ENG-QR-O025

ทัวร์อังกฤษ Time to go London.. ENGLAND 8D5N (QR)

ราคาเริ่มต้น 94,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: QR

เที่ยวอังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ซอลส์บรี แมนเชสเตอร์ สโตนเฮนจ์

เที่ยวเมืองลิเวอร์พูล เยี่ยมชม LFC stadium Tour & Museum สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ย่านตึกอิฐแดง
เที่ยวชมเมืองซอลส์บรี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ สโตนเฮนจ์ เมืองบิวไบรี่ หมู่บ้านไบบิวรี่ เวนิสน้อย เมืองแมนเชสเตอร์
เที่ยวลอนดอน พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ลอนดอนอาย ถนนออกซ์ฟอร์ด

วันที่เดินทาง

24 พ.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

ทัวร์อังกฤษ

 

24 พ.ค. 66  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
20.15 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR835
23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

 

25 พ.ค. 66  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ -เมืองซอลส์บรี – สโตนเฮนจ์ -เมืองไบบิวรี่ –หมู่บ้านบิวไบรี่ – เมืองเวนิสน้อยแห่งอังกฤษ – เมืองเชลต์นัม
02.00 น. นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ QR009
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอลส์บรี (Salisbury) (ระยะทาง 115 กม./ 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งของอนุสรณ์สถานสำคัญยุคก่อนประวัติศาสตร์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นั้นคือ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา คาดว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ค่าเข้าชมรวมในค่าทัวร์)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไบบิวรี่ (Bibury) (ระยะทาง 90 กม. / 1.30 ชม.) พาท่านเดินเล่นรอบๆ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury Village) หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ เป็นหมู่บ้านสไตล์วินเทจทรงกระท่อมหินโบราณที่ถูกเรียงรายกันเป็นแถวๆ พร้อมมีแม่น้ำสายเล็ก ๆ ไหลผ่านหมู่บ้าน มีความเก่าแก่ดั้งเดิม แต่ยังดูมีความน่ารักสไตล์อังกฤษ จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชม เมืองเวนิสน้อยแห่งอังกฤษ (Bourton-On-The-Water) (ระยะทาง 29 กม. / 30 นาที) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมน้ำ เป็นหมู่บ้านไสตล์อังกฤษ มีแม่นำเล็ก ๆไหลผ่านพร้อมมีเจ้าเป็ดน้อยล่องมาตามแม่น้ำอีกด้วย อีกทั้งยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึกมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อช้อปกันได้ จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นรอบๆเมืองได้ตามอัธยาศัย

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเชลต์นัม (Cheltenham) เมืองดังแห่งเรื่องสปา เมืองเก่าเเก่ที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติงดงามเเละมีมนต์เสน่ห์ที่ทำให้มีผู้คนนิยมมากพักผ่อนกันเป็นอย่างมาก
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก: Leonardo Hotel Cheltenham 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

26 พ.ค. 66 เมืองเชลต์นัม – เมืองลิเวอร์พูล – LFC stadium Tour & Museum – มหาวิหารลิเวอร์พูล – ย่านตึกอิฐแดง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองลิเวอร์พลู (Liverpool) (ระยะทาง 229 กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล หรือ หงส์แดง ซึ่งแข่งขันอยู่ในพรีเมียร์ลีก Premier League ลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
จากนั้นนำท่าน เข้าชม LFC stadium Tour & Museum พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูล สำรวจเรื่องราวของลิเวอร์พูล เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของสโมสร และเพลิดเพลินไปกับถ้วยรางวัลใหม่ล่าสุด อีกทั้งถ้วยรางวัล เสื้อแข่งขัน เยี่ยมชมส่วนต่างๆ เช่น ห้องแถลงข่าว ห้องรับรองผู้จัดการ และห้องแต่งตัวของทีม อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเดินชมตามอัธยาศัย (ระยะเวลาการเข้าชมประมาณ 1.30 ชม.) จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ มหาวิหารลิเวอร์พูล Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี เยี่ยมชม ย่านที่ฮิปที่สุดในลิเวอร์พูล Albert Dock ย่านตึกอิฐแดง ซึ่งเป็นแหล่งรวมความเจริญของเมืองลิเวอร์พูล เพราะที่นี่เต็มไปด้วย ร้านอาหาร บาร์ พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมสวยๆ ความโดดเด่นของที่นี่ก็คือ ย่านนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูนแห่งแรกๆ ในอังกฤษ และมีสีแดงสวยไปทั่วทั้งย่าน และยังถูกขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน มรดกโลกอีกด้วย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.) เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้เมืองเล็กๆอย่างแมนเชสเตอร์กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการกีฬาฟุตบอล โดยมีทีมที่มีชื่อดังอยู่ 2 สโมสรด้วยกัน ได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (ปีศาจแดง) และ แมนเชสเตอร์ซิตี (เรือใบสีฟ้า)
ที่พัก: Marriott Victoria and Albert Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

