อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย  EP.21167_20230712165822

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย 6D3N EP.2 (EY)

ราคาเริ่มต้น 45,990 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: etihad-airways-logo

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา (Giza) ภาษาอาหรับคือ “อัลญีซะฮ์” ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงไคโร ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอียิปต์รองจากกรุงไคโร เมืองกีซาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะเป็นที่ตั้งของ 3 มหาพีระมิดแห่งกีซาที่ยังสมบูรณ์เรียงรายกันอย่างสมบูรณ์ตั้งอยู่บนทะเลทรายตะหง่านแสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอียิปต์โบราณ เมืองกีซาเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจึงทำให้ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หรือแม้แต่ร้านค้าท้องถิ่น ทำให้เมืองกีซาเป็นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอียิปต์

วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน 66 – พฤษภาคม 67

ทัวร์อียิปต์

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Etihad Airways (EY) โดยมีป้ายต้อนรับ เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินไคโร – เมืองเก่าไคโร – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – โบถส์แขวน – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส

01.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอต่อเครื่อง
09.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY653 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.50 น. เดินทางถึง สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว กรุงไคโร (Cairo) หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ์” หมายความว่า ชัยชนะ โดยระหว่างการก่อนสร้างเมืองได้มีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ่งดาวอังคารเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการทำลายล้าง หรืออีกนัยหนึ่งคือไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาโจมตีตั้งแต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแม้แต่กองทัพของออตโตมัน ว่ากันว่าไคโรเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดีอันลี้ลับและน่าพิศวง ทั้งยังมีแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ซึ่งในปัจจุบันไคโรได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ทั้งยังมีความสำคัญด้านการเมืองและวัฒนธรรมในดินแดนตะวันออก
นำท่านถ่ายรูป สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (The Mohammad Ali Mosque) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบอย่างออตโตมัน หรือตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่ 2 เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างอียิปต์และฝรั่งเศส
นำท่านเข้าชม โบสถ์แขวน (The Hanging Church) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโรสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นโบถส์นิกายคอปติก ออร์โธดอกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์ โบสถ์แขวนยังคงเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สำคัญที่สุดของโบสถ์คริสต์คอปติก ในปี ค.ศ. 1047 สถานที่แห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาคอปติกออร์โธดอกซ์ หลังจากการพิชิตอียิปต์ของชาวมุสลิมทำให้เมืองหลวงของอียิปต์ถูกย้ายจากอเล็กซานเดรียไปยังกรุงไคโร ตัวสถาปัตยกรรมออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นด้วยตัวอาคารมีหอระฆังคู่แฝดตั้งตระหง่าน ด้านบนประดับไม้กางเขน หลังคาไม้รูปทรงเป็นดั่งเรือโนอาห์ซึ่งรองรับด้วยเสาหินอ่อน 13 ต้น เพื่อเป็นตัวแทนของพระเยซูและลูกศิษย์
ทั้ง 12 คนของเขา ประตูหน้าต่างไม้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงสวยงาม ด้านในแต่ละห้องตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรทำจากไม้ดำเนื้อแข็ง ไม้กฤษณา ไม้มะเกลือ และงาช้าง เปรียบเสมือนสีดำคู่กับสีขาว ปัจจุบันสถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อุทิศให้กับนักบุญจอร์จ พระแม่มารี และนักบุญ
นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส (Abu Serga) อยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโร เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหินดั่งเดิมในศตวรรษที่ 3 – 4 อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น ซึ่งถูกกล่าวไว้ในพระคำภีร์ว่า ระหว่างที่พระเยซูอยู่ในวัยทารก เป็นช่วงที่กษัตริย์สั่งฆ่าทารกชายเกิดใหม่ทุกคน ครอบครัวจึงได้นำพระองค์เดินทางมาหลบหนีภัยอยู่ในโบสถ์เป็นเวลากว่า 4 ปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1)
ที่พัก TIBA PYRAMIDS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 เมืองกีซา – เมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคารา – พีระมิดขั้นบันไดกษัตริย์ซอเซอร์ – มหาพีระมิดแห่งกีซา – มหาสฟิงซ์ – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา (Giza) ภาษาอาหรับคือ “อัลญีซะฮ์” ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงไคโร ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอียิปต์รองจากกรุงไคโร เมืองกีซาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะเป็นที่ตั้งของ 3 มหาพีระมิดแห่งกีซาที่ยังสมบูรณ์เรียงรายกันอย่างสมบูรณ์ตั้งอยู่บนทะเลทรายตะหง่านแสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอียิปต์โบราณ เมืองกีซาเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจึงทำให้ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หรือแม้แต่ร้านค้าท้องถิ่น ทำให้เมืองกีซาเป็นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอียิปต์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 อีกด้วย

