S__10100741

ทัวร์เกาหลี Exclusive BUSAN 5 วัน 3 คืน (KE)

ราคาเริ่มต้น 25,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: koren

จากนั้นนำท่าน ไหว้พระขอพรที่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตั้งอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาที่วัดเพื่อชมพระอาทิตย์แรกของปี และไหว้พระขอพรพร้อมกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล

วันที่เดินทาง

เดือนมิถุนายน 67

ทัวร์เกาหลี

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน KOREAN AIR (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
*** เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด ***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน
ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

วันที่สอง สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) – โบสถ์คริสต์จุกซอง – วัดแฮดงยงกุงซา – อุทยานแทจงแด (รวมรถแทรม) – Nurimaru Apec House
01.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 2002 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที)
09.00 น. เดินทางถึง สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) เมืองปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ปูซานเป็นศูนย์กลางทางการค้า การขนส่ง และวัฒนธรรม (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่าน ให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่

นำท่านแวะจุดถ่ายรูปยอดฮิต โบสถ์คริสต์จุกซอง (JUKSEONG CHURCH) เป็นโบสถ์สคริสตจักรริมทะเล โบสถ์แห่งนี้ได้รับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างวิจิตรงดงามตระการตา ด้วยศิลปกรรมแนวผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเกาหลีได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังทรงคุณค่าทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและจิตใจ โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งที่ล้อมรอบไปด้วยท้องทะเล ทำให้มีวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสไตล์การตกแต่งที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความโบราณดั้งเดิมแต่ทันสมัย เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวเป็นย่างยิ่ง
จากนั้นนำท่าน ไหว้พระขอพรที่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตั้งอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาที่วัดเพื่อชมพระอาทิตย์แรกของปี และไหว้พระขอพรพร้อมกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชม อุทยานแทจงแด (Taejongdae Park) ดินแดนแห่งตำนานสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง บริเวณรอบอุทยานแห่งนี้ มีลักษณะเป็นภูเขา และหน้าผาสูงชันติดทะเลซึ่งอยู่ต่ำลงไป 150 เมตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งในเมืองปูซาน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของอุทยาน จะมองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม (รวมบัตรนั่งรถ Tram)

เย็น รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก  Connect Hotel Busan หรือเทียบเท่า ระดับ 3*

วันที่สาม รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ – The Bay 101 – แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับ รถไฟจิ๋ว… SKY CAPSULE กิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ เป็นรถไฟน่ารัก สไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส โดยจะมีทั้งหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง 1 แคปซูลนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน วิ่งอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง สะพาน Gwangan สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิวชายหาดแฮอุนแด Haeundae beach ชายหาดทรายขาว เป็นชายหาดที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี เป็นภาพของบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหน (ค่าทัวร์รวมค่าบัตร Sky Capsule แล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชม ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ เป็นทางเดินลอยฟ้า ที่มีพื้นบางส่วนเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นพื้นทะเลที่อยู่ด้านล่างได้แบบสูงๆ เสียวๆ จะมีความยาวประมาณ 72 เมตร สูง 20 เมตรเหนือน้ำทะเล ซึ่งถ้ามองไกลๆ รูปร่างของทางเดินนี้ก็จะเหมือนกับมังกรสีฟ้า โดยเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ในปี พ.ศ. 2560 ริมทะเลในย่านชองซาโพ ช่วงเวลาเปิดปิดให้เข้าชมนั้น จะยึดตามช่วงฤดู หลักๆแล้วจะเปิด ประมาณ 09.00-18.00 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากคลื่นลมแรงเกินไป ก็อาจจะปิดก่อนเวลาปกติได้

นำท่านชม The Bay 101 ที่เที่ยวปูซาน ที่มีวิวตึกสูง สวยงามในยามค่ำคืน เป็นจุดที่ห้ามพลาด เพราะวิวสวยปังอลังการมากๆ แสงไฟจากตึก ส่องลงมาสะท้อนกับพื้นน้ำด้านล่าง จะต้องถ่ายภาพเก็บเอาไว้เลย เพราะจะเป็นภาพที่สวยและโรแมนติกสุดๆ เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านสู่ แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต (Haeundae Night Market) เป็นตลาดที่มีอาหารพื้นเมืองหลากหลายให้ลองลิมรสชาติ เช่น ร้านขายของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี อาหารทะเล ราคาประหยัดอีกมากมาย รวมไปถึงร้านค้าจำหน่ายขนมท้องถิ่น ให้ท่านเลือกซื้อกลับเป็นของฝากได้

