africa-300×169

ทัวร์แอฟริกา Easy Cape Town 7 วัน 4 คืน (SQ)

ราคาเริ่มต้น 49,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: AFR-SQ-040 Tag:
สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

ทัวร์แอฟริกา
•ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติของโลก
•ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
•อิสระหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมพิเศษ เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิต ทัวร์ดำน้ำชมฉลามขาว
ทัวร์แอฟริกา

วันที่เดินทาง

8-14 ส.ค. 61, 5-11 ก.ย. 61, 31 ต.ค.-06 พ.ย. 61, 14-20 พ.ย. 61, 17-23 ต.ค. 61, 28 พ.ย.-04 ธ.ค. 61, 12-18 ธ.ค. 61

ทัวร์แอฟริกา
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
21.00 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 981
วันที่ 2: สิงคโปร์ – เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – Table Mountain
00.25 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
02.00 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 478
09.45 น. ถึงสนามบินเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) เมืองเคปทาวน์นั้นเป็นเมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งในยุคใหม่ที่เมืองนี้เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา แล้วยังเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทั้งสภาพอากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งปี ด้วยเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค ปัจจุบันนี้มีความใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ และศูนย์กลางทางฝ่ายตุลาการ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์ของเมือง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ที่มีชื่อเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm เรียนรู้เรื่องราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่มีจุดเด่นคือ เป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนที่จะใช้ปีกบินกลับมีความชำนาญในการใช้ขาวิ่งได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เมนูจากเนื้อและไข่ ของนกกระจอกเทศ
บ่าย นำท่านขึ้นกระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน้ำ และลำธาร นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ทั้งหมด (ทั้งนี้การนั่งกระเช้าต้องขึ้นกับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิดทำการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ที่พัก STAY EASY CAPE TOWN หรือเทียบเท่า
วันที่ 3: ล่องเรือชมแมวน้ำ – นกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์ – วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา จากนั้นนำท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) ที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวน้อยพากันเดินต้วมเตี้ยมอย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงียบนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนี้อย่างสนุกสนาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
พิเศษ บริการท่านด้วย เมนูกุ้งมังกร ท่านละ 1 ตัว
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสำคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั้นช่างยากเย็น ทำให้มีตำนานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่อดีตทั้งการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคลื่นลมอันโหดร้าย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทำให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนี้ไปได้ด้วยความหวังยิ่งนั้น ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว อันเป็นที่มาแห่งชื่อของแหลมแห่งนี้ที่ต้องอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิ่งนั่นเอง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่ำ อันงดงามรอให้ท่านได้สัมผัส ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนั้น อีกมุมมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี้
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก STAY EASY CAPE TOWN หรือเทียบเท่า
วันที่ 4: เมืองพาร์ล – ชมไร่องุ่น – กิจกรรมส่องสัตว์เกมไดร์ฟ Aquila Game Reserve & Safari
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองพาร์ล(Paarl) หรือที่รู้จักกันในนาม “ไข่มุกแห่งไร่องุ่น”(Pearl of Winelands) อยู่ห่างจากเมืองเคปทาวน์ไปทางตะวันออกประมาณ 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เมืองพาร์ล(Paarl) นี้ถูกเรียกตามโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาพาร์ล (Paarl Mountain) เมืองนี้ถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ. 1687 เป็นเมืองที่เก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาตร์เป็นลำดับสามของประเทศแอฟริกาใต้ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มาอาคารบ้านเรือนหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น สไตล์จอร์เจีย สไตล์วิกตอเรีย และเคปดัตช์ เป็นต้น ทางด้านนอกของเมืองนั้น คือคุก Drakenstein ที่ท่านเนลสัน แมนเดลา(Nelson Mandela) ถูกคุมขังอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปี นำท่านชมไร่องุ่น Paarl of the Windlands ให้ท่านได้ชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื้อไวน์ขึ้นชื่อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า Aquila Game Reserve & Safari เพื่อทำกิจกรรมส่องสัตว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านนั่งรถ 4WD ทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive) เพื่อชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่าแอฟริกาจำนวนมาก และตามหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่ หรือ BIG FIVE (ช้าง, แรด, ควายป่า, สิงโต, เสือดาว) นั่นเอง ให้ท่านได้สนุกเต็มที่กับกิจกรรมนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเคปทาวน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรือเทียบเท่า
วันที่ 5: อิสระเที่ยวในเมืองเคปทาวน์หรือเลือกทัวร์พิเศษเพิ่มเติม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำ และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมเพิ่มเติม ดำน้ำฉลามขาวในกรงเหล็ก (Shark Cage Diving) ให้ท่านดำน้ำดูปลาฉลามขาวภายในกรงเหล็กอย่างใกล้ชิดสุดพิเศษ และเปิดประสบการณ์ใหม่ ราคาทัวร์ท่านละ 6,000 บาท ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อุปกรณ์ดำน้ำ ผ้าเช็ดตัว รถรับส่ง-ไปกลับโรงแรม (ออกเดินทางเวลา 04.30 น. และเดินทางกลับถึงที่พักประมาณเวลา 15.30 น.)
** ไม่อนุญาติให้เด็กอายุต่ำกว่า 11 ขวบดำน้ำลงในกรง**
**ต้องจองล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง และชำระค่าใช้จ่ายพร้อมค่าทัวร์**
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมเพิ่มเติม ทัวร์ชิมไวน์ที่เมืองสแตลเลนบอช (Stellenbosh) เมืองหลวงแห่งการทำไวน์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้ ที่ยังคงรักษาไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยม และสวยงาม เมืองนี้มีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย ราคาทัวร์ท่านละ 3,500 บาท ราคานี้รวม 2 wine tasting ค่าเข้าชมไร่องุ่น (ออกเดินทางตั้งแต่ 08.00 และเดินทางกลับถึงที่พักเวลา 17.00)
** ไม่รวมอาหารกลางวัน**
อิสระเลือกเที่ยวชมเมืองเคปทาวน์ เช่น ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) , ย่าน Green Market Square เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเคปทาวน์ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดมากมาย อาทิเช่น ผ้าชนิดต่างๆ สร้อยคอ หน้ากาก สินค้าพื้นเมือง ของฝากต่างๆมากมาย , ย่านมลายู (Malay Quarter) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสีสันสดใสตัดกันไปมามีชื่อว่า Bo-Kaap ซึ่งเป็นชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยู่ในเมือง Cape Town นอกจากนี้ยังโดดเด่นจากบ้านเรือนสีฉูดฉาดตามถนนหินซอกเล็กซอกน้อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของย่านนี้
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
บ่าย อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม STAY EASY CAPE TOWN หรือเทียบเท่า
วันที่ 6: เคปทาวน์ – สิงคโปร์
07.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินของเมืองเคปทาวน์
10.40 น. ออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 479
วันที่ 7: สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
06.10 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 972
11.05 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์แอฟริกา