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคารา (Sakkara) นำท่านชม พีระมิดขั้นบันไดกษัตริย์ซอเซอร์ (Step Pyramid of Djoser) อันเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีระมิดในยุคต่อๆ มา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (3)
นำท่านเดินทางสู่ มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาพีระมิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนมีน้ำหนักกว่า 2 ตัน นำมาวางชิดติดกันเป็นรูปทรางกรวยแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน พีระมิดแห่งนี้ประกอบไปด้วย
1) พีระมิดคีออพส์ (Cheops) หรือ พีระมิดคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) เป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด สร้างในสมัยของฟาโรห์คูฟู แห่งราชวงศ์ ที่ 4 มีขนาดพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง น้ำหนักกว่ากว่า 60 ตัน ภายในมีห้องโถงหลายห้อง อาทิเช่น ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา และห้องโถงพระราชินี เป็นต้น สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาศพ เพื่อรอการกลับมาคืนชีพตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น
2) พีระมิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาเฟรซึ่งเป็นพระโอรสของฟาโรห์คูฟู เป็นพีระมิดหนึ่งในสามพีระมิดแห่งกีซา ซึ่งตั้งอย่ตรงกลางถัดจากพีระมิดคูฟู สร้างในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ ส่วนยอดของพีระมิดแห่งนี้มีชั้นหินปูนขัดมันที่ชาวอียิปต์โบราณก่อสร้างปิดเป็นผิวชั้นนอกที่ยังหลงเหลืออยู่ มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายไปมาก นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับพีระมิดเคเฟรน ยังมีมหาสฟิงซ์ที่เป็นรูปแกะสลักจากหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นอนุสาวรีย์แบบแกะสลักลอยตัวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

3) พีระมิดมิเซรินุส (Mycerinus) หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) สร้างโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรสของฟาโรห์เคเฟรน สร้างในปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้ง 3 แห่งของกีซา ทางทิศใต้ของพีระมิดเมนคูเร ยังมีการสร้างพีระมิดราชินีทั้ง 3 (The Three Queen’s Pyramids) เพื่อใช้เป็นที่เก็บพระศพของราชินี 3 องค์ในสมัยของฟาโรห์เมนคูเร
ให้ท่านได้ถ่ายภาพ มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza) ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติเพียงก้อนเดียว มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต มีหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกษัตริย์ และมีพลังพิเศษเพื่อปกป้องพระศพและทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายในพีระมิด
แนะนำโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour)
1. อิสระให้ท่านขี่อูฐกลางทะเลทราย พร้อมชมความงดงามของพีระมิด ทั้ง 3 แห่งที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง (1 ท่านต่ออูฐ 1 ตัว ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) (ค่าใช้จ่ายในการขี่อูฐ ท่านละ 20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD)
2. อิสระให้ท่านเข้าชมด้านในพีระมิด ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ ผู้สร้างพีระมิดนั้น ภายในจะมีเป็นห้องโถง ทางเดินที่สามารถเข้าไปชมได้ (ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดคูฟู ท่านละ 30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD)/ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดเคเฟรน และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) ท่านละ 10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทั้งนี้ในแต่ละวัน การเข้าชมปิรามิดจะจำกัดผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น กรณีสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า
หมายเหตุ: ในการเข้าชมพีระมิดเป็นที่แคบและอากาศเบาบาง และต้องทำการปีนบันไดเพื่อเข้าไปชมด้านใน
จากนั้นนำท่านแวะชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส (Papyrus and Cotton Shops) ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า มีการใช้กระดาษที่ทำจากปาปิรุสมาตั้งแต่ปฐมราชวงศ์ของอียิปต์ หรือราวๆ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล
จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมนี้มีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และที่นี้ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ ให้กับน้ำหอมแบรนด์เนมดังๆ หลายแบรนด์อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (4)
ที่พัก TIBA PYRAMIDS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
– กรุงไคโร – ร้านผ้าฝ้าย – ตลาดข่านเอลคาลิลิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอียิปต์ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ใกล้กับปากแม่น้ำไนล์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทางมาพบจึงโปรดให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อสร้างเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของ พระองค์ ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ พระนางคลี โอพัตราอีกด้วย