เย็น รับประทานอาหารเย็น
ที่พัก  Connect Hotel Busan หรือเทียบเท่า ระดับ 3*
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – ร้านสมุนไพร Red Pine – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สวนสาธารณะยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – ตลาดปลาจากัลชี – ตลาดนัมโพดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก และศูนย์สมุนไพร (Hogaenamu Herb) รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น แวะที่ ร้านสมุนไพร (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ ซานโตรินีแห่งเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมู่บ้านที่มีความโดเด่นและเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ควรไป ห้ามพลาด เพราะเป็นที่สวยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ที่พร้อมใจกันทาเป็นสีพาสเทล ทำให้มีความสวยงามแปลกตา ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามจุดเช็คอิน!

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองปูซาน ชื่อยงดูซาน (Yongdusan) มาจากการที่ผู้คนคิดว่าภูเขานี้มีลักษณะคล้ายกับหัวของมังกร และเชื่อว่ามีเทพสิงสถิตอยู่ที่ช่วยปราบศัตรูที่มารุกรานทางทะเล สวนแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีมากมายตั้งช่วยที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น สงครามเกาหลี การปฏิวัติหลายต่อหลายครั้ง ทำให้มีอนุเสาวรีย์ตั้งอยู่มากมาย ภายในสวนแห่งนี้ ยังมี หอคอยปูซาน (Busan Tower) ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนมาร์คของเมืองปูซาน ที่สูง 120 เมตร และเปิดให้ขึ้นไปชมวิวของเมืองได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชมวิวบนหอคอย)

นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) อาทิเช่น รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า หรือ เครื่องสำอาง น้ำหอม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่

นำท่านชม ตลาดปลาจากัลชี (Jagalchi Fish Market) เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี และยังเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คของเมืองปูซานอีกด้วย โดยมีคนขายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เรียกกันว่า “Jagalchi Ajumma” ที่แปลว่าได้ประมาณว่าคุณป้าจากัลชี (แปลตรงตัวคือ ผู้หญิงวัยกลางคนที่แต่งงานแล้ว)

นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งย่านนัมโพดง (Nampodong Street) ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง ปูซาน นี้ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเลยก็ว่าได้ เพราะมีตั้งแต่สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ เอาไว้ครบ คือถ้าอยากจะหาที่ช้อปสักที่ในเมืองปูซาน ก็ต้องมาที่นี่ จนได้รับฉายาว่าเป็น ย่านเมียงดง แห่งเมืองปูซาน

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดินเล่นอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก  Connect Hotel Busan หรือเทียบเท่า ระดับ 3*

วันที่ห้า ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกาหลี – ซองโดสกายวอล์ค – ซุปเปอร์มาเก็ตท้องถิ่น – ท่าเรือจังนิม – สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

พาทุกท่าน ช้อปปิ้งศูนย์รวมเครื่องสำอาง แบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ

นำท่านสู่ ซองโดสกายวอล์ค (Songdo Skywalk) ถือเป็นจุดชมวิวที่เปิดใหม่ในปูซาน ทางเดินทอดยาวประมาณ 396 เมตร มีลักษณะคล้ายรูปคลื่นและบนทางเท้าทำเป็นพื้นกระจกใสในบางส่วนเพื่อให้ผู้มาเยือนสามารถมองเห็นน้ำด้านล่างได้ อิสระให้ท่านถ่ายภาพ เดินเล่นสะพานกระจกชมวิวทะเลสวยๆ ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

แวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจากนั้นพาทุกท่านพาทุกท่านช้อปปิ้งกันที่ นัมโพดง (Nampo Dong market) ถนนช้อปปิ้งสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ร้านกาแฟ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อของกัน

นำท่านแวะถ่ายรูป ท่าเรือจังนิม (Jangnim Harbor) เวนิสแห่งปูซาน ท่าเรือแห่งนี้มีบ้านเรือนหลากสีสัน เรือประมงที่เข้าและออกให้เห็นทั้งวัน อีกทั้งยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นของชาวประมงโดยรอบ รวมไปถึงท่านสามารถเพลิดเพลินเลือกซื้อ เลือกลองชิมอาหารทะเลสดใหม่ หรืออาหารท่องถิ่นที่แสนอร่อยได้อีกด้วย

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเดินเล่นอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 2001 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที)
00.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์เกาหลี