VZFUK005

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTOP BEPPU 5D3N (VZ)

ราคาเริ่มต้น 25,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: TVJ

ช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน ตั้งอยู่ไม่ไกลกันจากตัวปราสาท มีการจำลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทคุมาโมโตะจาก 300 กว่าปีที่แล้วหรือในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึ้นมาใหม่ ศูนย์ช้อปปิ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร ตกแต่งสไตล์ย้อนยุคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณ จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ของฝากต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ Wakuwaku ที่บอกเล่าความเป็นมาของเมืองนี้

วันที่เดินทาง

ตุลาคม 66 – มกราคม 67

ทัวร์ญี่ปุ่น

21.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเวียตเจ็ท พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

00:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ810
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08:10 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
หลังรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดคุมาโมโตะ เมืองแห่งปราสาท (ชื่อคุมาโมโตะ แปลว่า ต้นกำเนิดของหมี) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะคิวชู แต่เสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หลงใหลก็คือความหลากหลายทางธรรมชาติในแบบคิวชู
ปราสาทคุมาโมโตะ(ด้านนอก) Kumamoto Castle เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิกทางสถาปัตยกรรมอันล้ำเลิศในสมัยนั้นในปีค.ศ. 1607 ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างและอาคารหลายหลัง เช่น หอปราการปราสาทเล็กใหญ่กับคลังแสง ป้อมธนูที่มีบทบาทในการตอบโต้เมื่อถูกศัตรูรุกรานโจมตี ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่มิยาโมโตะ มุซาชิ ได้อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน ตั้งอยู่ไม่ไกลกันจากตัวปราสาท มีการจำลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทคุมาโมโตะจาก 300 กว่าปีที่แล้วหรือในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึ้นมาใหม่ ศูนย์ช้อปปิ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร ตกแต่งสไตล์ย้อนยุคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณ จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ของฝากต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ Wakuwaku ที่บอกเล่าความเป็นมาของเมืองนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง เบปปุ (Beppu) เป็นเมืองๆหนึ่งในจังหวัดโออิตะ ภูมิภาคคิวชู ขึ้นชื่อเรื่องบ่อน้ำร้อน ออนเซ็นที่สามารถสร้างความสุขให้ผู้คนหลากหลายวัย ตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงเด็กเล็ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก HOTEL KANAWA หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จิโกกุ เมกุริ ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็นบริเวณที่บ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกันตามแร่ธาติโดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาทิ เช่น อุมิ จิโกกุ (บ่อทะเล) เป็นบ่อนำร้อนที่มีสีฟ้า ,ชิโนะอิเกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่อนำร้อนที่น้ำเป็นสีแดง และ ทะสึมากิ จิโกกุ บ่อน้ำร้อนที่มีลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุขึ้นมาของน้ำร้อนในบ่อทุกๆ25-30 นาที
หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้นำมาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ

ทะเลสาบคิริน อยู่บริเวณเชิงเขายุฟุดาเกะ โดยรอบมีทางให้เดินไปท่ามกลางธรรมชาติ บางจุดก็ยื่นเข้าไปในทะเลสาบ เหมาะจะมาเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปสวยๆ ให้ทะเลสาบคินรินเป็นฉากหลัง

