VHAN43VU-7 ฮานอย 9999 ซาปา  4 วัน 3 คืน  FULL OPTION  BY VU

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย 9999 ซาปา 4 วัน 3 คืน FULL OPTION (VU)

ราคาเริ่มต้น 9,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านต่าฟาน (TA VAN VILLAGE) เพื่อเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา นาขั้นบันไดถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกหนึ่งแห่งของเขตเขาภาคเหนือเวียดนาม โดยในช่วงทำนาข้าวจะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – เดือนตุลาคม แปลงนาเขียวขจี ตัดกับท้องฟ้าสีคราม และมี
หมอกลอย เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามอย่างมาก

วันที่เดินทาง

เดือนกันยายน 66

ทัวร์เวียดนาม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย (กรุงฮานอย) – เมืองหล่าวก่าย

12.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETRAVEL AIRLINES (VU) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
14.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เที่ยวบินที่ VU 136
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
16.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม (กรุงฮานอย) (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

*** เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด ***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน
ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร และรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหล่าวก่าย (LAO CAI) เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา มีพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของประเทศจีน จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ 6,383.9 ตารางกิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (เมนูเฝอเวียดนาม)
ที่พัก DUC HUY GRAND LAO CAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองหล่าวก่าย – เมืองซาปา – หมู่บ้านต่าฟาน – โมอาน่า คาเฟ่ – นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า –
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – อิสระชมเมืองซาปา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา (SA PA) เมืองชายแดนทางตอนเหนือของเวียดนาม อดีตเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยที่เข้ามาอยู่ในเวียดนามเว่ากันว่าที่นี่มีนาขั้นบันไดที่เขียวชอุ่ม และสวยงามมาก แถมยังมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีทีเดียว จนได้ชื่อว่า เมืองในหมอก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านต่าฟาน (TA VAN VILLAGE) เพื่อเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา นาขั้นบันไดถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกหนึ่งแห่งของเขตเขาภาคเหนือเวียดนาม โดยในช่วงทำนาข้าวจะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – เดือนตุลาคม แปลงนาเขียวขจี ตัดกับท้องฟ้าสีคราม และมี
หมอกลอย เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามอย่างมาก
จากนั้นนำท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เมนูหม้อไฟปลาเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัท)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สถานีซาปา เพื่อขึ้นรถรางเมืองซาปา สไตล์ยุโรป เพื่อไปยังสถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามระหว่างทางที่รถรางวิ่งผ่านหุบเขา นำท่านเปลี่ยนนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งเป็นกระเช้า 3 สายแบบไม่หยุดพักที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง 6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้เพลินเพลินและชมวิวด้านล่างแบบพาโนรามา สู่ยอดเขาฟานซิปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร จนได้รับการขนานนามว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” (รวมค่ารถรางและกระเช้าขึ้นฟานซิปัน แต่ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา ราคา ขึ้น-ลง ประมาณ 500 บาท)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองซาปา อิสระกับการเที่ยวชมเมืองซาปา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซาปา
โบสถ์หินเมืองซาปา (Stone Church) เป็นอีกแลนด์มาร์คที่สำสัญของเมืองซาปา ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเมืองซาปา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองซาปา โบสถ์หินสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศษ ช่วงที่ชาวฝรั่งเศษเข้ามาเป็นเมืองอาณานิคม ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้และยังคงใช้งานในพิธีมิสซา จนถึงปัจจุบัน
ทะเลสาบเมืองซาปา เป็นทะเลสาบที่ตรงอยู่กลางเมืองซาปา เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อน บริเวณรอบๆทะเลสาบจะทีร้านอาหารและโรงแรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านขายของให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย เช่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Sapa Logde Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองซาปา – กรุงฮานอย – ร้านเยื่อไผ่ – โบสถ์เซนต์โจเซฟ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (HA NOI) เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ให้ท่านอิสระพักผ่อนชมวิวบนรถ ระหว่างทางแวะชม ร้านเยื่อไผ่ ซึ่งเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเยื่อไผ่ ที่มีคุณสมบัติในการซับน้ำ ซับกลิ่น ได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าที่น่าสนใจมี ครีมย้อมผมธรรมจากถ่านไผ่ ชุดชั้นในจากเยื่อไผ่ หมวกคลุมซับน้ำ และ แผ่นรัดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม โบสถ์เก่าฮานอย หรือ โบสถ์เซนต์โจเซฟ (ST. JOSEPH’S CATHEDRAL) ตั้งใกล้กับทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม กรุงฮานอย สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดนาม โบสถ์แห่งนี้มีต้นแบบมาจากวิหารนอทเทอร์ดามของกรุงปารีส ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม หรือ ทะเลสาบคืนดาบ (HOAN KIEM LAKE) เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานที่เงียบสงบ และมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโต (LE THAI YO) แห่งราชวงศ์เล ได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์มาจากเต่าในทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยมนี้ ซึ่งนำมาใช้ทำสงครามกับชาวจีนที่เข้ามารุกราน จนสามารถได้รับชัยชนะ ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่ายักษ์ศักดิ์สิทธิ์ และเต่ายักษ์ได้ขึ้นมาฉกดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วหายไปในทะเลสาบ จึงเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่า ทะเลสาบคืนดาบ และหากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นเจดีย์โบราณ ชื่อว่า ทาพรัว (THAP RUA) ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า (TURTLE TOWER) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 มีเต่าเพศเมียขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง ชื่อว่า CU RUA เคยอาศัยอยู่ในทะเลสาบนี้ ซึ่งคาดว่าเป็นร่างอวตารของเต่าในตำนานในปี 1428 ซึ่งเป็นเต่าที่ผู้คนนั้นรัก และเอ็นดู แต่น่าเศร้าที่
เต่าตัวนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปี 2559 และคนทั้งประเทศก็เสียใจกับการตายของเธอ เจ้าเต่านั้นถูกดอง และจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของเวียดนาม
จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย (THE OLD QUARTER’S 36 STREET) แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของฮานอย มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่งถนน ชื่อถนน 36 มาจาก 36 อาชีพที่ทำการค้าขายบนถนนแห่งนี้ ตั้งแต่อดีต อย่างเช่นงานด้านหัตถกรรมสอดคล้องกับชื่อถนนแต่ละเส้นในอดีตอย่าง เครื่องเงิน ผ้าไหม แต่ปัจจุบันนี้มีมากกว่า 36 ไปแล้ว ที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าเกือบทุกชนิด ร้านขายชุดกีฬา จะมีแทบทุกแบรนด์ เพราะที่นี้เป็นแหล่งผลิตให้กับหลายๆ แบรนด์
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Moon View Hanoi Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ กรุงฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม วัดเฉินก๊วก (TRAN QUOC PAGODA) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับ ทะเลสาบตะวันตก ของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่เดิมใช้ชื่อ KHAI QUOC และได้มาเปลี่ยนเป็น TRAN QUOC ในศตวรรษที่ 14 โดยจักรพรรดิ LE HUY TONG การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร
มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูง ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป อมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย
11.50 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VIETRAVEL AIRLINES เที่ยวบินที่ VU 137
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
13.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ ……….

ทัวร์เวียดนาม