FMSRGN008UB

ทัวร์พม่า มู … นะ … เมียนมาร์ ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน (UB)

ราคาเริ่มต้น 7,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: MYANMAR NATIONAL AIRLINES  UB

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)  พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร. F  อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบริเวณหน้าทางเข้าพระนอน สินค้าของฝากของที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าถุง โสร่ง งานแกะสลักจากไม้ รองเท้า พวงกุญแจและสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง อิสระพักผ่อนชมวิวสองข้างทางตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง.

วันที่เดินทาง

พฤษภาคม 67 – กรกฏาคม 67

ทัวร์พม่า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ (พระธาตุมุเตา) – พระนอนยิ้มหวาน – เมืองย่างกุ้ง – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง”
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Myanmar National Airlines (UB)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน.
10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB020
11.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
 สู่ เมืองพะโค Bago หรือ เมืองหงสาวดี เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพม่า และมอญ ยังเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ำท่านละ 1 ตัว)
 สู่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร.

 สู่ เจดีย์ไจ๊ปุ่น (KYAIK PUN BUDDHA) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต

 สู่ เจดีย์ชเวมอดอร์ Shwemawdaw มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยกับชื่อ พระธาตุมุเตา แปลว่า “จมูกร้อน” เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 เจดีย์ชเวมอดอเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์หักพังลงมา แต่ชาวเมืองได้ร่วมใจช่วยกันบูรณะเจดีย์ชเวมอดอร์ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2497 พร้อมด้วยความสูงถึง 374 ฟุต อย่างในปัจจุบัน

 นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร.  อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบริเวณหน้าทางเข้าพระนอน สินค้าของฝากของที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าถุง โสร่ง งานแกะสลักจากไม้ รองเท้า พวงกุญแจและสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง อิสระพักผ่อนชมวิวสองข้างทางตามอัธยาศัย จนเดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง.
 สู่ มหาเจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้ง ซึ่งความหมายของชื่อเจดีย์นี้ คำว่า ชเว แปลว่า “ทองคำ” เเละ ชเวดากอง เเปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” สร้างมายาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเชื่อว่า เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก 3 พระองค์ พระเจดีย์แรกเริ่มสร้างมีความสูง 18 เมตร ซึ่งในปัจจุบันมีความสูง 98 เมตร นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ บริเวณโดยรอบเจดีย์องค์เล็กองค์น้อย ผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบไหว้ สักการะสรงน้ำองค์ปฏิมาและทำทักษิณาวัตร ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อมาถึงทางเข้า ให้เดินตามเข็มนาฬิกา เจดีย์ชเวดากองนี้เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะสวยงามมาก เนื่องด้วยเเรงศรัทธาในองค์พระเจดีย์ของชาวพม่า ที่มักจะนิยมการบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ ให้กับพระเจดีย์ ทำให้เจดีย์องค์นี้มีเครื่องประดับมีค่าเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น สถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวพม่า
 พา มู “แม่ยักษ์” คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ และยังช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักในหน้าที่การงาน Tip..การขอพร เตรียมบุหรี่มาไหว้แล้วก็จุดขอพร 
 พา มู “พระสุริยันจันทรา” คนพม่าเชื่อว่าถ้าหากใครทำธุรกิจ ค้าขายต่างๆ ถ้าหากได้มาขอพรจากเทพสุริยันจันทราแล้ว ท่านจะช่วยดลบันดาลให้ธุรกิจและการค้าขายรุ่งเรื่อง ช่วยเปลี่ยนดวงร้าย ให้กลายเป็นดี 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก GRAND GALAXY HOTEL YANGON 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) – เจดีย์มหาวิชยะ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – ตลาดสก๊อต – สนามบินย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 สู่ เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูปได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์และจารึกดินเผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมร์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงามและมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งถนน ขอพร เทพกระซิบหรืออะมาดอว์เมี๊ยะ ธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อสิ้นชีวิตไปได้กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าได้ศรัทธาและกราบไหว้มายาวนาน.
 สู่ เจดีย์มหาวิชยะ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้งอยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง เป็นองค์เจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปเดินชมด้านในองค์เจดีย์ได้ โดยภายในท่านจะได้พบกับภาพเขียนเล่าเรื่องต่างๆของพม่า นอกจากนั้นยังมีองค์เจดีย์(จำลอง)ที่สำคัญต่างๆในประเทศพม่ารวบรวมไว้ให้เราได้ชมเปรียบเหมือนว่ามาที่นี่ที่เดียวได้เที่ยวครบทั้งประเทศพม่าเลย.
 สู่ วัดพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) กราบสักการะพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ ให้ท่านได้ขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.
 สู่ วัดงาทัตจี วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น นอกจากที่วัดจะมีพระประธานองค์ใหญ่แล้ว บริเวณรอบๆ องค์พระประธานก็จะมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้ผู้คนได้สักการะโดยการสรงน้ำ ประดุจดังสรงน้ำพระในวันสงกรานต์และจำนวนครั้งที่สรงน้ำถือตามอายุ เมื่อเดินรอบๆ องค์พระงาทัตจีแล้ว ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีคำบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษด้วย.

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู BUFFET SEAFOOD+HOT POT)
 อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke..Aung..San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market ปิดทุกวันจันทร์). จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง
18.35 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินที่ UB017
20.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ………….

ทัวร์พม่า