นำท่านเข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง เป็นสุสานของชาวโรมันในอดีต มีทั้งหมดสามชั้น ชั้นที่ 1 ใช้สำหรับการลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 ใช้เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นสถานที่รวมญาติและเพื่อรำลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) สิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ที่แสดงถึงการฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เป็นเสาหินแกรนิตสีแดงสูง 27 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน ซึ่งถือว่าเป็นเสาหินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นมา เชื่อกันว่าเสาแห่งนี้ได้ชื่อมาจาก ปอมเปย์ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน และปอมเปย์ก็ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรีย ก่อนถูกชาวอิยิปต์ฆ่าตาย จูเลียสซีซาร์จึงได้ทำพิธีเผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสาแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เหลือเพียงเสาแบบกรีกตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกับสฟิงซ์อีกสองตัว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารซีฟู๊ด (6)
นำท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ยังมีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในคริสศตรรษที่ 15 ในอดีตใช้เป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟารอส ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐาน และได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์
นำท่านถ่ายรูปกับ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ที่มีนักโบราณคดีจากทั่วโลกมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ห้องสมุดนี้เคยถูกเผาในคริสต์ศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
นำท่านแวะชม ร้านผ้าฝ้าย (Cotton Shop) ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าที่ทำมาจากผ้าฝ้ายของอียิปต์

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาลิลิ (KHAN EL KHALILI) ตลาดขายของพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารจีน (7)
ที่พัก TIBA PYRAMIDS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
Day5 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมมี่ – สนามบินไคโร – สนามบินอาบูดาบี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of Egyptian Civilization : NMEC) ตั้งอยู่ในตัวเมืองกรุงไคโร เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของอียิปต์ เปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมัมมี่พระศพฟาโรห์และพระราชินีแห่งอียิปต์ ภายหลังการเคลื่อนย้ายมัมมี่มาจากพิพิธภัณฑ์เดิมในขบวนพาเหรด Pharoahs’ Golden Parade เมื่อเดือน เม.ย. 2564 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงโบราณวัตถุที่จัดแสดงในโถงนิทรรศการหลักมีกว่า 1,500 ชิ้น จัดแสดงเสื้อผ้าแบบดั้งเดิม, แบบจำลองเรือโบราณ นอกจากรูปปั้นและสิ่งของฟาโรห์แล้วห้องโถงใหญ่ยังมีโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุย้อนกลับไป 35,000 ปี แสดงให้เห็นถึงชาวอียิปต์โบราณมีความก้าวหน้าในด้านการแพทย์ นำท่านเข้าชม ห้องมัมมี่ (The Mummies Room) (รวมค่าเข้าแล้ว) ห้องโถงของมัมมี่พระศพฟาโรห์และพระราชินีแห่งอียิปต์ แบ่งเป็นห้องโถงพระศพของฟาโรห์ 18 พระองค์ และราชินีอีก 4 พระองค์ ตั้งแต่ราชวงศ์ที่ 17 ถึงราชวงศ์ที่ 20 ถือเป็นอัญมณีมงกุฎของพิพิธภัณฑ์ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแสดงมัมมี่ของกษัตริย์และราชินีโบราณแห่งอียิปต์ การออกแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนได้เดินเล่นไปตามหุบเขาแห่งราชา
นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.45 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอต่อเครื่อง
22.50 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเลทส์โกกรุ๊ป
ทัวร์อียิปต์