GEO-XJ-T031

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย ซุปเปอร์โปรโมชั่น 5D3N (XJ)

ราคาเริ่มต้น 27,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia_X_Logo

วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี ชมเมืองทบิลิซี ป้อมปราการนาริคาล่า (กระเช้าไฟฟ้า)

อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย โบสถ์เมเตห์คี สะพานแห่งสันติภาพ ย่านเมืองเก่าโรงอาบน้ำแร่โบราณ (ภายนอก) – ถนนชาเดอนี

เมืองซิกนากี – วิหารบอดี – โรงบ่มไวน์ Khareba Wineryถนนคนเดินรุสทาเวลี

วันที่เดินทาง

01 พ.ย. 65 – 05 พ.ย. 65, 15 พ.ย. 65 – 19 พ.ย. 65, 22 พ.ย. 65 – 26 พ.ย. 65, 29 พ.ย. 65 – 03 ธ.ค. 65, 08 พ.ย. 65 – 12 พ.ย. 65

ทัวร์จอร์เจีย

 

วันแรก                  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.30 น.                คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

 

วันที่สอง               กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ทบิลิซี่ จอร์เจียเมืองมิสเคต้า วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี ชมเมืองทบิลิซี ป้อมปราการนาริคาล่า (กระเช้าไฟฟ้า) อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย โบสถ์เมเตห์คี สะพานแห่งสันติภาพ ย่านเมืองเก่าโรงอาบน้ำแร่โบราณ (ภายนอก) – ถนนชาเดอนี

01.30 .                ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 908 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องท่านละ 1 ชุด

08.30 .                เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta)                เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994นำท่านชมวิหารจวารี(JvariMonastery)ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่6วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารีและแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)

จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveliหมายถึง”ชีวิต”โดยความหมายรวมกันหมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิตโบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์

 กลางวัน                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        จากนั้นนำท่านชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซีย ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ต้น

ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงามสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร

ซึ่งเสาแต่ละต้นได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ำอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจียถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย

 

นำท่านเยี่ยมชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือโบสถ์ Samebaเป็นโบสถ์ของคริสตจักรจอร์เจียออร์ทอดอกซ์อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซียและมีความสูงเป็นอันดับ3ของโลกถูกสร้างขึ้นในย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่กลางกรุงทบิลิซีอิทธิพลการออกแบบสไตล์จอร์เจียแบบดั้งเดิมเน้นแนวตั้งถือเป็นที่สะดุดตาของผู้พบเห็นจากหลายจุดของเมือง

 

จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมเล็ก ชมรูปปั้น อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้นแต่หากใครที่มาเยือนอย่างเป็น มิตร เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่น

นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดสร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284

 

จากนั้นนำท่านสู่สะพานแห่งสันติภาพ(TheBridgeOfPeace)เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6พฤษภาคม2010โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

นำท่านออกเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี(TbilisiOldTown)สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจียเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจียที่ยังคงอนุรักษ์ไว้บ้านบางหลังได้ปรับปรุงเป้นร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยังมีมัสยิดของชาวมุสลิมชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ที่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2 อีกด้วย จากนั้นนำท่านชมภายนอก โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนชาเดอนี (Shardeni Street) เป็นที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลายอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่                       โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่สาม               ป้อมอนานูรี เมืองกูดาอูรี นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจียทบิลิซี่ – ศูนย์การค้า EAST POINT

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญในอดีตถนนเส้นนี้เป็นเป็นเส้นทางสำหรับเชื่อมต่อทางทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง สำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรปมีความยาวประมาณ1,100กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียกับสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านหากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมาจะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)

 

กลางวัน                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถออฟโรด (4X4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ) นั่งคันละไม่เกิน 6 ท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เมื่อเดินทางไปยังบริเวณจุดจอดรถ ภาพเบื้องหน้าของที่คือ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง ด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปลี่ยม อายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร ผู้มาเยือนต่างขนานนามว่า โบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโบสถ์เกอร์เกตี้แห่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญและยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศจอร์เจีย เข้าเยี่ยมชมภายในศาสนสถาน ตามอัธยาศัย

 

(ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิวทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามความเหมาะสม)
นำท่านออกเดินทางกลับไปยัง กรุงทบิลิซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจอร์เจีย

 

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์การค้า EAST POINT ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่รวมสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้รวมกัน อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, H&M, LOREAL, LEVI’S, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, ZARA นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำแล้ว ยังมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ และร้านอาหารหลากหลายแบบ รวมไปถึงฟาสต์ฟู้ดจานด่วนที่คุ้นเคย รับรองได้เลยว่าท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตามแบบที่ตัวเองชื่นชอบ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 พักที่                       โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่สี่                    เมืองซิกนากี – วิหารบอดี – โรงบ่มไวน์ Khareba Wineryถนนคนเดินรุสทาเวลี

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi) ระยะทาง 109 .. เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตี ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของประเทศ เป็นเมืองตากอากาศขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่ประมาณ 2,978 ตร .กม. ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่มีการทำเหล้าไวน์ จนทำให้มีชื่อเสียงและ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองคอเคซัสใหญ่

เยี่ยมชม วิหารบอดี (Bodbe Monastery) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง นักบุญซานนิโน่ (San Nino) และเป็นคนแรกที่เผยแพร่นิกายออร์โธดอกซ์เข้ามายังจอร์เจีย วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นราวศตวรรษที่  9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงาม (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในวิหาร) ถัดจากโบสถ์เป็นหอระฆังตั้งตระหง่าน รายล้อมไปด้วยการจัดสวน และทัศนีย์ภาพของเทือกเขาคอเคซัสแนวยาวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

กลางวัน                                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม โรงบ่มไวน์ Khareba Winery อุโมงค์เก็บไวน์ ในภูเขามหึมา ณ เมืองคูวาเรลี ประเทศจอร์เจีย                ดินแดนแห่งไวน์โบราณเก่าแก่ที่สุดในโลก ประเทศจอร์เจียนักโบราณคดีพบหลักฐานว่าเริ่มมีการผลิตไวน์รุ่นแรกๆ ของโลกในเทือกเขาทางตะวัน

ออกของประเทศจอร์เจีย เมื่อแปดพันปีที่แล้ว การผลิตไวน์ใช้โ่อ่งดินขนาดใหญ่ที่เรียกว่า kvevri เคลือบด้วยไขจากรังผึ้ง           ฝังโอ่งไว้ใต้ดิน อุโมงค์ Khareba ไม่เพียงเต็มไปด้วยขวดไวน์ และอุโมงค์ถัง นี่เป็นขนาดที่เหมาะสม และเต็มไปด้วยไวน์หลายชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ทบิลิซี่ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลางถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจัตุรัสเสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่                       โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 

 

วันที่ห้า                 สนามบินทบิลิซี่ จอร์เจียกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า                          นำท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี่ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

09.15 .                ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ909 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องท่านละ 1 ชุด

20.10 น.                เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์จอร์เจีย