AD-DAD008-VZ

ทัวร์เวียดนาม DANANG เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน 3D2N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 10,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

นำท่านสู่เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village  (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไป

วันที่เดินทาง

เมษายน 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์เวียดนาม 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เที่ยวบิน VZ964
(น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
09:55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
จากนั้นเดินทางสู่ หลินอึ๋ง ดานัง (Linh Ung pagoda) วัดหลินอึ๋งแห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2004 เป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองดานังในการสร้างวัดโดยมุ่งหวังที่จะให้คุ้มครองเมืองจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดแห่งนี้ และอยู่ด้านทิศเหนือของดานัง ที่นี่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2010 เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประจำเมืองดานัง และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ซึ่งสร้างเจ้าแม่กวนอิมให้ยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลดานัง ขนาด สูงถึง 67 เมตร มีฐานกว้าง 35 เมตร ออกแบบให้ยืนบนฐานดอกบัว นับเป็นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลก สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากอ่าวดานัง และยังเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นภาพวิวบรรยากาศเมืองดานังได้อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่คาเฟ่ลับที่ SON TRA MARINA CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล์Santorini Vibes มาก ๆสวยจริงไม่จกตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร)
นำท่านแวะช้อปปิ้งของฝากจาก ร้านเยื่อไผ่
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
นำท่านสู่เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
นำท่านชม ร้านหินอ่อน ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณฮอยอัน เป็นตัวอย่างที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารและแผนผังถนนสะท้อนถึงอิทธิพลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผสมผสานกันเพื่อสร้างแหล่งมรดกอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้เมืองโบราณฮอยอันตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนามตอนกลางของเวียดนาม บนฝั่งเหนือใกล้ปากแม่น้ำทูบอน เป็นเมืองท่าการค้าขนาดเล็กที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึง 19 ซึ่งมีการค้าขายกันอย่างแพร่หลายทั้งกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เมืองนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมพื้นเมืองและต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อยุโรปในภายหลัง) ที่รวมกันเพื่อสร้างการอยู่รอดที่ไม่เหมือนใครนี้ ตัวเมืองประกอบด้วยอาคารโครงไม้ 1,107 แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยมีกำแพงอิฐหรือผนังไม้ ซึ่งรวมถึงอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นถิ่นเชิงพาณิชย์และในประเทศ โดยเฉพาะตลาดเปิดและท่าเรือข้ามฟาก และสิ่งปลูกสร้างทางศาสนา เช่น เจดีย์และบ้านลัทธิครอบครัว . บ้านปูกระเบื้องและส่วนประกอบไม้แกะสลักด้วยลวดลายแบบดั้งเดิม จัดวางเรียงชิดกันเป็นแถวแน่นไม่ขาดสายตามถนนคนเดินแคบๆ นอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ญี่ปุ่นชั้นดีที่มีเจดีย์อยู่ด้วย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 แผนผังถนนเดิมซึ่งพัฒนาขึ้น เมื่อเมืองกลายเป็นท่าเรือยังคงอยู่ ประกอบด้วยตารางถนนที่มีแกนหนึ่งขนานกับแม่น้ำ และอีกแกนหนึ่งของถนนและตรอกซอกซอยตั้งเป็นมุมฉากกับแม่น้ำ
ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร
ที่พัก Magnolia Hotel Da Nang หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ( Ba Na Hill ) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน สไตล์หมู่บ้านฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนเขาที่ระดับความสูง 1,487 เมตร ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านนั่ง กระเช้าขึ้นไปสู่เมืองบนยอดเขาบานาฮิลล์ ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกว่าเป็น กระเช้าไฟฟ้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก (5,042 เมตร) และสูงที่สุดในโลก (1,368 เมตร) ระหว่างทางขึ้นท่านได้จะได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขา เมื่อนั่งกระเช้าขึ้นไปถึงยอดเขา ปราสาทย้อนยุคสไตล์ฝรั่งเศสสวยงามเหมือนอยู่ในเทพนิยาย มีมุมถ่ายรูปมากมาย
สะพานมือยักษ์ลอยฟ้า Golden Bridge ที่สามารถมองเห็นวิวจากมุมสูง และสัมผัสหมอกอย่างใกล้ชิด
หมู่บ้านฝรั่งเศส หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลางที่ถูกสร้างเพื่อเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานที่แห่งนี้จะมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ์ ร้านขายของที่ระลึก
สวนดอกไม้ อีกหนึ่งจุดบนบานาฮิลล์ เนื่องจากสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสดงดงาม เชิญท่านชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์
โรงบ่มไวน์ ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส ไวน์ที่นี่จะถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16-20 องศา ห้องเก็บไวน์จะอยู่ลึกลงไป 100 เมตร (ไม่รวมค่าเข้า)
สนุกสุดเหวี่ยงที่ Fantasy Park ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์จะมีเครื่องเล่นในหลายรูปแบบท้าทายมากมาย ความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง และอื่นๆ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก) ***ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง,รถรางโคสเตอร์
เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
*** หรือเลือกซื้อ OPTION เสริมบุฟเฟ่ต์นานาชาติด้านบนบานาฮิลล์ สามารถจองล่วงหน้าได้ ค่าอาหารและค่าบริการท่านละ 599 บาท/ท่าน ***
นำท่านชม ร้านหยก ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเป็นที่ระลึก
เดินทางกลับสู่ ดานัง นำท่านสู่ สะพานมังกร (Dragon Bridge) คือ สะพานข้ามแม่น้ำฮัน (Han River) ที่เมืองดานัง ที่สุดของแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาดเมื่อแวะไปเยือนเมืองดานัง จากนำท่าน แวะถ่ายรูป Dragon Carp Statue สำหรับชาวเอเชีย ปลาคาร์ฟเป็นมาสคอตที่สำคัญมาก สัตว์ชนิดนี้เป็นตัวแทนของพลัง ความโชคดี และอำนาจ นอกจากนี้ มังกรยังมีตราสัญลักษณ์ที่รวมถึงความสามารถในการทะยานไปในอากาศและจมดิ่งลงไปใต้เกลียวคลื่นทั้งในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก นำ
ค่ำ  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
ที่พัก Magnolia Hotel Da Nang หรือเทียบเท่า
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ ชาวไทย สินค้ากี่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรมเช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร, โคมไฟ, ผ้าปัก, กระเป๋าปัก, ตะเกียบไม้แกะสลักชุดอำาวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
10:40 ออกเดินทางจากสนามบินดานัง โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ965
12:20 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์เวียดนาม