S__3670034

ทัวร์แอฟริกา DISCOVER SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน (SQ)

ราคาเริ่มต้น 88,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: logo-footer-singaporeairlines

นำท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ที่มีชื่อเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm  เรียนรู้เรื่องราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่มีจุดเด่นคือ เป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนที่จะใช้ปีกบินกลับมีความชำนาญในการใช้ขาวิ่งได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอีกด้วย

วันที่เดินทาง

19 มี.ค. 67 – 26 มี.ค. 67, 2 เม.ย. 67 – 9 เม.ย. 67, 21 พ.ค. 67 – 28 พ.ค. 67

ทัวร์แอฟริกา

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
21.10 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 981
วันที่สอง สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย –Union Building – เมืองซันซิตี้ – Game Drive
00.25 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.30 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 478
06.10 น. ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) นำท่านเดินทางสู่เมืองพริทอเรีย (Pretoria) นามนี้คือวีรบุรุษผู้กล้าเมื่อครั้งอดีตกาลนามว่า แอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) ปัจจุบันมีความสำคัญเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ จึงมีสถานที่สำคัญมากมาย ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) อนุสรณ์สถานฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามกับพื้นเมือง อีกทั้งวิถีแห่งชาวบัวร์ชนพื้นเมืองผิวขาวกับการอพยพ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบริเวณ Union Building ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิปดีของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่นี่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นอดีตประธานาธิปดีเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandala) ที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือสวน แมนเดลาเข้ารับตำแหน่งที่นี่เมื่อปี 1994 เป็นประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกของแอฟริกาใต้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก(Pilanesburg) เพื่อจากนั้นนำท่านสู่ที่พักสุดหรูและพร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลาย เมืองซันซิตี้ (Sun City) เมืองที่ถูกสร้างตามจินตนาการของ ชอล เคิร์ชเนอร์ มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้มั่งคั่ง ใช้งบประมาณมหาศาล ทั้งระยะเวลายาวนานในการสร้างอย่างปราณีตและสร้างสรรค์กว่า 18 ปี จากดินแดนอันไร้ค่าในอดีตแห่งแคว้น Bophuthatswana บริเวณตอนกลางของแอฟริกาใต้ เป็นอาณาจักรอันกว้างใหญ่และพร้อมสรรพไปด้วยสถานที่พักผ่อนตากอากาศอันสวยหรูและยิ่งใหญ่อลังการรวมตัวกัน รวมทั้ง เดอะพาเลซ (The Palace) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1992 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน เข้าสู่ที่พักสุดหรูเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดในโลก อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวมายังแอฟริกาใต้ คือ ซาฟารีลอดจ์ บนผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้ ท่านจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ป่าแบบใกล้ชิด กับ กิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค่ำ ที่พากันออกหากินในยามค่ำ อันเป็นวัฏจักรชีวิตอันน่าพิศวง ทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดจะพากันออกหากินในช่วงเวลานั้น ***เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางซาฟารี ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์ สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายในทุกกรณี***
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY
** สำหรับคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะพักที่โรงแรม MABULA LODGE หรือเทียบเท่าแทน **
วันที่สาม สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก – ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิ้ง – ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สวนเสือ (The Lion Park) เปลี่ยนเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นแบบซาฟารี อันโดดเด่นของแอฟริกา ชมสัตว์ป่า เช่น เสือขาว ม้าลาย และสัตว์แปลกๆอื่นอีกมากมายรอให้ท่านได้ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพประทับใจกันได้เต็มที่ ซึ่งสัตว์เหล่านั้นอยู่อาศัยกันในป่าตามแบบระบบนิเวศน์อันแตกต่างกัน ของแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ ในแต่ละโซนพื้นที่อันต่างกันออกไปเป็นการชมสัตว์ตามสภาพวิถีชีวิตจริงอันน่ามหัศจรรย์แห่งธรรมชาติล้วนๆ อันหาชมได้ยากยิ่งทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังห้าง Mall of Africa ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าติดอันดับของประเทศแอฟริกา มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งสินค้าแบร์ดเนม สินค้าพื้นเมืองและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พิเศษ บริการท่านด้วยบาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิดแบบแอฟริกัน อาทิ เช่น เนื้อกวาง ม้าลาย จระเข้ ควายป่า ฯลฯ
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก PEERMONT METCOURT หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ – Table Mountain
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน์ (Cape Town)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านขึ้นกระเช้าหมุนรอบตัวเองแบบ 360 องศาสู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนดูเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยลมฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและหลายชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายน้ำ และลำธาร นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ทั้งหมด (ทั้งนี้การนั่งกระเช้าต้องขึ้นกับสภาพอากาศอีกด้วย หากมีการปิดทำการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก FOUTAINS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ฟาร์มนกกระจอกเทศ– ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย – วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางไปสัมผัสชีวิตสัตว์อันป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมือง คือนกกระจอกเทศ ณ ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ ที่มีชื่อเสียงของเมือง West Coast Ostrich Farm เรียนรู้เรื่องราวอันน่าสนใจยิ่งของนกกระจอกเทศ ที่มีจุดเด่นคือ เป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่แต่แทนที่จะใช้ปีกบินกลับมีความชำนาญในการใช้ขาวิ่งได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกเลยเลยทีเดียว แถมปัจจุบันยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเคปทาวน์ (Cape Town) เมืองสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก อีกแห่งที่ท่านไม่ควรพลาดในการไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งในยุคใหม่ที่เมืองนี้เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2010 ที่ผ่านมา แล้วยังเป็นเมืองเก่าแก่กว่า 300 ปี อีกทั้งสภาพอากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์เกือบตลอดทั้งปี ด้วยเป็นเมืองที่มีลักษณะคล้ายอ่าง มีลมพัดแรงจนพัดเอามลพิษต่างๆออกไปหมด เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไประหว่าง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติค ปัจจุบันนี้มีความใหญ่เป็นอันดับสามและเป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติของแอฟริกา นอกจากเมืองพริทอเรีย และบลูมฟอนเทน ซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารประเทศ และศูนย์กลางทางฝ่ายตุลาการ
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบริเวณริมอ่าว ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victoria & Alfred Waterfront ) สถานที่พักผ่อนตากอากาศ ในบรรยากาศก่อนค่ำ อันงดงามรอให้ท่านได้สัมผัส ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า โรงภาพยนต์ บริเวณท่าเรือนั้น อีกมุมมองที่ต่างและน่าสนใจของเมืองโรแมนติกนี้

