JFD64-ads-e1680840557125 (1)

ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaī かわいい FUKUOKA 5D3N (FD)

ราคาเริ่มต้น 22,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

ชมความยิ่งใหญ่ของพระนอนทองสัมฤทธิ์ วัดนันโซอิน  ชมต้นกำเนิดปราสาทญี่ปุ่น ปราสาทโคคูระ

เดินเล่น หมู่บ้านยูฟูอินสุดน่ารัก ทะเลสาบคินริน  ขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ

ช้อปปิ้ง ห้าง Lalaport และ เอ้าท์เล็ทดัง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

วันที่เดินทาง

มิถุนายน 66 – ตุลาคม 66

ทัวร์ญี่ปุ่น
20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน Air Asia
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.35 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD236 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาซากุริ ภายในเมืองซาซากุริเป็นที่ตั้งของ “88 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสักการะบูชาพระคูไค” ซึ่งมีขนบธรรมเนียมดั้งเดิมและประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 180 ปี ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนกันมากมาย โดยเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นพลางสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาลึก และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวชื่อดังคือ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) สถานที่สักการะบูชาพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พาทุกท่านชม ‘’พระนอน” ขนาดเท่ากับเทพีเสรีภาพ โดยเป็นพระนอนทองสัมฤทธิ์อันดับ 1 ของโลกซึ่งมีความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร และหนักกว่า 300 ตัน “พระนอน” หรือ “เนฮัมบุตสึ” คือ พระพุทธรูปที่แสดงท่าทางของพระพุทธเจ้าตอนเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่มีขนาดใหญ่มากเท่ากับเทพีเสรีภาพที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์ก ตรงฝ่าเท้าของพระนอนมีลวดลายสลักเอาไว้ โดยสามารถอธิษฐานขอพรของศาสนาพุทธยุคแรกในอินเดีย ลวดลายเหล่านี้สื่อถึงหัวใจของคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์และความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า ทางเข้าวัดจะได้พบกับรูปปั้นเทพธิดา 3 องค์ (Nyonintensho-do) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เชื่อกันว่าเป็นเทพที่ประทานพระและนำความสุขมาให้ เมื่อเข้ามาด้านในจะพบกับอุโมงเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นทางเชื่อมหลัก จะได้เข้าไปยังห้องโถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ Shaka Nyorai, เทพแห่งชีวิตและแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆอีกด้วย (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าวัด แต่ไม่รวมค่าเข้าชมองค์พระ ราคาประมาณ 500 เยน)
*กรณีวัดนันโซอินมีจัดการเทศกาลงานวัด หรือไม่อนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์เข้าเปลี่ยนเป็นเยี่ยมชมวัดโทโชจิแทนค่ะ
วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ปัจจุบันได้รับดูแลรักษาโดยการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองฟูกุโอกะ ภายในวัดจะมีวิหารที่มีพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้แกะสลัก สูงถึง 8 เมตร เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นใช้เวลาสร้างนานถึง 4 ปี และเป็นที่รู้จักกันว่า ฟูกุโอกะ ไดบุสสึ (Fukuoka Daibutsu)หรือพระใหญ่แห่งฟูกุโอกะ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่1)
พาทุกท่านชม ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ (Miyajidake Shrine) เป็นศาลเจ้าแห่งศาสนาชินโต ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ภายในประกอบไปด้วยศาลเจ้าที่รวมกันอยู่ถึง 8 แห่ง ตรงบริเวณอาคารหลัก จะมีเชือกชิเมะนะวะขนาดใหญ่ประดับไว้ ถือเป็นภาพจำที่เด่นชัดของศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ และนอกจากนี้ทางเดินหินขึ้นมายังศาล เมื่อหันกลับไปจะเป็นวิวพระอาทิตย์ซึ่งจะเป็นทางยาวทอดลงไปหาน้ำทะเล ถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของการถ่ายภาพ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจไปกับทิวทัศน์อันสวยงาม

