FMSDADVZ001 (1)

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ รวมบัตรเครื่องเล่น 4D3N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 10,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ
วันที่หนึ่งสนามบินสุวรรณภูมิ  VZ962 (15.50-17.30) – สนามบินดานัง  สะพานมังกร – ตลาดกลางคืนดานัง

ã  YES, ROLIVA DANANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองร้านหยก – กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ – สะพานมือยักษ์ – แฟนตาซีปาร์ค พิเศษ เมนู BBQ BUFFET
ã  YES, ROLIVA DANANG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามวัดหลินอิ๋ง – MARINA CAFÉ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) – ร้านยาสมุนไพร – ฮอยอัน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน

ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ดานัง  –

ชมโชว์แสงสี เสียง ดานัง พิเศษ เมนู กุ้งมังกร

ã  YES, ROLIVA DANANG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ร้านเยื่อไม้ไผ่ – สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY – โบสถ์สีชมพู -ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

VZ963 (18.10-19.50)

วันที่เดินทาง

พ.ย. 66 – มี.ค. 67

ทัวร์เวียดนาม

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร – ตลาดกลางคืนดานัง

13.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์  

สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

15.50 น.       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai VietJet เที่ยวบินที่ VZ962     

17.30 น.       เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว นำท่านรับสัมภาระ

นำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟ ที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน6เลนส์   ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

นำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนดานัง (DaNang Night Market) ดีที่สุดในเวียดนาม สายลมเย็นจากชายหาดและแม่น้ำ สัมผัสอาหารท้องถิ่นหลายร้อยรายการที่จัดแสดงในตลาดกลางคืนซึ่งคุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (1)

                   ãที่พัก YES, ROLIVA DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สอง         ร้านหยก  อัญมณี – กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ – สะพานมือยักษ์ – แฟนตาซีปาร์ค

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเลือกซื้อเครื่องประดับพื้นเมืองที่ ร้านหยก อัญมณี

                   นำท่านเดินทางสู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hill) อยู่ในจังหวัดดานัง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นใหม่ให้มีทั้ง โรงแรมที่พัก วัดวาอาราม หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนสนุกสวนดอกไม้ พร้อมกับสะพานริมเขาสุดอลังการแห่งใหม่ Hilight!! นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด World Record ประเภท Non Stop กระเช้านี้มีความยาวถึง 5,042 เมตร เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้สร้าง “แฟนตาซี ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและ

กลางแจ้งขนาดใหญ่ สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอด          เขาแห่งนี้ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย บนบานาฮิลล์ แห่งนี้มีสถานที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น

ชม หมู่บ้านฝรั่งเศส (French Village) หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลางที่ถูกสร้างเพื่อเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานที่แห่งนี้จะมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ์ ร้านขายของที่ระลึก

ชม สะพานทอง (Golden Bridge) มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหน้าผาที่สวยงามมาก     ที่สุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวม          ระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ตัวสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อมกับมีรูปปั้นมือยักษ์คล้ายกับ      การยกชูสะพานไว้ ดูสวยอลังการและยังสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื้องล่างได้อีกต่างหาก เรียกได้ว่าเป็น          จุดเช็คอินที่ห้ามพลาดของบานาฮิลล์เลยทีเดียว

ชม สวนดอกไม้  ไฮไลท์อีกหนึ่งจุดบนบานาฮิลล์ เนื่องจากสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้ดอกไม้บน      เขาแห่งนี้มีสีสันสวยสดงดงาม เชิญท่านชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และเก็บภาพประทับใจ          สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค (Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ อีกหนึ่งเมืองเทพนิยาย   ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้ท้าทายความมันส์           อาทิเช่น หนัง4D,บ้านผีสิง,ถ้ำไดโนเสาร์,รถไฟเหาะและอื่นๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งนี้ท่านยัง

สามารถเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึก มีร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอัธยาศัย           จนถึงเวลานัดหมาย (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นค่าเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง)ห้ามพลาด!! สัมผัส   ประสบการณ์ใหม่ไปกับ รถรางอัลไพน์โคสเตอร์ (Alpine Coaster) นั่งรถรางชมธรรมชาติ เครื่องเล่นที่เป็น     ที่นิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็กบังคับด้วยมือ สามารถควบคุมให้ช้าหรือเร็วได้ ปลอดภัย สามารถ          นั่งได้ 2 คน เชิญท่านสนุกสนานกับรถรางและชมธรรมชาติของเขาบานาฮิลล์

อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

สมควรแก่เวลา นำท่านลงกระเช้าเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารซีฟู้ดพื้นเมือง (3) พิเศษ เมนูBBQ BUFFET

ãที่พัก  YES, ROLIVA DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สาม        วัดหลินอิ๋ง – MARINA CAFÉ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) – ร้านยาสมุนไพร – ฮอยอัน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ดานัง  – ชมโชว์แสงสี เสียง ดานัง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านนมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอิ๋ง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra)ทางเหนือของเมืองดานัง       เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการ       ปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึก        สงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ คาเฟ่ลับ ที่ SON TRA MARINA CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค           สไตล์ Santorini Vibes มาก ๆ สวยจริงไม่จกตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร)

จากนั้นนำท่านชม ร้านยาสมุนไพร ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก

**เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**

นำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

นำท่านเข้าชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง

จากนั้นนำท่านชม โชว์แสง สี เสียง ณ เมืองดานัง ชมโชว์พื้นเมืองแต่ละโชว์ เช่น โชว์ภาพลวง ที่สื่อ          ถึงภูเขาหมีเชิน สถานที่ลึกลับที่จะทำให้ผู้รับชมนึกถึงประวัติศาสตร์ ของชนพื้นเมือง Champa โชว์เสียง          กลอง กลองที่ได้การรับการยกย่องว่าเป็นเครื่องรางที่สามารถสื่อสารกับสวรรค์ การตีกลองแต่ละครั้ง          เหมือนได้ยินเสียงเงิน คนเวียดนามเชื่อว่าเป็นเสียงที่สื่อ ถึงการนำพาโชคลาภมาให้แก่ครอบครัว โชว์การ          แสดงนกยูงรำแพนหาง คนเวียดนามเชื่อว่านกยูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นร่างทรงของ ฟีนิกซ์ มีขน ที่มี สีสัน          สวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของสิริมงคล

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง (6) พิเศษ เมนูกุ้งมังกร

ãที่พัก  YES, ROLIVA DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่            ร้านเยื่อไม้ไผ่ – สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ และสินค้าโอท็อป ของเวียดนาม ที่จะให้ท่านได้เลือกเป็นของใช้ของฝาก

นำท่านเดินทางสู่ สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY เป็นสวนสาธารณะเล็กๆของ DANANG GOLDEN BAY           HOTEL ตั้งอยู่บนถนน Lê Văn Duyệt  ใกล้กับเชิงสะพานถ่วนเฟื๊อก บริเวณนี้มีโมเดลสิ่งมหัศจรรย์ของโลก     เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทั้งยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆอีกที่หนึ่งของดานัง

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (8)   

นำท่านไป โบสถ์สีชมพู หรือ โบสถ์คริสต์ดานัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาส เทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ  จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้   แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่ สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

(แจกขนมปังเวียดนามให้แก่ทุกท่านที่สนามบินท่านละ 1 ชิ้นก่อนออกเดินทาง)

18.10 น.       นำท่านออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai VietJet เที่ยวบินที่ VZ963

19.50 น.       เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์เวียดนาม