Placeholder

EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI นานกิง – หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – อู๋ซี 5วัน 4คืน (XW)

ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿ จองทัวร์

รหัส: CHI-NAN-XW-057 Tag:
สายการบิน: Classifieds_Image2112558152948

นำท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ร้านยางพารา ให้ท่านได้ได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพาราไม่ว่าจะเป็นหมอน,
หมอนรองคอ, ที่นอน เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองหังโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็น
เมืองหลวงมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองแห่งเภสัชอุตสาหกรรมและศิลปะที่มีชื่อเสียง ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความ
สวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีซู(โจว) หัง(โจว)”

วันที่เดินทาง

12-16 ต.ค. 60, 1-5 ก.ย. 60, 10-14 ส.ค. 60

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง
10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอมเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
(หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง / ส่วนขากลับไม่มีบริการฟรีค่ะ)
13.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 888 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี
แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

18.50 น. ถึงสนามบินนานกิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีน ช่วงศตวรรษที่ 3-
6 มีประวัติเก่าแก่ตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนคริสตกาล หลังผ่านตรวจคนเข้าเมือง นำแวะรับประทานอาหาร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
พักที่ YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
วันที่สอง นานกิง – ร้านยางพารา – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ร้านยางพารา ให้ท่านได้ได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพาราไม่ว่าจะเป็นหมอน,
หมอนรองคอ, ที่นอน เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองหังโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็น
เมืองหลวงมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองแห่งเภสัชอุตสาหกรรมและศิลปะที่มีชื่อเสียง ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความ
สวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีซู(โจว) หัง(โจว)”
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
นำทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกแห่งเมืองหัวโจว ถึงขั้นเป็นที่กล่าวขานว่างดงามมากและ มาร์โคโปโล กล่าว
ว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และยังมีนักกวีอีกหลายท่านที่ได้พรรณนาถึงความงามของทะเลสาบซีหู
เปรียบเสมือนความงามของนางไซซี(นางงามในสมัยนั้น) ให้ท่านได้ชมวิวทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทั่วโลก มีพื้นที่ประมาณ 5.66 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคม
ทับแสงในบึงน้ำลึก จากนั้นชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ลองชิมชาและ
ซื้อกลับเป็นของฝาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูไก่ขอทาน+หมูตงพอ
หลังรับประทานอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร
ที่นี้จะมีขาย เสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงของพื้นเมือง เป็นต้น
พักที่ LIANGAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

วันที่สาม หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
แวะชม โรงงานผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และโรงงานคน ชมการดึง
ใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาดเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มี
ลวดลายแบบฉบับยุโรป ได้รับสมญานามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่
ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ำหวง
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนูเสี่ยวหลงเปา
นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ เดอะบันด์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความ
ยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ
เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่แห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุกได้ และที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ
ภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อีกด้วย จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ (The Bund Sightseeing Tunnel) เป็น
อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้
รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.70 เมตร
สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.2000 จากนั้นนำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะ
เชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง และคุณภาพของประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนูไก่แดง
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ถนนนานกิง – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ซูโจว – วัดฉงหยวน – จัตุรัสหยวนหยง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)
นำท่านช้อปปิ้ง ถนนนานกิง หรือถนนนานจิงหลู่ ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มี
วันหลับใหล เริ่มแรกนั้นจีนได้จัดสรรให้เป็นที่ดินในสัมปทานของประเทศอังกฤษและในเวลาต่อมาก็มีหลายประเทศ
เข้ามาทำการค้าในที่ดินแห่งนี้ ถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 มีความยาวกว่า 6
กิโลเมตร ที่นี่เป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและต้องถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
จากนั้นให้ท่านได้ลอง นวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดพิเศษสูตรพิเศษที่มีที่ประเทศจีน
เท่านั้น พร้อมให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ครีมบัวหิมะ(ครีมเป่าซู่ถัง) สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และ
แมลงกัดต่อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว มีชื่อเดิมว่า “เมืองกู่ซู” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มี
ความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม”
ซึ่งในอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณและธัญญาหาร ส่วนสาวเจียงหนานนั้นมีความสวยงาม
เป็นเลิศจนทำให้เฉียนหลงฮ่องเต้ ได้เสด็จประพาสมาเมืองซูโจว นำท่านชม วัดฉงหยวน (Zhong Yuan Temple) เป็น
วัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย
อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่า
เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยู่ในตำหนักที่สูงที่สุดในจีน นำท่านชม จัตุรัสหยวนหยง (Square Yong Yuan) เป็น
จัตุรัสแห่งเมืองใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจวสร้างได้อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอ
ยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
พักที่ JINCHENGJINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ซูโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – นานกิง – สนามบินนานกิง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 11)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้ได้รับขนานนามว่า “เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย” มี
ชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองต้นกำเนิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ของจีนที่มะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเล
สาบไท่หู่เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เมืองอู๋ซีเป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วม
3,000 กว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน และยังเป็นบ้านเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายคนในสมัยศตวรรษที่ 20 ที่มี
ส่วนสร้างเมืองเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกด้วย นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง)
ประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสัมฤทธิ์ที่สวยงามที่สุดและสูงที่สุดในจีน
ที่เขาหลิงซาน มีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อครีมไข่มุก
บำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 13) บริการอาหารชุด KFC
20.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW887 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหาร
และน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
23.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