วัดนันโซอิน พระพุทธรูปนอนนี้ยาว 41 เมตร สูง 11 และหนักถึง 300 ตัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
เดียวกับรูปปั้น พระใหญ่ที่เมืองนาระ Nara และ คามาคูระ(Kamakura) สร้างขึ้นเมื่อปี 1995 ซึ่งโดยทั่วๆไปพระพุทธรูปในญี่ปุ่นมักจะเป็นแบบนั่ง แต่ที่พระพุทธรูปนี้เป็นแบบนอนพระว่าวัดนันโซอินนั้นได้บริจาคเงินช่วยเหลือพระในประเทศพม่าหลายครั้ง จึงมีการตอบแทนด้วยการส่งตอบแทนด้วยการส่งพระบรมสารีริกธาตุมามอบให้ วัดนันโซอินจึงสร้างพระพุทธรูปนอนที่เป็นที่นิยมในประเทศพม่าขึ้นมาเป็นที่เก็บพระสารีริกธาตุ
**หากช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าชมวัดนันโซอินได้จะนำท่านเข้าชมศาลเจ้าดาไซฟุแทน**
กันดั้มปาร์ค ห้าง LALAPORT&DUTY FREE เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักกันดั้ม อยู่ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LalaPort Fukuoka ซึ่งที่นี่เค้าจะแบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน GUNDAM SIDE-F ที่จัดเต็มกันดั้มรุ่นต่าง ๆ แม้กระทั่งรุ่นลิมิเต็ดหายากไว้ให้ช้อป ตามมาด้วย VS PARK WITH G พื้นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งยังมี Namco บริเวณที่เต็มไปด้วยตู้อาร์เคดพร้อมทั้งตู้เกมส์สุดพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว แล้วยังมีไฮไลท์เป็นหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุดสูงถึง 24.8 เมตรไว้ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย ช้อปปิ้งย่านเทนจิน ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน “เทนจิน” แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ามากมายกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสุขและความสนุกกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 ที่พัก THE B HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีไกด์เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำในการเดินทาง
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเข้าสถานที่)

วัดโทโชจิ (TOCHOJI TEMPLE) วัดที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนในเมืองฟุกุโอกะแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 806 โดยภายในเต็มไปด้วยศาสนสถานที่น่าสนใจ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะ เป็น พระพุทธรูปทำจากไม้แกะสลักขนาดใหญ่, เจดีย์สีแดงสด, หอไม้โบราณ ฯลฯ
ศาลเจ้าคูชิดะ (KUSHIDA SHRINE) ศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี โดยเป็นที่ประดิษฐานของ โอ คูชิดะ ซัง (O-KUSHIDA-SAN) เทพเจ้าในศาสนาชินโต ที่คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นเทพจ้าที่คอยปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยให้กับบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน
หอคอยฟุกุโอกะ (FUKUOKA TOWER) หอคอยที่เป็นแลนด์มาร์กหลักประจำอ่าวฮากาตะ (HAKATA BAY) มี ความสูงถึง 234 เมตร โครงสร้างอาคารเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเรขาคณิต ซึ่งด้านนอกจะปูด้วยกระจกสีฟ้าแบบ ครึ่งแผ่น ทั่วหอคอย ที่จะส่งแสงสะท้อนสีฟ้า กลืนไปกับทิวทัศน์โดยรอบอย่างสวยงาม ก่อนจะเข้าไปในจุดชมวิว ของหอคอย ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญ

ย่านยะไต ฮากาตะ (YATAI HAKATA) โซนขายอาหารข้างทางที่มีของกินอร่อยๆ จากร้านค้าเล็กๆ ที่เรียงราย ตลอดทั้งย่าน ให้อารมณ์ประมาณสตรีทฟู้ดบ้านเรา ซึ่งคำว่า ยะไต (YATAI) เป็นภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า แผงลอย หรือซุ้มขายอาหารขนาดเล็ก เน้นขายอาหารกินง่าย เป็นเมนูที่คนท้องที่ชอบกินกัน ซึ่งย่านยะไต ฮากาตะ ก็มีให้เลือกแบบจัดเต็ม ทั้งฮากาตะราเมง (HAKATA RAMEN), หม้อไฟ (ODEN), ไก่ย่าง (YAKITORI) ฯลฯ รวมถึงความเป็นกันเอง ของบรรดาพ่อครัว แม่ครัวในร้าน ท าให้สามารถไปนั่งกินได้อย่างสบายใจ ท่ามกลาง บรรยากาศริมน้ำยามค่ำคืน ซึ่งเหมาะแก่การมาหาอะไรกิน หลังจากไปเที่ยวมาทั้งวันที่สุด
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 ที่พัก THE B HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า เซ็ทเบนโตะ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
08:55 ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินเวียดเจ็ต เที่ยวบิน VZ811
12:35 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ทัวร์ญี่ปุ่น