แถบเมนุข้อมูลรายการทัวรื_V01_edit01

ทัวร์ไต้หวัน 3C CHIC CHILL COOL 4D2N (SL)

ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿ จองทัวร์

ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ควัดจิงฝูท่าเรือประมงเจิ้งปิน

สักการะเจ้าแม่กวนอิม เมืองจีหลงสวนสาธารณะเฉาจิ้งปั่นเรียลไบร์ทเซินเอา

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นไหว้ขอคู่ วัดเสียไห่ เฉิงหวง

ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดเมี่ยวโข่ว ตลาดซีเหมินติง

บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

วันที่เดินทาง

ธ.ค. 65 – มี.ค. 66

ทัวร์ไต้หวัน

 

วันแรก            สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน – เข้าที่พัก – ไทเป 

17.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

20.35 น.   ✈ เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL396
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมงโดยประมาณ)

 ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***

 

01.25 น.      ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไต้หวัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ที่พัก  CU Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง    ไทเป –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดจิงฝู – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – จีหลง – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว

 เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                      นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเปเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวันมีความสูงประมาณ 508 เมตร จำนวนชั้น 101  ชั้น เหนือพื้นดินตามชื่อ และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ทำให้ตึกไทเป 101 เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นที่ 87-92 ภายในตึก   เพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์ความเร็วสูงที่ใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับชมวิว ที่จะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า  ด้านข้างตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย

(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ท่านใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD ทั้งนี้การขึ้นตึกขึ้นอยู่กับเวลาหน้างาน โปรดเช็คกับไกด์ของท่าน)

 

จากนั้น        นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

จากนั้น        นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของไต้หวัน เป็นอาคารสีขาวทั้งสี่ด้าน มีหออนุสรณ์ หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จัตุรัสเสรีภาพ มีบันได้ด้านหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผู้เป็นที่รักของชาวไต้หวัน ผู้พัฒนาความเจริญให้ไต้หวันเทียบเท่าประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรูปปั้นของท่านทำจากทองสัมฤทธิ์ในท่านั่ง ใบหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ ลิ้มลอง SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน)

นำท่านเดินทางสู่ วัดจิงฝู มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นในปี 1875 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กมีขนาดเพียง 6 ตร.ม. เท่านั้น  และต่อมาได้รับการบูรณะในปี 1961 สร้างใหม่เป็นวัดสไตล์โบราณสองชั้น และปัจจุบันได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี 2000 อาคารใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่ 660 ตร.ม. มีจำนวนสามชั้นและชั้นใต้ดินสามชั้น มีการแกะสลักที่วิจิตรงดงาม งานแกะสลักไม้ และภาพเขียน จุดเด่นของอาคารคืองานแกะสลัก “ขบวนแห่มังกร” ชิ้นใหญ่บนเพดาน ซึ่งแตกต่างจากเพดานกระสุนปืนทั่วไป ผู้บูชาสามารถเห็น “มังกรเขียว” เต้นระบำเมื่อเงยหน้าขึ้นมอง “พระอรหันต์สิบแปดองค์” ที่แกะสลักทั้งสองข้างของพระอุโบสถบนชั้นที่ 3 ผสมผสานกับภาพวาดภูมิทัศน์ แสดงถึงความงดงามของศิลปะทางศาสนา

นำท่านสู่ ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

นำท่านสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่าเรือประมงเจิ้งปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด หลากหลายสีสันต์สุดอาร์ต

นำท่านสู่ ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว ตั้งอยู่บนถนนรอบวัดเตี้ยนจี่ ภายในตลาดนี้ มีของกินมากมาย มีรถเข็นมากกว่า 200 คันเรียงรายตาม 2 ข้างถนน ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ลิ้มรสชาติอาหารไต้หวันที่คุณภาพดีและราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น ซุปเนื้อ ปลาทอด อาหารทะเลต่างๆ ไก่ทอด และของหวานมากมาย อีกทั้ง ยังมีเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ให้เลือกซื้อหลังจากทานอาหารอีกด้วย

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก  Keelung Imperial Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม    จีหลง –  สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม-สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดเสียไห่ เฉิงหวง – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะจงเจิ้ง (Zhongzheng Park) ตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขาซาวาน ภายในสวนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 ป้อมปืนใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นห้องสมุดพุทธศาสนา ศาลเจ้าและวัดจู่ผู่ถัน ส่วนที่ 3 คือ ศาลากวนไห่ ซึ่งเมื่อนั่งภายในศาลานี้ จะมองเห็นทั้งเมืองจีหลงและอ่าวจีหลง เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจีหลง ให้ท่านขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมและชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

จากนั้น        นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเฉาจิ้ง (Chaojing Park) แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่เก็บขยะมาก่อน ภายหลังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้กลายเป็นจุดชมวิวทางทะเล ปัจจุบันกลายเป็นจุชมวิวที่นิยมเป็นอย่างมาก ภายในสวนเฉาจิ้ง มีทางสำหรับปั่นจักรยาน รูปปั้น ที่นั่งชมวิว และน้ำพุ มุมถ่ายรูปมากมาย นำทุกท่านสู่สถานีรถไฟ Shen-ao ปั่นจักรยานบนราง ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลและภูเขา สวยงามตลอดทาง รางรถไฟแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงการยึดครองของประเทศญี่ปุ่น เป็นทางรถไฟขนาดเบาที่มีขนาด 762 มม. ซึ่งโดยทั่วไป เรียกว่า “อู่เฟินซี” ใช้สำหรับขนส่งน้ำตาล เกลือ และถ่านหินไปยังท่าเรือเพื่อขนถ่ายออกสู่ทะเล นอกจากจะเป็นสถานีรถไฟที่ใกล้ทะเลที่สุดในไต้หวันแล้ว สถานีรถไฟ Badouzi ยังสามารถมองเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิกตัดกับท้องฟ้าเป็นภาพที่น่าประทับใจมาก

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น           นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองคำมากก่อน จึงทำให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สุดจำนวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป  เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน้ำชาแบบโบราณ ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทำที่นี้จึงทำให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง ซอยทางเข้าเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม อาหารทานเล่น เต็มสองข้างทางให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกัน ขนมขึ้นชื่อของที่นี่มีมากมาย ได้แก่ บัวลอย ไอศครีมโบราณ เป็นต้น

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

นำท่านสู่ วัดเสียไห่เฉิงหวง ให้สักการะ เทพเย่ว์เหล่า หรือผู้เฒ่าจันทรา เทพเจ้าแห่งความรัก ณ ศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีผู้มาสักการะมากมาย มีโบสถ์อายุมากกว่า 100 ปี พร้อมจิตรกรรมวิจิตรงดงาม สำหรับเครื่องรางที่มีชื่อเสียงของวัดนี้คือ รองเท้าแห่งความสุข เป็น “เครื่องรางปกป้องความรัก” ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในไทเป มีความเชื่อว่า เมื่อซื้อรองเท้าแล้วให้นำไปวนที่กระถางธูป 3 รอบ จากนั้นให้นำเอากลับไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องนอน หันหัวรองเท้าเข้าหาตู้ จะทำให้ความรักราบรื่น

จากนั้น        นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ

เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ

 

วันที่สี่      สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

02.35 น.      เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL397

05.35 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์ไต้หวัน