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก FOUTAINS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก ล่องเรือชมแมวน้ำ – ถนน Chapman’s Peak – ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมแมวน้ำจำนวนมาก ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา จากนั้นนำท่านชมอีกสัตว์โลกน่ารักเฉพาะถิ่นที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้กันนั่นคือ เหล่านกเพนกวิน ที่มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเมืองไซม่อนทาวน์ (Simon Town) โดยผ่านถนน Chapman’s Peak ถนนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดในโลกสายหนึ่ง ติดริมฝั่งมหาสมุทร เมืองไซม่อนทาวน์นี้เป็นเมืองที่มีบ้านเรือนของเหล่ามหาเศรษฐีที่ตั้งลดหลั่นกันอยู่บนเชิงเขา หันหน้าออกสู่ท้องทะเลสีคราม เหล่าบรรดานกเพนกวินสัญชาติแอฟริกันตัวน้อยพากันเดินต้วมเตี้ยมอย่างมีความสุขกันอยู่บนหาดโบลเดอร์อันสงบเงียบนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมอิริยาบทน่ารักนี้อย่างสนุกสนาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ชมทัศนียภาพอันงดงาม ณ บริเวณ Cape Point จุดสำคัญแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ด้วยความยากของการเดินเรือ ผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั้นช่างยากเย็น ทำให้มีตำนานเรื่องเล่าของเหล่ากะลาสีนักเดินเรือ ที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่อดีตทั้งการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยกระแสคลื่นลมอันโหดร้าย สภาพอากาศอันแปรปรวนเสมอ ทำให้มีการกล่าวถึงการก้าวผ่านอาณาเขตนี้ไปได้ด้วยความหวังยิ่งนั้น ช่างยากเย็นไม่น้อยทีเดียว อันเป็นที่มาแห่งชื่อของแหลมแห่งนี้ที่ต้องอาศัยความศรัทธาแห่งความหวังยิ่งนั่นเอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก FOUTAINS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เคปทาวน์ – สิงคโปร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินของเมืองเคปทาวน์
10.40 น. ออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 479
วันที่แปด สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
06.10 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 706
08.35 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์แอฟริกา