JAP-VZ-S175

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN OSAKA KYOTO NARA KOBE 4D2N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 24,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ
 วันที่โปรแกรมการเดินทาง
1สนามบินเชียงใหม่ (VZ822 23.00-06.00)
2สนามบินคันไซ-ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น- -Expo city (บุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำหรับ)
3ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) -โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-DUTY FREE-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุ เอ้าต์เลต (บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ)
4สนามบินคันไซ – สนามบินเชียงใหม่ (VZ823 08.00-12.35)
วันที่เดินทาง

ก.พ. 66 – ต.ค. 66

ทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1       สนามบินเชียงใหม่

20.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบิน VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

23.00 น.      นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ822 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

หากต้องการ น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม ระบุซื้อที่นั่ง สั่งจองอาหารล่วงหน้า

ท่านสามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติม และต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วัน

หากน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทุกกรณี

ต้องการระบุที่นั่ง

ราคาต่อท่าน/ต่อเที่ยวบิน (1ขา)

PREMIUM SEAT (3-8)  650 บาท

EXIT ROW (9, 10, 23, 24)  650 บาท

FRONT SEAT (11-22)  350 บาท

NORMAL SEAT (25-36)  250 บาท

ต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม  ราคาต่อท่าน/ต่อเที่ยวบิน (1ขา)

15 Kgs  1,200 บาท

20 Kgs  1,600 บาท

หมายเหตุ: การซื้อสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติม สามารถซื้อเพิ่มเติมได้สูงสุด 20 กิโลกรัม

เมนูอาหาร  ราคาต่อท่าน/ต่อเที่ยวบิน (1ขา)

ข้าวไก่เทอริยากิ+น้ำดื่ม  220 บาท

ข้าวแกงเขียวหวานไก่+น้ำดื่ม  220 บาท

ไก่อบสมุนไพร+บะหมี่+น้ำดื่ม  220 บาท

*** เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบิน ***

 

วันที่ 2       สนามบินคันไซ-ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -ศาลเจ้าเฮอัน – ชงชาแบบญี่ปุ่น – Expo city (บุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำหรับ)

06.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

คำเตือน: กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า เซตเบนโตะ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง  นำท่านชม วัดโทไดจิ มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงความโด่งดังนี่ระดับประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน

จากนั้นพาท่านไปยัง  ศาลเจ้าเฮอัน ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโต สิ่งที่น่าสนใจในศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) มีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่

1.เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่กลางถนนก่อนที่จะถึงศาลเจ้า

2. ตัวอาคารศาลเจ้าที่จำลองมาจากพระราชวังอิมพีเรียลในสมัยเฮอัน มีขนาดย่อส่วน 5:8 เมื่อเทียบกับของจริง

3.สวนที่อยู่ด้านหลังอาคาร สวนนี้เป็นแหล่งชมซากุระที่สวยแห่งหนึ่งในเกียวโต
จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย

เที่ยง                     บริการอาหารกลางวัน เมนู ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์

นำท่านเดินทางสู่ เอ็กซ์โปรซิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering

ค่ำ               อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก            OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3       ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin-28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-Duty free-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเลต

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านชม Tetsujin 28-go หรือ เท็ตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 นี้เป็นหุ่นยนต์เหล็กที่สร้างมาจากการ์ตูนชื่อเรื่องเดียวกัน หุ่นเหล็กตัวนี้มีความสูง 15 เมตร และมีน้ำหนักกว่า 50 ตัน กำลังโพสท์ท่าที่ชวนสร้างความฮึกเฮิมในการลุกขึ้นต่อสู้กับอุปสรรค์อย่างมีความหวังได้เป็นอย่างดี หุ่นยนต์ตัวนี้ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงลานกว้างบริเวณสวนสาธารณะวากะมัตซึ (Wakamatsu Park) ในเขตนากาตะ (Nagata) เมืองโกเบ จ.เฮียวโกะ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงอีกอย่างของการสร้างหุ่นยนต์ Tetsujin 28-go ขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนโกเบนี้ให้มากขึ้น เพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองโกเบที่ย่ำแย่ และขณะเดียวกันก็ช่วยเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ ตลอดจนคืนชีวิตชีวากลับมาให้ผู้คนและเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย

จากนั้นนำท่าน Kobe Harborland คือย่านท่องเที่ยวติดท่าเรือที่ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟ JR Kobe และบริเวณท่าเรือโกเบ ที่เพรียบพร้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชื่อดังของเมือง พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงจุดชมวิวที่เราสามารถชมความงดงามจากทิวทัศน์ของเมืองโกเบและสัมผัสความโรแมนติกของเมืองนี้ไปพร้อม ๆ กัน   ในย่าน Kobe Harborland นั้นจะมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวอย่างเราได้เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Harbor Walk พื้นที่เดินเล่นชมวิวกินลมทะเล ทางเดินไม้ที่ทอดยาวอยู่ระหว่าง Signal Tower และบริเวณ Brick Warehouses โกดังอันสวยงามสไตล์วินเทจที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษ 18 หรือ Love’s Post Box ตู้ไปรษณีย์แห่งรักหน้าตาสุดโรแมนติกอันเป็นที่นิยมในการส่งจดหมายบอกความรู้สึกกับคนที่แอบปลื้ม และเป็นจุดถ่ายรูปหวาน ๆ ของเหล่าคู่รัก จากนั้น
นำท่านแวะร้าน duty free ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี โดยตึกจะเป็นรูปตัว L เป็นอาคาร 3 ชั้น ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน เมนู ปิ้งย่างยากินิกุ

หลังอาหารกลางวันนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับ สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “ แบรนด์เนม ” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด

ค่ำ               อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่            OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4       สนามบินคันไซสนามบินเชียงใหม่

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

08.00 น.      ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดย สายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ 823

***พิเศษ !!!! บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง***

12.35 น.      เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น