Placeholder

ทัวร์มองโกเลีย OPENING MONGOLIA 5D3N (OM)

ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿ จองทัวร์

รหัส: MON-OM-003 Tag:
สายการบิน: download

• ตะลุยเมืองหิมะ สัมผัสทิวทัศน์ภูเขาหิมะล้อมรอบเมืองได้แล้วที่นี่
• สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน สุดน่ารัก ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง
• พักกระโจมพร้อมสวมชุดแบบชาวมองโกลดั้งเดิม เก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม
• พักโรงแรมมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์
• เปิดประสบการณ์ สกีรีสอร์ท! นั่งกระเช้าขึ้นเขา พร้อมตะลุยหิมะกันเลย

วันที่เดินทาง

24-28 ก.พ.61, 17-21 มี.ค. 61, 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 61, 24-28 มี.ค. 61

ทัวร์มองโกเลีย
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนร้บ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน
22.40น. เหิรฟ้าสู่ประเทศมองโกเลีย ณ เมืองฮูลานบาตอร์ บริการโดยสายการบินมองโกเลียแอร์ไลน์ (MIAT) เที่ยวบินที่ OM702 มีบริการเสริฟอาหารร้อน เครื่องดื่ม และของว่างบนเครื่องบิน
วันที่สอง สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม – เยี่ยมชมโรงงานแคชเมียร์ – ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น Black Market – เขาไซซาน –
จตุรัสซัคบาตาร์
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) มารอรับท่านที่ทางเข้าสนามบิน
เช้า นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ และอาบน้ำชำระล้างร่างกาย พร้อมทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรือเทียบเท่า
หลังรับประทานอาหารนำคณะเยี่ยมชม โรงงาน GOYO Cashmere ชมขั้นตอนการผลิต เยี่ยมชมพร้อมจับจ่ายสินค้าคุณภาพสูงจากโรงงาน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้ง และตลาดพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย Black Market ท่านจะได้พบกับสินค้าพื้นเมืองมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาวได้ตามอัทธยาศัย (คำแนะนำ: อุปกรณ์กันหนาวที่ควรมีก่อนเดินทางไปยังแคมป์กระโจม ได้แก่ ถุงมือกันหนาวอย่างหนา กางเกงบุขนกันหนาว รองเท้าบูธเดินบนหิมะกันลื่น ถุงเท้าบุขน หรือถุงเท้าหนาอย่างดี เสื้อฮีทเทค หมวก ที่ปิดหู เนื่องจากเวลากลางคืนอากาศติดลบได้ถึง -35 องศาเซลเซียส)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เสต็กคอร์ส
หลังจากนั้น นำคณะชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศเนปาล วัดกานดานคือวัดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย
จากนั้นนำท่านขึ้นชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน () ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองถือเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงเหนือเมืองขึ้นไป แต่ยิ่งสูงกลับยิ่งสวย ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์ได้รอบเมืองแบบ 360 องศา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เสต็กคอร์ส (เลือก ระหว่างเสต็กหมู หรือเนื้อวัว)
นำคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของจตุรัสกลางเมืองศูนย์กลางของประเทศมองโกเลีย เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นซัคบาทาร์ ผู้ประกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ.1921

พักที่ โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติ Terelj Mountain National Park – Turtle Rock – แคมป์กระโจม
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเช้านำคณะเดินทางสู่ Terelj Mountain National Park ชมเส้นทางธรรมชาติระหว่างนั่งรถ ท่านจะได้พบกับภูเขาน้อยใหญ่ เนินเขารูปร่างแปลกตา ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา หากท่านโชคดีอาจได้พบกับสุนัขจิ้งจอกขนฟูฟ่องที่วิ่งผ่านแมกไม้ในป่าสีขาว ระหว่างทางนำท่านแวะชม Turtle Rock ภูเขาหินรูปร่างคล้ายเต่าสูงเด่นเป็นสง่าริมทาง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพพร้อมชมร้านขายสินค้าที่ระลึกของชาวท้องถิ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์กระโจม
บ่าย นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน บนพื้นหิมะหนาๆ หลังจากเล่นกิจกรรมนำท่านพบปะชาวท้องถิ่นมองโกเลีย เยี่ยมชมกระโจมท้องถิ่น วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคต่างๆ
นำท่านเดินทางกลับมายังแคมป์กระโจมให้ท่านได้ชื่มชนบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม สูดกลิ่นอายเย็นของภูเขาหิมะให้เต็มปอด พร้อมให้ท่านได้ทดลองสวมชุดชาวมองโกลแบบดั้งเดิม เพื่อสัมผัสความเป็นชาวมองโกเลียอย่างแท้จริง
ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ แคมป์กระโจม (บาร์บีคิวมองโกเลีย)
หลังรับประทานอาหารค่ำร่วมเรียนรู้วิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พร้อมสังสรรค์พบปะกับชาวคณะ สนุกสนานไปกับบรรยากาศสุดอบอุ่นผิงไฟในกระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ
พักที่ Guru Ger Camp หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – Ski resort บนเขา Bogd Khaan
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางชม Chinggis Khaan’s monument อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างด้วยแรงงานชาวมองโกลและการออกแบบด้วยวิศกรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งลำตัว ม้า และจุดชมวิว ถูกสร้างขึ้นจากแสตนเลส ทุกท่านสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่บริเวณต้นคอของม้าได้ ท่านจะได้เห็นวิวภูเขาหิมะสุดลูกหูลูกตาโดยรอบแบบ 360 องศา

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวันนำท่านสนุกสนานไปกับ SKY Resort ให้ท่านได้นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา Bogd Khaan เพื่อเล่นสกีบนหิมะหนานุ่มอย่างจุใจ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด พร้อมผู้ฝึกสอนเล่นสกีผู้เชี่ยวชาญ สำหรับค่าใช้จ่าย อุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+ค่ากระเช้า จำนวน 2,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ชาบู ชาบูมองโกเลีย
พักที่ โรงแรม Khuvsgul Lake Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า Bogd khan winter palace – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงสิ่งของที่ชาวมองโกล สมัยอดีตใช้งาน และประดิษฐ์ขึ้นจริงซึ่งประกอบไปด้วย งานหัตถกรรมที่มีลวดลายสวยงามอันเป็น เอกลักษณ์ของชาวมองโกล รวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้ ของบรรณาการ และของสะสมที่ถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ของพระราชาองค์สุดท้ายของมองโกเลีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวชมรอบเมืองอูลานบาตอร์ เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเจงกิสข่าน
16.40 น. เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OM701
มีบริการเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม+ของว่าง บนเครื่องบิน
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจ

ทัวร์มองโกเลีย