JAP-XJ-O068

ทัวร์ญี่ปุ่น “ซุปตาร์ SHOPPING มูเตลู เหมียว เหมียว” OSAKA NAGOYA WAKAYAMA FREEDAY 6D4N (XJ)

ราคาเริ่มต้น 33,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia_X_Logo

วัดโอสึคันนอน เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองนาโกย่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือปราสาททอง
วัดเบียวโดอิน วัดที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนสีทองแดงนั่นเอง
นั่งรถไฟ สู่ สถานีรถไฟคิชิ สถานีรถไฟที่เป็นสำนักงานประจำการ ของนายสถานีแมวเหมียว
ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท เมืองนาโกย่า และ อิออน ของเมืองโอซาก้า
ตลาดปลาคุโรชิโอะ ตลาดปลาและอาหารทะเล ของเมืองวาคายาม่า
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านชินไซบาชิ ชื่อดัง
พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันที่เดินทาง

พ.ค. 66 – ก.ย. 66

ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า
10.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
14.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
ที่พัก KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง เมืองโอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดเบียวโดอิน – เมืองนาโกย่า –
แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก
นำท่านสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง ที่คนไทยนิยมเรียก เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านสู่ วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple) ถือว่าเป็นวัดที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโจโดที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ซึ่งเบียวโดอินถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 998 เป็นบ้านพักตากอากาศในชนบทของนักการเมืองที่มีมีอิทธิพล ฟูจิวะระ โนะ มิชินากะ และปรับปรุงวัดในปี 1053 โดยสร้างห้องโถงฟินิซ์ที่เป็นสัญลักณ์ของเหรียญ 10 เยน
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สําคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) สถานที่ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น โกอินเตอร์มากมายกว่า 240 ร้านค้า มากที่สุดในประเทศ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Ecco, United Colours of Benetton, Lacoste ฯลฯ กระเป๋า Bally, Coach, Gucci, Gap, Armani เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาอย่าง G-Shock, Seiko, Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่นและกีฬา Adidas, Nike, , Kappa, Hush Puppiesฯลฯ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน –
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสู่ วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) เป็นวัดพุทธยอดนิยมในเมืองนาโกย่า เดิมสร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ (ค.ศ.1192-1333)ในจังหวัดกิฟุ การก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิ Go-Daigo และจากนั้นถูกย้ายมายังสถานที่ปัจจุบันเนื่องจากน้ำท่วมซ้ำซาก โดยโชกุนโทกูงาวะ อิเอยาสุ ในปี 1612 ระหว่างทางเดินไปวัด เราจะผ่านถนนช้อปปิ้งเรียกว่า ย่านช้อปปิ้งโอสุ (Osu Shopping) เครือข่ายถนนช้อปปิ้งที่เก่าแก่ แต่มีเสน่ห์เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารกว่า 400 ร้าน บางครั้งที่นี่ก็ถูกเปรียบเทียบกับย่านอากิฮาบาระของโตเกียวเนื่องจากมีร้านค้ามากมายที่เกี่ยวกับด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า คอสเพลย์ อะนิเมะ เจป๊อป และสินค้าไอดอล
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น)
อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ ไฮไลท์!!! ใครๆ ก็เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ ทาโกยากิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ **อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR ตามอัธยาศัย**
**ไม่มีรถบัสให้บริการ**
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของเมืองโอซาก้าศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ)
• อะเมะริคามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น
• นัมบะพาร์ค (Namba Park) ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka รวมถึงโรงแรมชื่อดัง Swissotel Nankai Osaka
• Den Den Town หรือ นิปปงบาชิ (Nipponbashi) ตั้งอยู่บนถนนซาไกสุจิเขตสะพานนิปปงบาชิ เป็นแหล่งรวมร้านค้ากว่า 300 ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งของเล่นและทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ์ตูน อาทิ หนังสือการ์ตูน, แผ่น DVD, สินค้าคอสเพลย์, ของสะสมและของที่ระลึก เป็นต้น