จากนั้นพาทุกท่านไป ถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทโคคูระ (Kokura Castle) ตั้งอยู่ในตัวเมืองคิตะคิวชู ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างมาอย่างยาวนานจนกลายมาเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมการสร้างปราสาทของทั่วประเทศญี่ปุ่น ตัวปราสาทนั้นได้ถูกบูรณะก่อสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณ 400 กว่าปีก่อนช่วงปี ค.ศ. 1600 โดยไดเมียวโมริ คัทสุโนบุ ผู้ครองแคว้นฟูกุโอกะและเบบปุในสมัยนั้น แม้ภายหลังตัวอาคารหลักจะถูกทำลายลงเมื่อปี ค.ศ.1865 แต่ก็ยังมีการบูรณะขั้นมาอีกครั้งในปี ปี ค.ศ. 1954 และยังคงอยู่ยาวๆมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง ปราสาทโคคูระมีรูปแบบการสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ มีความสูง 5 ชั้น โดยตัวหลังคามีถึง 4 ระดับ ซึ่งหลังจากมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูลและประวัติศาสตร์ของบริเวณแถวๆนี้ สิ่งที่จัดแสดงก็จะมีทั้งวัตถุโบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามูไร โมเดลจำลองของบ้านเมืองสัมยโบราณ ตัวอย่างห้องของโชกุน ห้องชมภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทโคคูระ)

