HKG-UO-J014

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สายมู สุดปัง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ 3D2N (UO)

ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน:

ทัวร์สายมู สุดปัง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ
ขอพรองค์แชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
ขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก วัดหวังต้าเซียน
ข้ามสะพานต่ออายุ ชมแสง สี เสียง THE SYMPHONY OF LIGHT
ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาธาน และย่านจิมซาจุ่ย

วันที่เดินทาง

มิ.ย. 66 – ต.ค. 66

ทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพลัลเบย์
ข้ามสะพานต่ออายุ-ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์
ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย-ชมโชว์แสงสีเสียง THE SYMPHONY
OF LIGHT
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน HK EXPRESS (UO) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.05 น. ออกเดินทางสู่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ท่าอากาศยบานนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบิน HK EXPRESS เที่ยวบินที่ UO705
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เร็วกว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (ขึ้น หรือ ลงโดยรถบัส) ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน และเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ท่านสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา ซึ่งมีความสูงถึง 428 เมตร จากระดับน้ำทะเล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัลส์ เบย์ เป็นชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว เป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกง ภายในมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ เจ้าแม่กวนอิม และ เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่น และบริเวณใกล้เคียงจะมี สะพานสีแดง ซึ่งเป็นสะพานต่ออายุ โดยเชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพาน 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี (ถ้าหากข้ามกลับมาจะทำให้อายุสั้นลง 3 ปี) และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆ กับสะพานต่ออายุ ถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลา พรที่ขอจะสมหวัง สำหรับคนมีคู่ ถ้าอยากให้ชีวิตคู่ของเรายั่งยืนนั้น ก็ให้มานั่งระหว่างสิงห์ 2 ตัว แล้วขอพร ถ้ามากัน 2 คน ก็นั่ง 2 คน แต่ถ้ามาคนเดียวก็นั่งคนเดียว แล้วให้คิดถึงคนๆ นั้น จากนั้นก็ให้ขอพรให้อยู่ด้วยกันยาวนาน ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ แล้วถ้าอยากได้คู่ ก็ให้มานั่งที่นี่เช่นกัน
วิธีที่ 1 สำหรับคนที่กำลังแอบชอบ และยังไม่ได้บอกรัก ให้เอามือวางไว้ที่หินสีดำแล้วอธิษฐานให้คนที่เรากำลังแอบชอบอยู่ ให้มาเป็นคู่รักของเรา
วิธีที่ 2 สำหรับคนที่เกิดมาแล้ววยังหาเนื้อคู่ไม่ได้ ให้มาขอพรที่เทพเจ้าแห่งความรัก ถ้าสังเกตจะเห็นเทพเจ้าถือสมุดเล่มใหญ่ๆ ภายในจะมีรายชื่อของหนุ่มสาวที่เทพเจ้าพร้อมจะประทานพรให้สำหรับการขอโชคลาภ ให้ขอที่มังกรที่มีลูกแก้วสารพัดนึก ให้มาลูบๆ คลำๆ แล้วขอพรจะได้ตามประสงค์
จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บนถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายราคาถูก เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ของขวัญ หรือเลือกเดินช้อปปิ้งสินค้าห้างปลอดภาษีดิวตี้ฟรี และโอเชี่ยนเทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้าชั้นนำชื่อดัง ที่มีร้านค้าให้ท่านเดินช้อปปิ้งกว่า 700 ร้านค้า อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของฝากคุณหนูที่ TOY’R US หรือเดินช้อปปิ้งสินค้าบนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
20.00 น. นำท่านชม SYMPHONY OF LIGHT การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้แปลงโฉมให้เป็นฉากโชว์การแสดงอย่างงดงามการแสดงประกอบด้วย 5 Themes สวย ๆ ได้แก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership สุดท้าย The Final ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดกับ 20 นาทีแห่งความสุขพร้อมเก็บภาพความประทับใจ
(ทุกวันจะมีการแสดงโชว์ในเวลา 2 ทุ่มตรง เว้นแต่วันนั้นมีพายุเข้าก็จะไม่มีการแสดง)
พักที่ HONG KONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(ขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากโรงแรมที่ฮ่องกงมีขนาดเล็ก และไม่มีห้อง TRP สำหรับพัก 3 ท่าน หากลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน จะต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเท่านั้น)

วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังของโลกที่มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ในวัยเด็กที่คุ้นเคยของใครหลายคน หากต้องการซื้อตั๋ว ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคา 3,790บ. เด็ก 3-11 ปี ราคา 2,990บ. (ราคาไม่รวมรถรับ-ส่ง) ด้านในของฮ่องกงดีสนีย์แลนด์จะแบ่งเครื่องเล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน
• Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทั้งร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
• Tomorrowland เป็นโซนเครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต
• Fantasyland เป็นเครื่องเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จำกัดความสูง
• Adventureland เป็นเครื่องเล่นแนวผจญภัยต่างๆ อยู่ในโซนกลางแจ้งทั้งหมด
• Toy Story Land เป็นโซนของเครื่องเล่นที่เป็นธีมการ์ตูนเรื่อง Toy Story โดยเฉพาะ
• Grizzly Gulch เป็นจุดถ่ายภาพโซนเล็กๆ
• Mystic Point เป็นโซนของเรื่องราวลึกลับ
• Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์
นอกจากนี้ ยังมีการแสดง “Disney In The Stars” Fireworks ที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทราจะมีการจุดพลุ และโชว์ม่านน้ำสุดอลังการ มีเพลงเปิดบรรเลงและเปิดไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืนของทุกๆ วัน และการแสดงโชว์ “Festival of The Lion King” ตระการตาจากตัวการ์ตูนในเรื่อง The Lion King
Ngong Ping 360 นั่งกระเช้าชมวิวข้ามผ่านทะเลสีครามเพื่อขึ้นไปนมัสการพระใหญ่เทียนถานแห่งวัดโป่หลิน หากต้องการซื้อตั๋ว ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง ราคาท่านละ 1,490บ. (หากต้องการอัพเกรดกระเช้าเป็นคริสตัลพื้นใสแจ้งก่อนวันเดินทาง เพิ่มท่านละ 790บ.) ไม่รวมรถรับ-ส่ง
Facade ถ่ายรูปกับบิลบอร์ดยักษ์ จอ LED สูง 6.5 เมตร ซึ่งนำเสนองานศิลป์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สื่อสารกับผู้คนได้แบบเรียลไทม์
M+ พิพิธภัณฑ์ภาพสมัยใหม่ ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง (Hong Kong Palace Museum) ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2565 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่นำเสนอศิลปะ และวัฒนธรรมจีน ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แนวร่วมสมัยแห่งแรกในเอเชีย
Sky100 จุดชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกง อยู่บนชั้น 100 ของตึก International Commerce Centre (ICC) สามารถชมวิวเมืองฮ่องกงทั้งฝั่งเกาลูน เกาะฮ่องกง เกาะลันตาได้ 360 องศา
The Hong Kong Observation Wheel แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของฮ่องกง ชมวิวอ่าววิคตอเรียมุมสูงจากชิงช้าสวรรค์ที่ระดับความสูง 60 เมตร ในบริเวณท่าเรือ Central Pier No.9 บนฝั่งฮ่องกง
Hollywood Road เที่ยวย่านตึกเก่า ถนนฮอลลีวูด หนึ่งในย่านเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สองข้างทางจะรายล้อมไปด้วยตึกสมัยโบราณ มีสตรีทอารต์เท่ๆ ตกแต่งอยู่ตามมุมต่างๆ แถมยังมีร้านอาหาร และร้านค้าขายของเก่า ให้เลือกซื้อกันอีกด้วย
Yick Fat Building ถ่ายรูปเช็คอินไม่ซ้ำใครกับตึกในหนัง Transformer อันโด่งดัง แนะนำว่าให้ลองถ่ายรูปในมุมที่เงยหน้ามองขึ้นท้องฟ้า แล้วจะพบกับภาพตึกสูงที่ล้อมรอบตัวเป็นสี่เหลี่ยม
Hong Kong Tram สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ลองนั่งรถรางที่เป็นเอกลักษณ์แห่งเกาะฮ่องกง มี 2 ชั้นมาพร้อมรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างย้อนยุค โดยแต่ละตู้โดยสารจะมีสีสันและลวดลายที่สะดุดตามาก จุด Check Point ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักได้แก่ ย่าน Central, Wan Chai, Causeway Bay, Sheung Wan เป็นต้น
***อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย***
พักที่ HONG KONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(ขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากโรงแรมที่ฮ่องกงมีขนาดเล็ก และไม่มีห้อง TRP สำหรับพัก 3 ท่าน หากลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน จะต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเท่านั้น)

วันที่ 3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ พิธียืมเงินเทพเจ้า-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-
ศูนย์เครื่องประดับบารมีหยก จิวเวอร์รี่-สนามบินฮ่องกง-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ
นำท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ พร้อมทั้งทำพิธียืมเงินเทพเจ้า เพื่อให้เราร่ำรวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในการด้านเงินทอง ปลดหนี้ ปิดยอดขาย ปิดดีล รับทรัพย์รัวๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถ้าไม่ทันช่วงนั้นก็สามารถยืมได้ตามฤกษ์สะดวกโดยเมื่อขอพร

พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (ความเชื่อส่วนบุคคล)
จุดธูปอธิฐาน -> บอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ -> บอกจำนวนเงินที่ต้องการ และ ขอไปเพื่ออะไร -> ปักธูปในกระถางใบใหญ่ -> หยิบผงธูปในกระถางใส่ในซองแดงเล็กๆ (อั่งเปา) ที่เราเตรียมไป -> นำซองแดง วนเหนือกระถางธูป 3 รอบ ( ซองแดง หลายคนนำไปไว้ใน ตู้เซฟ – ลิ้นชักเก็บเงิน – หิ้งพระ แล้วแต่สะดวก) -> ถ้าเราสมหวัง เราก็เดินทางมาไหว้ ขอบคุณท่าน อีกครั้ง