• ย่านชินเซไก (Shinsekai) ที่แปลตรงตัวได้ว่า โลกใหม่ เป็นย่านแสงสียามค่ำคืนของเมืองโอซาก้า มีบรรยากาศแบบย้อนยุคสไตล์เรโทร เป็นแหล่งรวมร้านอาหารขึ้นชื่อของโอซาก้าอย่างคุชิคัตสึ ซึ่งเป็นอาหารเสียบไม้แล้วชุบแป้งทอด มีถนนแคบๆ ที่เรียกว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ที่เป็นแหล่งรวมร้านกินดื่มสำหรับคนญี่ปุ่น ร้านรวงต่างๆ จะเปิดไฟสีแสบสันเรียกแขกอย่างคึกคัก มีอาหาร มีขนมและกับแกล้มให้ลองชิมกันมากมาย ยังมีร้านขายของที่ระลีกให้เลือกช้อปปิ้งกันอีกหลายร้าน หลายคนที่ไปที่นี่จะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนั่งยิ้มตามมุมต่างๆ นั่นก็คือ บิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแห่งโชคลาภนั่นเอง ไฮไลท์!!! หอคอยซึเทนคาคุ (Tsutenkaku) สัญลักษณ์ของย่านชินเซไก ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางย่านชินเซไก นั่นเอง
• ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวโอซาก้าอันเก่าแก่ หรือ ที่รู้จักกันว่าสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในสายตาของนักท่องเที่ยวโดยศาลเจ้าแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 211 และมีการปรับปรุงตัวอาคารอีกครั้งในปีค.ศ. 1810 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าคามิ หรือ เทพเจ้าคุ้มครองนักเดินทางและชาวเรือ จึงทำให้ประชาชนส่วนมากนิยมเดินทางมาเพื่อกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันขึ้นปีใหม่ อีกทั้งยังเดินทางมาเพื่อชื่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในศาลเจ้าแห่งนี้อีกด้วย
ห้ามพลาด สวนสนุกระดับโลก (**ราคาไม่รวมค่าเข้า**)
อิสระให้ท่านเดินทางสู่ สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย
• ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมี ทั้งหมด 8 โซน:
• Hollywood
• New York
• San Francisco
• Jurassic Park
• Lagoon
• Waterworld
• Amity Village และ Universal Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และ Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวนมาก รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซาก้า ที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้
• และโซนใหม่ Super Nintendo World สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในตำนาน ด้านในโซนนี้ มีเครื่องเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi’s Adventure และระหว่างทางจะมีมินิเกมสำหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยังมีร้านอาหารและร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ Super Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย***
ที่พัก IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – นั่งรถไฟ 1 สถานี (Wakayama St.- Kishi St.) – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งปี
จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ (Kuroshio Fish Market) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตลาดปลาและอาหารทะเล ตั้งอยู่ไม่ไกล จาก Porto Europa ภายในนอกจากจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ แล้ว หากวันไหนไปทันช่วงแสดงการแล่ปลาโชว์ ท่านจะได้พบกับการแสดงการแล่ปลาทูน่าโชว์ (จัดแสดงสามครั้งต่อวัน) ตื่นตาตื่นใจได้กับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างชำนาญต่อหน้าต่อตา อิสระให้ท่านเลือกซื้ออาหารทะเลหรือของที่ระลึกซึ่งมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เลือกมากมายอีกด้วย(สงวนสิทธิ์ โปรแกรมทัวร์อาจไปไม่ตรงช่วงเวลาแล่ปลา ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินสู่ สถานีรถไฟวาคายาม่า (Wakayama Station) จากนั้นเปลี่ยนอิริยาบท นั่งรถไฟ **นั่งรถไฟ 1 เที่ยว (อาทิ รถไฟทามะ, รถไฟของเล่น หรือ รถไฟสตอเบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับรอบเดินทางรถไฟ ณ วันนั้นๆ) ภายในขบวนรถไฟตกแต่งให้เป็นรูปตามธีมรถไฟ ทั้งที่นั่ง โคมไฟ หรือประตู ต่างก็เป็นรูปธีมของขบวนนั้นทั้งหมด เดินทางถึง สถานีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟที่เป็นสำนักงานประจำการ ของนายสถานีแมวเหมียว ปัจจุบัน นายสถานี คือ นิทามะ (NITAMA) แมวเหมียวสามสี เพศเมีย นอกจากท่านจะได้ชมการทำงานของนายสถานีแมวเหมียวแล้วนั้น ภายในยังมีร้านจำหน่าสินค้า ที่ระลึกของแมวเหมียว ที่คนรักแมวไม่ควรพลาด
นำท่านสู่ ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน (AEON MALL RINKUSENNAN)” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) จากห้างสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ความงามของพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ถูกเลือกให้เป็น 100 สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังที่จอดรถฟรีขนาด 4,700 คัน ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านเฉพาะทาง 86 ร้านรวมกันกว่า 170 ร้านเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของช็อปปิ้งมอลล์แห่งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการเดินทาง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611

วันที่หก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
03.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

ทัวร์ญี่ปุ่น