MM-KIX008

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KAMIKOCHI KYOTO 5D3N (MM)

ราคาเริ่มต้น 25,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: 1360248188-1000pxPeac-o

เดินทางสู่ กุโจฮาจิมัง เมืองเก่ารอบปราสาทกุโจฮาจิมัง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกิฟุ ที่ยังคงหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุค กุโจฮาจิมังที่มีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ให้ท่านชมความงามของเมืองเก่ารอบปราสาทเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเมืองเก่าสไตล์ญี่ปุ่น

วันที่เดินทาง

1 ส.ค. 67 – 5 ส.ค. 67, 11 ก.ย. 67 – 15 ก.ย. 67, 4 ต.ค. 67 -8 ต.ค. 67

ทัวร์ญี่ปุ่น 

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินพีชแอร์พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ M
01.15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบิน MM092
08:50 ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก ไม่รวมค่าเข้า) ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ Jazzdream Mitsui Outlet เอาท์เล็ตมอลล์ที่มีจํานวนร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จําหน่ายในราคาลด 30% – 70% จากราคาปกติ มีศูนย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านได้หาของถูกใจเป็นของฝาก ของที่ระลึก
ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 ที่พัก HOTEL KOYO ANNEX GIFU หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กุโจฮาจิมัง เมืองเก่ารอบปราสาทกุโจฮาจิมัง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกิฟุ ที่ยังคงหลงเหลือบรรยากาศแบบย้อนยุค กุโจฮาจิมังที่มีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ให้ท่านชมความงามของเมืองเก่ารอบปราสาทเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเมืองเก่าสไตล์ญี่ปุ่น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความงดงานราวกับภาพวาด ณ คามิโคจิ เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติยอดนิยมเป็นจุดชมวิวภูเขาที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมปีละ 1.2 ล้านคน ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น คามิโคจิ ตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขา Japan Alps ภายในเขตจังหวัด นากาโน่ ด้วยระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตร และ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล กว่า 1,500 เมตร ล้อมรอบด้วยยอดเขาที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาโฮทากะตัดกับสายน้ำใสสะอาดของแม่น้ำ อะซุสะ อีกทั้งยังปกคลุมไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เขียวขจี พร้อมทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้เป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

AEON MALL ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง150 ร้านซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่นสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นอาหารสดใหม่และอุป กรณ์ภายในบ้านรวมไปถึงเครื่องสำอางค์ขนมญี่ปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Muji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย
ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 ที่พัก HOTEL KOYO ANNEX GIFU หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่อถวายให้แด่ อินาริ (Inari) เทพเจ้าแห่งการกสิกรรม โดยรอบบริเวณศาลเจ้าจะมีรูปปั้น และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกมากมาย ซึ่งในตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่นเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์นำสาส์นของเทพเจ้าอินาริ คอยอวยพรให้พื้นที่ในบริเวณมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ซึ่งสุนัขจิ้งจอกเองยังเป็นสัตว์ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์อำนาจพิเศษ สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ ซึ่งศาลเจ้าอินารินั้นมีมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่ที่ฟูชิมิ อินารินี้ถือเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุด และมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,300 ปีทีเดียว

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮย์อันจินกุ ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเกียวโตครบรอบ 1100 ปี ในปี ค.ศ.1895 สถาปัตยกรรมของตัวศาลเจ้าจำลองจากพระราชวังอิมพิเรียลในสมัยเฮย์อัน เพื่อถวายให้กับพระจักรพรรดิคัมมุและพระจักรพรรดิโคะเมซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ประทับอยู่ในเกียวโต และยังเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาลัทธิชินโตในเมืองเกียวโตอีกด้วย ด้านหน้าเส้นทางเข้าสู่ศาลเจ้าจะมีโทริอิยักษ์สีสดใสตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ซึ่งถือเป็นโทริอิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เมื่อผ่านซุ้มประตูทางเข้าจะพบกับพื้นทรายโล่งกว้างตัดด้วยสีแดงสดของอาคารโดยมีสีเขียวของต้นไม้เป็นฉากหลังซึ่งได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากจีน เมื่อมองดูจากระยะไกลจึงทำให้ดูเหมือนกับวัดจีน ด้านหลังอาคารหลักยังมีสวนกว้างที่ดูเหมือนสวนจีน ภายในมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่น้ำไหลมาจากทะเลสาบบิวะ ในฤดูใบไม้ผลิภายในศาลเจ้าจะเต็มไปด้วยมวลหมู่ดอกซากุระที่งดงาม ซึ่งเป็นจุดชมวิวซากุระที่ยังคงความรู้สึกแบบสมัยโบราณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้งร้าน DUTY FREE สินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆมากมาย ตามอัธยาศัย
ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์ อย่างหนึ่งคือ ร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก
ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 ที่พัก SHINSAIBASHI HIGASHI CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ ตั้งอยู่ในย่านนัมบะของเมืองโอซาก้า สามารถเดินเท้าจากจุดป้ายโฆษณากูลิโกะประมาณ 15 นาที จุดเด่นของศาลเจ้าจะหัวสิงโตปั้นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า เชื่อกันว่าปากของสิงโตตัวใหญ่นั้นจะสามารถกลืนกินสิ่งไม่ดีต่างๆ ปัดเป่าความชั่วร้ายให้หายไป และนำพามาโชคลาภเข้ามา นิยมมาสักการะขอพรเรื่องการเรียนหรือด้านการงานให้สำเร็จ
กลางวัน *** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
ตลาดคุโรมง (kuromon market) ตั้งอยู่ในย่านมินามิ อยู่ใจกลางโอซาก้า ตลาดปลาโอซาก้าแห่งนี้ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่ง นอกจากปลาและอาหารทะเลแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพของโอซาก้าและแถบใกล้เคียง จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า”
เอ็กซ์โปซิตี้ (EXPO CITY) เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานและความสุขล้นปรี่กลับบ้านไปตาม ๆ กัน
ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
19.15 ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบิน MM091
23.55 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ญี่ปุ่น