Gergeti,Trinity,Church,Tsminda,Sameba,,Holy,Trinity,Church,Near,The

ทัวร์จอร์เจีย FIN GEORGIA สวยสุดปัง 6D4N (XJ)

ราคาเริ่มต้น 32,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia_X_Logo

ทบิลิซี่-เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่-ไร่ไวน์ Villa Mosavali ชิมไวน์ 3 ชนิด-เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย

เมืองมิสเคต้า-วิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึ้นเคเบิลคาร์) – Mother of Georgia

โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ – ช้อปปิ้งย่านการค้า รุสทาเวลี

ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้

อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย  – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – ช้อปปิ้ง East Point

วันที่เดินทาง

พ.ย. 65 – เม.ย. 66

ทัวร์จอร์เจีย

 

วันแรก           กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

22.30 น.          คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที

 

วันที่สอง         ทบิลิซี่-เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่-ไร่ไวน์ Villa Mosavali ชิมไวน์ 3 ชนิด-เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย

01.30 น.          ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ908 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องท่านละ 1 ชุด

08.00 น.          เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมง)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอรี่เมืองแห่งประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ให้กำเนิดบุคคลสำคัญของอดีตผู้นำโลกอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตาลินเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตที่มีบทบาทนําในสงครามรุกรบที่เอาชนะฝ่ายอักษะนาซี เยอรมัน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผู้นำคนสำคัญของพรรคบอลเชวิดพิพิธภัณฑ์สตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในโลกที่ระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 7 ห้อง นับตั้งแต่เกิดจนเติบโต จนนำไปสู่การขึ้นเป็นผู้นำของพรรคบอลเชวิค ในกลุ่มประเทสสหภาพโซเวียต ภาพต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมการปฏิวัติ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของสตาลินในขณะที่ยังมีชีวิต ภายนอกพิพิธภัณฑ์ยังมีรถไฟและบ้านของสตาลิน จัดแสดงไว้กลางแจ้ง

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ในแถบนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น)ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟเป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9

จากนั้นนำท่านชม ไร่ไวน์ Villa Mosavali จอร์เจียเป็นประเทศที่มีกรรมวิธีหมักไวน์เก่าแก่ถึงแปดพันปี นำท่านชมขั้นตอนวิธีการผลิตไวน์ในแบบฉบับของชาวจอร์เจียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดไวน์เป็นที่แรกของโลก พิเศษ ให้ท่านได้ทดลองชิมไวน์ 3 ชนิด ต้นตำรับของจอร์เจีย

 

นำท่านชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซีย ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร ซึ่งเสาแต่ละต้นได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ำอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี่

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 

 

วันที่สาม         เมืองมิสเคต้า-วิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึ้นเคเบิลคาร์) – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ – ช้อปปิ้งย่านการค้า รุสทาเวลี

เช้า                บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์

 

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดสร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284

จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ(The Bridge Of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6พฤษภาคม2010โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี(Tbilisi Old Town) สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจียเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจียที่ยังคงอนุรักษ์ไว้บ้านบางหลังได้ปรับปรุงเป้นร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยังมีมัสยิดของชาวมุสลิมชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ที่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2 อีกด้วย

จากนั้นนำท่านชมภายนอก โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลางถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจัตุรัสเสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก              IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่สี่            ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้

เช้า                บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญในอดีตถนนเส้นนี้เป็นเป็นเส้นทางสำหรับเชื่อมต่อทางทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง สำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียกับสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)

 

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               จากนั้นนำท่านเดินสู่เมือง Stepantsminda จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถออฟโรด (4X4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ) นั่งคันละไม่เกิน 6 คน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เมื่อเดินทางไปยังบริเวณจุดจอดรถ ภาพเบื้องหน้าของที่คือ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง ด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปลี่ยม อายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร ผู้มาเยือนต่างขนานนามว่า โบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โบสถ์เกอร์เกตี้แห่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญและยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศจอร์เจีย(ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามความเหมาะสม)

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก              INTOURIST HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ห้า           อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย  – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – ช้อปปิ้ง East Point

เช้า                บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี่ ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจอร์เจีย

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี่ ศูนย์การค้า EAST POINT ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่รวมสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้รวมกัน อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, H&M, LOREAL, LEVI’S, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, ZARA นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำแล้ว ยังมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ และร้านอาหารหลากหลายแบบ รวมไปถึงฟาสต์ฟู้ดจานด่วนที่คุ้นเคย รับรองได้เลยว่าท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตามแบบที่ตัวเองชื่นชอบ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู๋โรงแรมที่พัก

ที่พัก              IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่หก          โรงแรม-สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

06.00 น.                    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

09.15 น.          ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ909 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ท่านละ 1 ชุด

20.10 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

ทัวร์จอร์เจีย