กรณีพักเมืองคิตะคิวชู Kitakyushu นำท่านเดินทาง เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองที่รุ่งเรืองในการผลิตมาตั้งแต่อดีต มีสิ่งก่อสร้างของยุคสมัยใหม่อยู่มากมาย อยู่ใกล้กับเกาะฮอนชู (เกาะใหญ่ของญี่ปุ่น) โดยมีช่องแคบคัมมงคั่นกลาง ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้คาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีน จึงได้รับการพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างมาก จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ เอ้าท์เล็ทคิตะคิวชู (The outlet Kitakyushu) แหล่งช้อปปิงแห่งใหม่ล่าสุดของฟุกุโอกะ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2022 มีทางเชื่อมตรงกับอิออนมอลล์ ขอแนะนำแหล่งช้อปปิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการรับมือการสูญเสียหรือทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น พร้อมพรั่งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงที่ไม่เหมือนใคร ศูนย์รวมความบันเทิงที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
กรณีพักเมือง Chikugo พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (Tosu Premium Outlets) มีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน สิ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก: Kitakyushu area / Chikugo Area 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำท่านเดินทางสู่ ยูฟูอิน (Yufuin) เป็นเมืองออนเซ็นที่โด่งดังของจังหวัดแห่งออนเซ็นอย่างโออิตะ (Oita) เป็นเมืองสวรรค์ของคนรักออนเซ็น จากในเมืองสามารถมองเห็นภูเขายุฟุดาเกะตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ ออกจากตัวเมืองไปนิดเดียวก็มีทิวทัศน์ชนบทแสนสงบเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อน จากนั้นพาท่านเดินทางเยี่ยมชม หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) เป็นที่เที่ยวยอดฮิตมาก นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพสุดชิคกันเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่ควรไปเช็คอิน เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น ออกแบบสไตล์ยุโรป บ้านอิฐสีเหลืองตั้งเรียงรายกันอยู่สวยงาม ได้ฟิลเหมือนเดินอยู่ในเมืองยุโรปชนบทสุดคลาสสิค ใกล้ๆหมู่บ้านท่านสามารถเดินทางไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบเล็กๆ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมามาจากน้ำพุร้อนทำให้น้ำในสระนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลา ในตอนเช้าบริเวณผิวน้ำจะมีไอน้ำ
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka)
พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) เป็นแลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่ง ประจำเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้น คือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน (Heian) จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ที่นี่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และยังมีร้านขายของมากมาย เช่น ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนมโมจิชื่อดัง และที่โดดเด่นเลยคือ Starbucks Dazaifu Tenmangu Store ที่นี่จะมีการออกแบบที่แตกต่างจากที่อื่นคือการใช้ไม้เจาะเข้าด้วยกันแทนตะปูตกแต่งทั้งร้าน เป็นวิธีการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย พาท่านไปเช็คอินแหล่งช้อปปิ้ง Duty Free Shop ที่รวบรวมสินค้าหลากหลาย มีทั้ง เครื่องสำอาง อาหารเสริมในราคาพิเศษและมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟผสมด้วย สาเก,ลูกพลับ และ ไฮยารูลอน ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและรักษาปัญหาผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และ อาหารเสริม วิตามิน และครีมต่างๆ
จากนั้นไปต่อกันที่ ห้างสรรพสินค้า Lala Port ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีหุ่นกันดั้มรุ่นใหม่ รุ่น RX-78F00 ช้อปปิ้งมอลล์นี้มีทั้งหมด 5 ชั้น มี เพลิดเพลินกับเสน่ห์ของอาหารคิวชู รวมทั้งฟุกุโอกะด้วย นอกจากนี้ ยังมี “Gundam Park Fukuoka” ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านจะได้ประสบการณ์เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น ” Fukuoka Toy Museum ” โรงไม้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของต้นไม้ และสวนสนุก “KidZania” ที่ให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์ในอาชีพต่างๆ
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก: Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
*หมายเหตุ ช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ห้องพักคืนวันที่ 3 และ คืนวันที่ 4 อาจมีเปลี่ยนแปลง พักที่ Chikugo area or Kitakyushu area or Fukuoka area
– ช่วงเดือนกรกฎาคมมีงานแข่งว่ายน้ำ 2023 World Aquatics Championships
– ช่วงเดือนสิงหาคมตรงกับช่วง Obon holidays ( วันหยุดยาวของญี่ปุ่น )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
ไกด์สามารถให้คำแนะนำการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ช้อปปิ้งเทนจิน (Tenjin ward) หรือจะเรียกอีกอย่างว่า Downtown Area ซึ่งย่านแห่งนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นย่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมือง เป็นร้าค้าต่างๆที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย เดินเล่น สวนสาธารณะฟุกุโอกะเทนจินเซ็นทรัลปาร์ค (Tenjin Central Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมลำธาร มีต้นซากุระโซเมอิ โยชิโนะมากกว่า 50 ต้นที่ปลูกในสวน ทุกๆฤดูใบไม้ผลิ เมื่อดอกไม้บาน เทศกาลซากุระจะจัดขึ้นที่นี่ เดินต่อมาอีกนิดจะพบกับ Hareno Garden พื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ในย่านจิน พัฒนาพื้นที่ ริมฝั่งแม่น้ำ Naka แต่เดิมบนพื้นที่นี้ เป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการเมืองฟุกุโอกะและบ้านพักแขกผู้มีเกียรติในปัจจุบัน สวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงคึกคักทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพราะเป็นทั้งท่าเรือหลักสำหรับล่องเรือชมเมืองฟุกุโอกะ ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่อาคารศาลาว่าการเดิมที่ขึ้นทะเบียนอาคารอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมสำคัญแห่งชาติ ถูกปรับปรุงซ่อมแซมให้กลายเป็นคาเฟ่ และร้านอาหาร หรือแนะนำ ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็นศูนย์กลางความเจริญของคิวชูทั้งในด้านการเมือง การค้า และวัฒนธรรม แนะนำชิมอาหารท้องถิ่น ราเม็ง หม้อไฟเครื่องใน หม้อไฟไก่ หม้อไฟเครื่องใน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ หรือร้านอาหารแบบแผงลอย ที่ขายอาหารหลากหลายตั้งแต่ราเม็ง เกี๊ยวซ่า ไก่ย่างเสียบไม้ยากิโทริ ไปจนอาหารฝรั่งเศส อาหารป่า และมีกระทั่งบาร์เหล้าด้วยอีกทั้งย่านนี้ยังมี วัดโทโจจิ เมื่อปี 806 พระคูไค (โคโบไดชิ) ผู้สำเร็จการศึกษาธรรมจากอาณาจักรถัง ประเทศจีน ได้ก่อตั้งวัดโทโจจิ (Tocho-ji Temple) นี้ขึ้นมา ภายในวัดมีเจดีย์ห้าชั้นสีแดงงดงาม ฮากาตะยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคิวชูอีกด้วย ย่านสถานีฟุกุโอกะและย่าน Tenjin มีที่ให้ช้อปปิ้งมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า อย่างเช่น ห้างอิวายะ, ห้างฟุกุโอกะ มิตสึโคชิ, ห้างฮากาตะฮันคิว ที่มีตั้งแต่ร้านขายของพื้นเมืองของฮากาตะเอง ไปจนถึงร้านแบรนด์ดัง หรือ ห้าง Canal City Hakata ซึ่งมีทั้งโรงหนัง โรงละคร โรงแรม และศูนย์การค้า
 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก: Tenjin area / Hakata area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
*หมายเหตุ ช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ห้องพักคืนวันที่ 3 และ คืนวันที่ 4 อาจมีเปลี่ยนแปลง พักที่ Chikugo area or Kitakyushu area or Fukuoka area
– ช่วงเดือนกรกฎาคมมีงานแข่งว่ายน้ำ 2023 World Aquatics Championships
– ช่วงเดือนสิงหาคมตรงกับช่วง Obon holidays ( วันหยุดยาวของญี่ปุ่น )

เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการเป็น โอนิกิริข้าวปั้นญี่ปุ่น (มื้อที่4)
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
08.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD237 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น