Hong,Kong,Night,View,With,Junk,Ship,On,Foreground

ทัวร์ฮ่องกง สายมูสุดปัง ขึ้นกระเช้านองปิง 360 3D2N (EK)

ราคาเริ่มต้น 18,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: Image

ชมวิววิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – AVENUE OF STAR

ร้านกังหันจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – ขึ้นกระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – CITYGATE OUTLET

วันที่เดินทาง

ธ.ค. 65 – ม.ค. 66

ทัวร์ฮ่องกง

 

วันแรก                         สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – โรงแรมที่พัก 

10.30 น.                            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน นำท่านเช็คอินรับตั๋วเครื่องบิน

เนื่องจากมาตรการของทางรัฐบาลฮ่องกง ยังไม่อนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารได้ ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ ตลอดการเดินทาง บริการอาหารเป็น SET BOX อาหารกล่อง โดยยังคงเมนูขึ้นชื่อไว้ในแต่ละมื้ออาหาร

 หมายเหตุ ที่นั่งบนเครื่องบินเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบน  เครื่องบินได้ เพราะเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเงื่อนไขของสายการบิน

13.45 น.         เหินฟ้าสู่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384

                   บริการอาหารเที่ยง บนเครื่องบิน [มื้อที่ 1]

17.40 น.         เดินทางถึง สนามบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง นำท่าน ตรวจคัดกรองแบบ PCR ก่อนเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 

ค่ำ                          อิสระรับประทานอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว

พักที่              RAMADA GRAND  HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า  พักห้องละ 2-3 ท่าน

หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ

 

วันที่สอง               ชมวิววิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – AVENUE OF STAR 

เช้า                         บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 2]

นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชน สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุดและห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360

องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่  สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ

ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจาก พระสังกัจจายน์ ได้

จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชึ่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรักจาก เทพเจ้าแห่งความรัก ก็ได้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

นำท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน วัดที่เก่าแก่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนฮ่องกง และคนจีนแผ่นดินใหญ่ ให้ท่านขอพรเรื่องสุขภาพกับ องค์หวังต้าเซียน / ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง ไหว้พระสละโสด ที่ เทพจันทรา

 เที่ยง                        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]

บ่าย               นำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ มีชื่อเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง นำท่านทำพิธียืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา

 นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับ การช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย

 ค่ำ                          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 4]

นำท่านเข้าชม AVENUE OF STAR ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ได้รวมรวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียงมาประทับเอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี้ ซึ่งจะเห็นทั้งรูปปั้นของนักแสดงชื่อดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเท้าพิมพ์มือของดาราดังๆทั้งหลาย ทำให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบริมน้ำไปเรื่อยๆ ฝั่งตรงข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆ

 

พักที่              RAMADA GRAND  HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า  พักห้องละ 2-3 ท่าน

หมายเหตุ โรงแรมที่พัก จะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนเดินทางโดยประมาณ 5-7 วันทำการ

 

วันที่สาม  ร้านกังหันจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – ขึ้นกระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – CITYGATE OUTLET – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ   

เช้า                         บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 5]

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็น เครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี๊ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง

 

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ท่านแชกงองค์เกาแก่ ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆ เข้ามา

ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆ มาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น

 

เที่ยง                        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 6]

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา นำท่านขึ้น กระเช้านองปิง 360 องศา แบบธรรมดา

นำท่านนมัสการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตรบนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้นออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง

นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงานการเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ

 จากนั้นให้ท่านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนำเต้าฮวยหยินหยาง เต้าฮวยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับ เต้าหู้ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คำเดียวว่า “ต้องลอง”

หมายเหตุ : กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.00 น.         เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK385

                   บริการอาหารค่ำ บนเครื่องบิน แบบเซ็ทอาหารร้อน [มื้อที่ 7]

23.15 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

ทัวร์ฮ่องกง