ได้รับอั่งเปา (ซองแดง) แล้วทำอย่างไรต่อ
เมื่อได้รับซองแดงที่บรรจุผงธูปเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดี บางท่านเก็บไว้ในตู้เซฟ ไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน ไว้บนหิ้งพระ หรือที่ดีๆ ที่ท่านสะดวก เมื่อสมความปรารถนา ให้หาโอกาสเดินทางมาไหว้ขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม

การคืนเงินเจ้าแม่กวนอิม
สำหรับผู้ที่ต้องการกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิม หรือ มาคืนเงินเจ้าแม่กวนอิม เพียงเตรียมชุดไหว้ และกระดาษเงินกระดาษทอง จากนั้นนำชุดไหว้นั้นไปไหว้ขอบคุณท่าน รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองที่เปรียบเหมือนการมอบคืนเงินแก่ท่าน

จากนั้นนำท่านขอพร วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวัดที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว” หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ โดยเราจะเห็นรูปปั้นองค์เทพเจ้าถือสมุดเนื้อคู่อยู่ตรงกลางระหว่าง ด้านซ้ายเป็นเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเจ้าบ่าว มีด้ายแดงผูกโยงไปยังองค์หยุคโหลว จะมีวิธีการทำนิ้วสำหรับสอดด้ายแดงแสดงให้เห็นอยู่ด้านหน้า เดินไปหยิบด้ายแดงซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ แล้วก็ทำนิ้วตาม ที่สำคัญอย่าทำด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันนำโชค) เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นวัดเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งของฮ่องกง
วิธีการไหว้ เราจะเริ่มต้นจากการไหว้เทวดาฟ้าดิน
1.เตรียมธูป และเครื่องบูชา สามารถหาซื้อชุดไหว้ได้จากหน้าทางเข้าวัดชุดไหว้ทั่วไปประกอบด้วย ธูปสีแดง 3 ดอก ธูปดอกเล็ก 1 กำ และกระดาษเงินกระดาษทอง (ให้เขียนชื่อ-นามสกุล ลงไปในกระดาษด้วย) ราคาชุดไหว้มีตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อย และหลักพันสามารถเลือกได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละท่าน
2. เตรียมไหว้ด้วยการนำธูปให้เจ้าหน้าที่วัดช่วยจุด ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองที่ได้มานั้นให้เขียนชื่อ-นามสกุลลงไปเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลและปัดเปาเรื่องร้ายออกไปจากชีวิต จากนั้นถือกำธูปและกระดาษเงินกระดาษทองไว้ในมือ โดยให้ธูปอยู่ด้านใน ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองอยู่ด้านนอก
3. หันหน้าออกนอกวัด กล่าวแจ้งฟ้าดิน โดยบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญวัดนี้ ไหว้ แล้วหันกลับมาด้านในวัด ไหว้ 3 ครั้ง
4. เจ้าหน้าที่นำท่านไหว้ จะช่วยกล่าวนำอธิษฐาน เมื่อจบประโยคอธิษฐาน เจ้าหน้าที่จะก็กล่าวประโยคปิดท้ายว่า “เฮงๆๆ รวยๆๆ” สาธุ สาธุ สาธุ ให้พูดตามตัวยเสียงดังฟังชัด จากนั้นให้นำธูปไปปักกระถางละ 3 ดอก
หลังจากเราไหว้เทพเจ้าฟ้าดินเสร็จแล้ว เดินเข้ามาในตัววัดก็จะเจอองค์แชกงหมิว
วิธีขอพร
ยืนตรงหน้าองค์แชกง ตั้งจิตอธิฐานอย่างตั้งใจให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องใด เมื่อสมหวังแล้วหากมีโอกาสก็กลับมาไหว้ขอบคุณท่านอีกครั้ง หลังจากไหว้เสร็จแล้วให้นำกระดาษเงินกระดาษทองไปไว้ในจุดที่เจ้าหน้าที่วัดจัดไว้ จากนั้นไปหมุนกังหัน และตีกลอง
โดยกังหันลมทั้ง 4 ใบพัด จะมีความหมายต่างกัน
ใบพัดที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบพัดที่ 2 สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว
ใบพัดที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบพัดที่ 4 คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านแวะชม ร้านหยก ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์หยก จิวเวอร์รี่ ที่มีคุณภาพ
และแวะชม ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมี สัตว์นำโชคอย่างปี่เสี๊ยะ อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องประดับเป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นสำหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลกที่ถือกำเนิดขึ้นที่นี่
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเช็กแลปก๊อก
16.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน HK EXPRESS เที่ยวบินที่ UO702
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ฮ่องกง