ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า 5 Star Myanmar Yangon 2 วัน 1 คืน (UB)

ราคาเริ่มต้น 6,996 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: RGN-UB-154 Tag:
สายการบิน: MYANMAR NATIONAL AIRLINES  UB

ทัวร์พม่า
พระลาภมุนีlวัดพระทองlเจดีย์มหาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์ไจ๊กะส่านlวัดบารมี
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์ . . อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)
 ที่พักระดับ 5 ดาว ★★★★★ / เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)

วันที่เดินทาง

29 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 11-12 ม.ค. 63, 18-19 ม.ค. 63, 25-26 ม.ค. 63, 8-9 ก.พ. 63, 15-16 ก.พ. 63, 22-23 ก.พ. 63, 14-15 มี.ค. 63, 21-22 มี.ค. 63, 28-29 มี.ค. 63, 1-2 ก.พ. 63, 7-8 มี.ค. 63

ทัวร์พม่า
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระหยกขาว – เจดีย์มหาวิชยะ – วัดพระทอง – มหาเจดีย์ชเวดากอง
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน เมียนมาร์ เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) เที่ยวบินที่ UB020
10.50 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
►นำท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึ่งเป็น พระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย
►นำท่านเข้าชม เจดีย์มหาวิชยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงามและมีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของเมืองย่างกุ้งอยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง เป็นองค์เจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปเดินชมด้านในองค์เจดีย์ได้ โดยภายในท่านจะได้พบกับภาพเขียนเล่าเรื่องต่างๆของพม่า นอกจากนั้นยังมีองค์เจดีย์(จำลอง)ที่สำคัญต่างๆในประเทศพม่ารวบรวมไว้ให้เราได้ชมเปรียบเหมือนว่ามาที่นี่ที่เดียวได้เที่ยวครบทั้งประเทศพม่าเลย

►นำท่านเข้าสู่ วัดพระทอง (วัดมหาเสยะ อะตุ๊ละมาลาเซ่ง มหา : ยิ่งใหญ่/เสยะ : ประสบความสำเร็จ/อะตุ๊ละ : ไม่มีที่สิ้นสุด/มาละ : ปราศจากโรคภัย/เซ่ง : พระพุทธเจ้า) หรือที่ชาวเมียนมาร์เรียกว่า “เจตุนพญาจี” หรือวัดเจตุนพญา เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมาร์ มีความสูงถึง 24 ฟุต 9 นิ้ว มีน้ำหนักรวมถึง 19,750 ชั่ง โดยสร้างขึ้นเมื่อ 107 ปีที่แล้ว หรือในปี คศ.1911 ซึ่งผู้ที่ริเริ่มสร้างคือพระอาจารย์บ๊ะดันด๊ะสากาละ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในบริเวณวัดแห่งนี้ พระอาจารย์มีจิตศรัทธาที่จะสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนไว้ได้สักการะบูชา พระอาจารย์มีลูกศิษย์ 3 พี่น้อง ซึ่งเป็นทายาทของโรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่าและถือได้ว่ามีฐานะร่ำรวย ทั้ง3พี่น้องได้มาร่วมถวายทรัพย์สินของตัวเองทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ แต่พระอาจารย์คิดว่าถ้าให้แค่ 3 พี่น้องก็จะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าของแค่ 3 พี่น้องนี้เท่านั้น พระอาจารย์เลยเกิดความคิดว่า บุคคลใดก็ตามที่มีจิตศรัทธาในการที่จะสร้างพระพุทธรูปไม่ว่าจะมีมากหรือน้อย สามารถร่วมสร้างได้ ทำให้มีชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมถวายของเพื่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้และใช้เวลาในการรวบรวมสำริดนานถึงประมาณ 9 ปี จากนั้นได้ร่วมกันหลอมพระพุทธรูปองค์นี้จากสำริดที่รวบรวมมาจนประสบความสำเร็จและมีความงดงาม ถึงปัจจุบันนับเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมาร์ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าได้มีโอกาสมาสักการะพระพุทธรูปองค์นี้จะทำให้มีทรัพย์สิน เงินทอง เพิ่มมากขึ้น ★ไฮไลท์ของวัดนี้คือใน 1 เดือนจะมีการล้างหน้าพระพักตร์ให้ชาวบ้านได้มาร่วมในพิธี 1 ครั้ง ชาวบ้านเชื่อกันว่าเมื่อได้เข้าร่วมพิธีนี้จะสามารถขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตและทำให้พบแต่สิ่งที่ดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง….
►นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้จำนวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งทำสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคำ และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก SHANGRILA HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★★★

วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – เจดีย์ไจ๊กะส่าน – วัดบารมี – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
►นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว้ นำท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
►นำท่าน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) พระพุทธรูปปรางค์นอน ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต พระที่มีตาสวยงามที่สุดในพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
►นำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้มีพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด สลักเป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น นอกจากที่วัดจะมีพระประธานองค์ใหญ่แล้ว บริเวณรอบๆ องค์พระประธานก็จะมีพระพุทธรูปประจำวันเกิด ให้ผู้คนได้สักการะโดยการสรงน้ำ ประดุจดังสงน้ำพระในวันสงกรานต์และจำนวนครั้งที่สรงน้ำถือตามอายุ เมื่อเดินรอบๆองค์พระงาทัตจีแล้ว ท่านสามารถชมภาพวาดบนผนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีคำบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษด้วย
►นำท่านเข้าชม เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda) เจดีย์ไจ๊กะส่าน เป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในตัวเมืองย่างกุ้ง สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริย์แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ 16 เส้นและพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ เหมาะสำหรับการสวดมนต์และทำสมาธิให้จิตใจสงบ เชิญท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
►จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์

►นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์)
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
18.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB017
19.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ ……………..
ทัวร์พม่า