื่อว่าเป็นจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือ ประตูโยเมมงแสนสวย รูปแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูนั้นสวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโรทางฝั่งซ้ายและขวาของประตู ซึ่งประดับด้วยรูปแกะสลักนกและดอกไม้มากมาย และยังจะได้เห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังและรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ

นำท่านชมศาลเจ้าฟูตะระซัง (Futarasan Shrine) เป็นหนึ่งใน “วัดและศาลเจ้าแห่งนิกโก้” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับศาลเจ้านิกโก้โทโชกูและวัดรินโนจิ ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่พุทธศาสนาในญี่ปุ่นศาลเจ้าแห่งนี้จะมีความกว้างขวาง บรรยากาศดีอุดมไปด้วยแมกไม้ อากาศดีเพราะอยู่บนเขา นอกจากความสำคัญในแง่ศาสนสถานแล้ว ทิวทัศน์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เชิญชวนผู้คนมาเยี่ยมเยือน นำท่านชมสะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ค่าทัวร์ไม่รวมค่าข้ามสะพาน 300 เยน เป็น 1 ใน 103 มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของนิกโก้ที่ถูกขึ้นทะเบียนรวมในนาม “หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ (Shrines and Temples of Nikko)” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site เป็นสะพานแดงพาดข้ามลำธารสีสวย มีแบ็คกราวเป็นบรรยากาศขุนเขาอันชื่นใจ ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นจุดถ่ายภาพที่ไม่ควรพลาด
จากนำท่านเดินทางสู่เมืองโคริยามะ(Koriyama) ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ(Fukushima) จุดเด่นของเมืองนี้คือทำเลที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคม มีรถไฟชินคังเซ็นวิ่งผ่านทำให้เดินทางเชื่อมต่อไปยังเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลายเมือง
จากนำท่านเดินทางสู่ Aeon Town Koriyama มีร้านอาหาร ร้าน 100 เยน มีโซนช้อปปิ้ง มีหลากหลายร้านให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย เครื่องสำอาง ของกิน ของฝาก เป็นต้น
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ที่พักเพื่อเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก: Chisun Hotel Koriyama หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำท่านเดินทางสู่วัดนาคาโนะฟุโดซง(Nakano Fudoson Temple) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามท่ามกลางภูเขา ย้อนไปเมื่อ 800 กว่าปี ขณะที่พระเคเมียวโดจินกำลังธุดงค์อยู่ จู่ๆ ก็ปรากฏเลียงผานำพาพระเคเมียวโดจินมายังที่แห่งนี้ แล้วได้ยินเสียงเทพเจ้า จึงสร้างวัดแห่งนี้และทำพิธีบวงสรวงเหล่าเทพเจ้า จากนั้นท่านได้จุดเทียนเพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นสร้างวัดแห่งนี้ ว่ากันว่าแสงเทียนที่ท่านจุดนั้นยังคงสว่างไสวอยู่ภายในถ้ำจนถึงทุกวันนี้
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ 5 สี โกะชิคินุมะ (Goshikinuma Ponds) เป็นที่รู้จักในนามทะเลสาบ 5 สี ที่จริงแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง เป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ “บึงอากะนุมะ” หรืออีกชื่อว่า “บึงน้ำสีแดง” และ “บึงมิโดรินุมะ”หรือที่รู้จักกันในนามของ “บึงน้ำสีเขียว” เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกับสีของต้นไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม แล้วต้องไปดูปลาคราฟ จะออกมาให้เห็นมีหลายตัว แต่จะมีตัวนึง ที่จะมีรูปหัวใจสีแดงอยู่ที่ตัวปลา ท่านใดเห็นปลาคราฟที่เป็นรูปหัวใจแสดงว่าโชคดีมาก และที่พลาดไม่ได้ต้องกินไอศครีม Goshikinuma original ไปแล้วต้องไปลองอร่อยมาก ไม่หวานเหมือนซอฟครีมทั่วไป อมเปรี้ยวนิดๆ ทานแล้วสดชื่น

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)
นำท่านแวะชมทะเลสาบอินะวะชิโระ(LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ช่วงฤดูร้อนสามารถสนุกไปกับกีฬาทางน้ำอย่างการพายเรือแคนู เล่นเวคบอร์ด หรือว่ายน้ำได้ รวมไปถึงการตั้งแคมป์และชมนกก็เป็นอีกวิธีสบายๆ ที่คุณสามารถชื่นชมความงามตามธรรมชาติให้เต็มตาได้ ถือเป็นทะเลสาบที่สามารถสนุกได้หลายแบบเลยทีเดียวและช่วงฤดูหนาว จะมีฝูงหงส์จำนวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แม้อากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระนั้นใหญ่เป็นอันดับสี่ในประเทศญี่ปุ่น และมีภาพสะท้อนของภูเขาบันไดปรากฏอยู่บนผิวน้ำด้วย ความสวยงามนี้ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “กระจกแห่งสวรรค์ นำท่านชมปราสาทสึรุกะ (TSURUGA CASTLE) (ถ่ายภาพด้านนอก) ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าภายในปราสาท ถูกสร้างขึ้นในปี 1384 มีการเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยังเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกทำลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน(Boshin war) ปี 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทำให้สิ้นสุดยุคศักดินายึดอำนาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีต หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดงเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (มื้อที่4)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก: Hotel Listel Inawashiro Onsen หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ (Ouchi-juku) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันสำคัญของประเทศในปี 1981 ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ ไฮไลท์สำคัญของหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออุจิจูคุคือโซบะต้นหอมยักษ์ (Negi Soba) เป็นโซบะเย็นโดยใช้ต้นหอมยักษ์ ซดน้ำซุปร้อนๆ แล้วกัดต้นหอมตามและปลาเทร้าต์ย่าง นำท่านเยี่ยมชมผาหินล้านปี (To no Hetsuri) หน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะ ที่ถูกกัดเซาะจนสึกกร่อนเป็นเวลานานถึงล้านปี กลายเป็นรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่าง ปัจจุบัน พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฟุกุชิมะ มีจุดชมวิวทางธรรมชาติที่งดงามมากมายไม่ว่าจะอยู่ในฤดูกาลไหนก็ตาม ทำให้ที่แห่งนี้ได้รับการจัดให้เป็นอนุสาวรีย์หน้าผาหินทางธรรมชาติที่มีความสำคัญอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) Japanese Set
นำท่านสู่กรุงโตเกียวหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่ามหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี(Duty Free Shop) ที่รวบรวมสินค้าหลากหลาย มีทั้ง เครื่องสำอาง อาหารเสริมในราคาพิเศษและมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟผสมด้วย สาเก, ลูกพลับ และไฮยารูลอน ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและรักษาปัญหาผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และอาหารเสริม วิตามิน ครีมต่างๆ และนำท่านสู่ย่านชินจุกุ(Shinjuku) ช้อปปิ้งที่นี่เป็นแหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (บริเวณใกล้เคียงโรงแรม The Hedistar Hotel Narita มีห้าง AEON TOWN NARITA-TOMISATO ท่านสามารถอิสระอาหารเย็นที่นั้นได้)
ที่พัก: Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือ
กรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า)
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ601
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น