PQCVZ0323

ทัวร์เวียดนามใต้ ซุปตาร์…PHU QCOC บิวตี้ บิวตี้ บิวตี้ฟูล!! 3 วัน 2 คืน (VZ)

ราคาเริ่มต้น 10,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

หลังจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินชม ชายหาด Hon Thom อย่างอิสระ ถึงเวลาอันสมควรานำท่านนั่งกระเช้ากลับ นำท่านถ่ายรูป Mediterranean Town โซนใหม่บนเกาะฟูก๊วก ที่จำลองบ้านสไตล์เมดิเตอเรเนียนแสนสวย สุดโรแมนติกมาให้ท่านถ่ายรูปอย่างจุใจ  จากนั้นชม Kiss Bridge สะพานจูบที่อยูใจกลางเมืองเมดิเตอเรเนียน ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด จูบที่หอมหวาน และเรื่องราวความรักของ Nguu Lang และ Chuc Nu ในเทพนิยายเวียดนาม

วันที่เดินทาง

มีนาคม 67 – ตุลาคม 67

ทัวร์เวียดนามใต้

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฟูก๊วก – Corona Casino
Grand World Phu Quoc – ชมการแสดงชุด “The Color of Venice ”
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

09.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ980
11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
อิสระให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นคาสิโนเสี่ยงโชค รับทรัพย์ที่ Corona Casino
นำท่านเดินทางสู่ Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ Phu Quoc United Centerที่ยกเอาสถานที่ช๊อปปิ้งยอดฮิตจากรอบโลก อาทิ เวนิส เซี่ยงไฮ้ ถนนนเดินในเกาหลี และเวียดนาม มาจำลองไว้ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งและบรรยากาศอันแสนคึกคักของเทศกลางต่างๆ มีร้านอาหารให้เลือกช้อปเลือกชมมากมาย อาทิเช่น ร้านเบียร์ ร้านกาแฟ สตรีทฟู้ด เป็นต้น ได้รับฉายานามว่า Venice แห่งเวียดนาม อิสระให้ท่านเที่ยวชม Grand World Phu Quoc ตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
นำทุกท่านเข้าชมการแสดงชุด“The Color of Venice” ณ ส่วนจัดแสดง(เวลาโชว์ 21.30 – 22.00)

ที่พัก โรงแรม Wyndham Hotel Phu Quoc ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง นั่งกระเช้าสู่ Sun World Hon Thom Nature Park – Aquatopia Water Park – Exotica Village
ชายหาด Hon Thom – เมดิเตอเรเนียน ทาวน์ – สะพานจูบ – ศาลเจ้าดิงเกา – ร้านผ้าไหม
Duong Dong Night market
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำทุกท่าน นั่งกระเช้าข้ามทะเล ที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวถึง 7,899 เมตร สู่ เกาะ Hon Thom นำท่านเดินทางสู่ Sun World Hon Thom Nature Park ซึ่งภายในเกาะจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวนน้ำ สวนสนุก โรงแรม และหาดทราย ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชิวๆ ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมกิจกรรมทางน้ำให้ท่านได้เลือกเล่นมากมาย (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) อาทิเช่น เจทสกี พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท พายเรือคายัค ฯลฯ ให้ท่านสนุกเพลิดเพลินกับ

นำท่านสนุกเพลิดเพลินกับ สวนน้ำอควาโทเปีย Aquatopia Water Park สวนน้ำชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะมีโซนให้ท่านได้เลือกเล่นมากมาย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำเพื่อเข้าสวนน้ำ หรือ หากไม่ต้องการเข้าสวนน้ำสามารถ เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกและถ่ายรูปภายในได้)

โซน Exotica Village มีเครื่องเล่น อาทิ รถไฟรางไม้ The anger of the wooden snake เครื่องยก Eagle’s Eye ชม วิว 360 องศา ของเกาะ Hon Thom ด้วยมความสูงกว่า 120 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน เกาะ Hon Thom (4)
หลังจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินชม ชายหาด Hon Thom อย่างอิสระ ถึงเวลาอันสมควรานำท่านนั่งกระเช้ากลับ นำท่านถ่ายรูป Mediterranean Town โซนใหม่บนเกาะฟูก๊วก ที่จำลองบ้านสไตล์เมดิเตอเรเนียนแสนสวย สุดโรแมนติกมาให้ท่านถ่ายรูปอย่างจุใจ จากนั้นชม Kiss Bridge สะพานจูบที่อยูใจกลางเมืองเมดิเตอเรเนียน ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด จูบที่หอมหวาน และเรื่องราวความรักของ Nguu Lang และ Chuc Nu ในเทพนิยายเวียดนาม

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดิงเกา (Ding Cau) เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ยื่นออกมาจากชายฝั่งริมทะเล เป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลคู่เกาะนี้มายาวนาน

นำท่านช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง Duong Dong Night market เป็นตลาดที่เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆถนนคนเดินบ้านเรา มีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกชมหลากหลายอย่างทั้งของกิน ของใช้ ทุกท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆและอาหารพื้นเมืองได้อย่างอิสระ
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ที่ Duong Dong Night market
ที่พัก โรงแรม Stellar Hotel Phu Quoc ระดับ 3 ดาว

วันที่สาม ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
12.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ981
13.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เวียดนามใต้