27 พ.ค. 66  วิหารแมนเชสเตอร์  – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเช็คสเปียร์ –   เมืองลอนดอน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
แวะถ่ายภาพด้านหน้าของ วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) นั้นนับว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเเละสวยงามอย่างมาก ในรูปเเบบของสถาปัตยกรรมก็มีความงดงาม ปัจจุบันใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Church of England อีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
เที่ยวชม เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ นำท่านชม บ้านเช็คสเปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) ที่เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลอนดอน (London) เมืองคุ้นหูนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มีประวัติศาสตร์ของเมืองที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการเงินของโลก (เช่นเดียวกับนิวยอร์ก) ทั้งยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านการเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของทวีปยุโรป
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

28 พ.ค. 66 อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ – พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลการ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
พาทุกท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ (Houses of Parliament) อาคารรัฐสภาแห่งนี้นั้นมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านมองจากด้านนอกเข้าไปที่อาคารรัฐสภาแล้วก็ท่านจะเห็นฉากของแม่น้ำทำซึ่งอยู่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาแห่งนี้นานๆที่นี่จึงเป็นวิวที่งดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Palace) เป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันในฐานะอาคารรัฐสภาเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลกและเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาบ
ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) เป็นพระราชวังประจำราชวงศ์อังกฤษ เป็นอึกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในลอนดอน โดยเป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี ที่มีความสวยงาม มีบริเวณเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ในลอนดอน ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังบัคกิ้งแฮม สถานที่สำคัญอีกแห่งของลอนดอนที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวใช้นั่งรอชม การผลัดเวรยามของทหารอันสวยงามอันสวยงามและเป็นไฮไลท์หนึ่งของการมาเที่ยวชมพระราชวังแห่งนี้นั่นเอง

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ จัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar square) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของยุทธนาวีทราฟัลการ์และสงครามวอเตอร์ลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1805 ซึ่งลักษณะเด่นของจัตุรัสทราฟัลการ์ก็คือ มีเสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์ เนลสันตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง โดยที่มีสิงโตโลหะ 4 ตัวล้อมรอบ
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
13.30 นำท่านเดินทางสู่ เอมิเรตส์ สเตเดียม (Emirates Stadium) เพื่อถ่ายภาพด้านหน้าของสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล ออกแบบโดยสถาปัตยกรรม HOK Sport สนามแห่งนี้อัฒจรรย์เป็นเก้าอี้ทั้งหมด 60,355 ที่นั่ง ซึ่งนับว่าเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีกตามหลังเพียงสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดของทีมแมนยูเท่านั้น และเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในลอนดอนรองจากสนามเวมบลีย์และสนามทวิกเคนแฮมค่ะ
 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลอนดอน (London)
ที่พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

29 พ.ค. 66 เมืองลอนดอน – สะพาน Tower Bridge – ลอนดอนอาย – the shard London – เอาท์เล็ท บิสเตอร์วิลเลจ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
พาทุกท่านชมแลนด์มาร์ค เมืองลอนดอน (London) เริ่มต้นที่ สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของ สะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี และ the shard London ถูกออกแบบในลักษณะสมัยใหม่นิยมและคติคำนึงประโยชน์ เป็นอาคารประเภท mixed-use tower มีความสูง (รวมเสาอากาศ) 309.6 เมตร มีทั้งหมด 72 ชั้น จนกลายเป็นหนึ่งในอาคารระฟ้าที่มีความสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันตก

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)
จากนั้นนำท่านสู่ เอาท์เล็ท บิสเตอร์วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง 100 กม. / 1.30 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยช้อปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มในคาเฟ่และร้านอาหารในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก: Hotel Hilton London Kensington 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

30 พ.ค. 66  ถนนออกซ์ฟอร์ด – ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่13)
อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford street) เป็นย่านช้อปปิ้งที่เป็นถนนยาวประมาณ 2.4 กิโลเมตร มีร้านค้าและร้านอาหารประมาณ 300 แห่ง บริษัทและหน่วยงานหลายแห่งมักมาเปิดที่นี่ เนื่องจากอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนและง่ายต่อการเข้าถึง เที่ยวชมร้านค้าชื่อดังนับร้อย คาเฟ่ และร้านอาหารในถนนแห่งการช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ เพื่อทางกลับสู่ ประเทศไทย
11.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ
นำท่านท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR004
15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ
23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

 

31 พ.ค. 66  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
02.00 น. นำท่านเดินทางสู่ถึง ประเทศไทย เที่ยวบินที่ QR834
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์อังกฤษ