messageImage_1687309709727-e1687320194309

ทัวร์พม่า ปังปัง ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3D2N (UB)

ราคาเริ่มต้น 8,997 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: MYANMAR NATIONAL AIRLINES  UB

กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – ตักบาตรพระ 1,000 รูป – วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินแขวน

พระธาตุอินแขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ๋น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

วันที่เดินทาง

พ.ค. 66 – ก.ย. 66

ทัวร์พม่า

วันแรก กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10
สายการบิน Myanmar National Airlines (UB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน
10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB020
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบ ร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (HOT POT SEAFOOD SHABU)

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระ พุทธรูปนอน มีความ
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตา ที่งดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108
ประการ และพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับ ศิลปะของไทย จากนั้นนำท่าน สักการะ เจดีย์โบตาทาวน์
สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อ บรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาประดิษฐานเมื่อ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2466 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน
สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า
ภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม สำหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์

จากนั้นนำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า และ ชาวไทย วิธีสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา ก็ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆ มาสักการะนัตโบโบยี จะชอบ มาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าต ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่า เพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะ สมตาม ความปราถนาที่ขอไว้ จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอร์เมี๊ยะ ตามตำนานหล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธา ในพุทธศาสนา อย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่ง ชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้าม คนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพร จากเทพองค์นี้กันมากเช่านกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย น้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
หลังจากนั้นนำท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ ทรงกลมสูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือ พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณ เจดีย์ยังมีห้องประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน สร้างเป็นลักษณะคล้ายถ้ำเรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” ปาสาณ แปลว่า “หิน” เจดีย์ แห่งนี้สร้างระหว่างปี พ.ศ.2493-2499 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า สำหรับ เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรภิฎกครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออุทิศเป็น กุศลเพื่อให้เกิดความสันติสุขแด่มวลมนุษย์ ตามความ หมายของชื่อ เจดีย์กาบาเอ ซึ่งแปลว่า สันติภาพโลก ทั้งนี้มีคำร่ำลือว่าอูนุ สร้างเจดีย์แห่งนี้ ตามบัญชาการของ ชีปะขาว ที่แสดงปาฏิหาร และขอร้องให้อูนุ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาใน การเข้าร่วมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมือง ประเทศ พม่า อายุมากว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมือง ย่างกุ้ง เชื่อกันว่า เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิ้นบนยอดฉัตรมีเพชร เม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด โดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้นซึ่งมีทั้งชาวพม่า และชาว ต่างชาติมากมายที่พากันมาเที่ยวชม และ นมัสการทั้งกลางวัน และกลางคืนอย่าง ไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการ ก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์ แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคาร ชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็น มหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สถานที่สำคัญ ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพร ก่อนออกรบ ท่านสามารถ นำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำ วันเกิดตนเอง จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะตะ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
19.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)
ที่พัก IBIS SYTLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สอง เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – ตักบาตรพระ 1,000 รูป – วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินแขวน

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค ซึ่งในอดีต เป็นเมืองหลวง ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. จากนั้นนำชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่มเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็นที่ประทับ ของพระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญ ว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศ วรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสีย กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือ
เพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลอง พระราชวัง และตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร หลังจากนั้นนำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาค ที่วัดแห่งนี้ได้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง)

จากนั้น นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการยอดเจดีย์หัก ซึ่งชาวมอญ และชาวพม่าเชื่อกัน ว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสักการะพระเจดีย์ มีความสูง 377 ฟุต สูงกว่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณ ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ 2473 ด้วยน้ำ หนักที่ มหาศาลตกลงมายังพื้นล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคง สภาพเดิม และไม่แตกกระจาย ออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น สถานที่ ที่พระเจ้าหงสา ลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ เพื่อทดสอบ ความกล้าหาญ ก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับ ยอดของเจดีย์ องค์ที่หักลงมา เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียมเมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นไป จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่าทางท่านจะได้พบกับ สะพานเหล็ก ที่ข้ามผ่าน แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระ นเรศวร กำลังรวบรวมคนไทย กลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม ซึ่งนำทัพโดย สุรกรรมา เป็นกองหน้า พระมหาอุปราชาเป็น กองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้า ของพม่า ตามมาทันที่ริมแม่น้ำสะโตง ในขณะที่ฝ่ายไทย ได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอย ป้องกัน มิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกัน ที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรง ใช้พระแสง เป็นดาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่า เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืน ที่ใช้ยิงสุรกรรมาตาย บนคอช้างนี้ ได้นามปรากฎต่อมาว่า “พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง” นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฎอยู่จนถึงทุกวันนี้

จากนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินแขวน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้นแคมป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เป็นรถบรรทุกหกล้อ ( เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียว ที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินแขวนได้ )
หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า สัมภาระขนาดเล็ก 1 คืน เพื่อนำติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระ ซึ่งจะมีค่า ใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,500 จ๊าด ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
ที่พัก KHAITO / YOEYOELAY หรือระดับเทียบเท่า
นำท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้ง อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์ ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่าง สมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชา พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินแขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุ แก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินแขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญ พร้อมทั้ง ขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปราถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำ ไปเพื่อปิดทอง องค์พระธาตุอินแขวน ( เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ )
19.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการ หรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิด สำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอม เบาะรองนั่ง เนื่องจากบนเขามีอุณหภูมิต่ำ และอากาศเย็น

 

วันที่สาม พระธาตุอินแขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ๋น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่านสามารถขึ้นไปใส่บาตรพระธาตุอินแขวนได้
06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นำท่านอำลาที่พักออกเดินทางกลับ โดยรถท้องถิ่น ถึงคินปู้นแคมป์เปลี่ยนเป็นรถโค้ช ปรับอากาศ
พร้อมนำท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอน
ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวพม่าทั่วประเทศ
และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทวางเหลื่อม
ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย

จากนั้นนำชม เจดียไจ๊ปุ่น หรือ พระพุทธรูป 4 ทิศ สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคด มสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์ คือ พระพุทธเจ้ามหา กัสสปะ (ทิศตะวันตก) KyaitKhwai Temple เล่ากันว่า สร้างขึ้นโดย สตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่ง และต่างให้สัตย์สาบาน ว่าจะรักษาพรหมจรรย์ ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำใหพระพุทธรูปองค์ นั้นเกิดรอยร้าว ขึ้นมาทันที

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง)

ท่านช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก็อต ในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน หลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาด แห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผลมระหว่างมอญ กับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น
17.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Nnational Airlines (UB)
เที่ยวบินที่ UB017
19.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์พม่า