ทัวร์อียิปต์ บาเรน

ทัวร์อียิปต์ เที่ยว 2 ประเทศ บาห์เรน+อียิปต์ อารยธรรมแม่น้ำไนล์ 7 วัน 5 คืน (GF)

ราคาเริ่มต้น 41,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: EGY-GF-088 Tag:
สายการบิน: สายการบิน GULF AIR

ทัวร์อียิปต์
จากนั้นนำท่านชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทำจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชมด้านในมัสยิดในกรณีที่มีการทำพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิด เป็นการถ่ายรูปชมรอบมัสยิดด้านนอกแทน***

วันที่เดินทาง

13-20 ก.ย. 62, 27 ก.ย.-04 ต.ค. 62, 15-22 พ.ย. 62, 25 ต.ค.-01 พ.ย. 62

ทัวร์อียิปต์
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน
18.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกสูงสุด และเป็นไปตามกฎของสายการบิน GULF AIR ให้ท่านจัดกระเป๋าสัมภาระใบเล็กออกมา 1 ชุด สำหรับพักค้างคืนที่บาห์เรน เนื่องจากกระเป๋าใบใหญ่จะทำการ Check Through ไปยังปลายทางประเทศอียิปต์

เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแต่ละเดือนแต่ละซีซั่น
ก่อนทำการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทางอีกครั้ง

21.30 น. บินลัดฟ้าสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที

00.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Juffair Gate Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง บาห์เรน – สมัสยิด Al Fateh – ป้อมปราการบาห์เรน – ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ตลาดพื้นเมือง Manama Souq – ไคโร ประเทศอียิปต์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทำจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชมด้านในมัสยิดในกรณีที่มีการทำพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิด เป็นการถ่ายรูปชมรอบมัสยิดด้านนอกแทน***
จากนั้นเราจะพาท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสตศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเป็นทั้งที่พำนักของกษัตริย์ ป้อมปราการสำหรับป้องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็นสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนัดพบเพื่อเข้าถึงพระเจ้า และที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ามหัศจรรย์ใจของภูมิปัญญาในการก่อสร้างป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปีที่แม้แต่นักโบราณคดีก็ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองรัฐ บาห์เรนเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนั้นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง พร้อมช็อปปิ้งของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ที่หาชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากที่นี่เท่านั้น!!
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติบาห์เรน
17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF079 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย อยู่ทางเหนือสุดของอียิปต์ เป็นเมืองเก่าที่ติดอยู่กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เคยปกครองโดยชาวเมืองอียิปต์ ดั้งเดิมแล้วก็ตกเป็นของกรีก โรมัน จนมาถึงการเข้ามาของศาสนาอิสลามจากอาณาจักรออโตมัน เมืองนี้เลยมีศิลปะของทางกรีก โรมัน ตุรกี ปนๆ กัน มีประชากรประมาณ 3-5 ล้านคน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอียิปต์ ปัจจุบันเมืองนี้ ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้ มีสามชั้นชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ จากนั้นนำท่านชม เสาปอมเปย์ เป็นอนุสาวรีย์โบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิต สูง 27 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเสาหินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นมา จากประวัตินั้นเชื่อว่าเสาแห่งนี้ได้ชื่อมาจาก ปอมเปย์ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน แต่ภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน และปอมเปย์ก็ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ก่อนถูกชาวอิยิปต์ฆ่าตาย โดยมีการเล่าขานกันว่าจูเลียสซีซาร์ได้ทำพิธีเผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสาแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีกตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ที่ยังคงทำหน้าที่เฝ้าสถานที่แห่งนี้ต่อไป
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกับ ป้อมปราการแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่สมัยอิสลามรุ่งเรืองในอียิปต์ ว่ากันว่ากษัตริย์ ผู้สร้างที่นี่ งัดเอาหินจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างกำแพงเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศ ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงไคโร
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ไคโร – ปิระมิดแห่งกีซ่า – สฟิงซ์ – เมมฟิส – สุสานแห่งซัคคารา – ปิรามิดแห่งเมมฟิส – โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพื่อชม มหาปีรามิด (หมายเหตุ ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปิรามิด) มหาปิรามิด ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณ ซึ่งในอียิปต์มีปิรามิดอยู่มากมาย รวมได้ราวๆอยู่ 70 แห่งด้วยกัน แต่มีปิรามิด 3 แห่งที่อยู่ในเมืองกีซ่า คือหลุมฝังศพของพระเจ้าฟาโรห์คีออพส์ และไมซีรีนัส ซึ่งเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุด สันนิษฐานว่าปิรามิดนี้ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ 4600 ปีมาแล้ว นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี และกำลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่ หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิท แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมตัว สฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต
(หากท่านสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคา ประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อ หนึ่งตัว)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารโรงแรม
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักฟาห์โร รามเสสที่ 2 รูปสลักขนาดยักษ์ที่แกะสลักด้วยหินอลาบาสเตอร์ ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได กล่าวได้ว่าเป็นปิระมิดต้นแบบของเหล่าปิระมิดขนาดยักษ์ในยุคหลัง ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ ถึงแม้ขนาดและความละเอียดจะเทียบกับปิระมิดที่กีซ่าไม่ได้ แต่ปิระมิดนี้จะมีภาพสลักบันทึกเรื่องราวเป็นภาษาเฮียโรกลีฟิก ให้สามารถคาดเดาสถาณการณ์และสังคมอียิปต์ในช่วงต้นยุคจักรวรรดิได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกระดาษปาปิรุส ชมสาธิตวิธีการทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกที่ทำขึ้นจากต้นกก ที่มีอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำไนล์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานน้ำหอม ที่มีตำนานสืบทอดมาจากพระนางคลีโอพัตรา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงไคโร

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อียิปต์ – ป้อมปราการไคโร – มัสยิดโมฮัมเหม็ด อาลี – ตลาด บาร์ซาข่าน – ไคโร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิพิธภัณฑ์อียิปต์กรุงไคโร พิพิธภัณฑ์ที่่เก่าแก่ที่สุดของโลก ที่มีชื่อเสียงเพราะความหลากหลายของซากปรักหักพังของวัตถุโบราณที่ได้่ถูกค้นพบจากที่ต่างๆ ในหลากหลายสมัย ถูกส่งทยอยเข้ามาเก็บ รักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ และชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย ของพระองค์เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของ ทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปีที่สุด (ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้า ชมกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเข้าชม ป้อมปราการไคโร หรือป้อมปราการซาลาดิน ป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามครูเสด โดยยอดนักรบซาลาดิน ในสมัยราชวงศ์อายูบิด เพื่อใช้ป้องกันจากพวกนักรบครูเสด ในสมัยนั้นตัวเมืองไคโรประกอบด้วยกำแพงล้อมรอบจรดแม่น้ำไนล์ ซึ่งในกลางของกำแพงเมืองก็คือ ป้อมปราการแห่งนี้นี่เอง จากนั้นนำท่านชม มัสยิดโมฮัมหมัดอาลี สร้างขึ้นในสมัยการปกครองของออตโตมัน ราวปี ค.ศ. 1848 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่าง ออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบันภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดข่าน เอลคาลิลี่ ประเทศอียิปต์ เป็นตลาดสไตล์อาหรับโบราณ อายุร่วม 600 ปีมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมายเช่น ขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ บางร้านมีคนขายพูดไทยได้อีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก ไคโร – บาห์เรน – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ ไคโร
13.20 น เดินทางลัดฟ้าสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF070 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
17.10 น เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน จากนั้นนำท่านพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง
22.20 น เดินทางลัดฟ้าสู่ ประเทศไทย สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
09.30 น เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ทัวร์อียิปต์