Banner Exciting Africa 8D5N (ET)

ทัวร์แอฟริกา Exciting South Africa 8 Days 5Nights (ET)

ราคาเริ่มต้น 116,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

ขอนำท่านสู่ดินแดนแห่งการผจญภัย “แอฟริกาใต้” ดินแดน ที่มากด้วยความหลากหลาย และความตื่นเต้น ท่องซาฟารีผจญกับผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5 หรือ เดอะบิ๊กไฟ้ว์  ในแบบป่าเปิดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเที่ยวพรีทอเรีย เมืองหลวงแห่งประเทศที่มีดอกแจ็กคารันดาบานสวยที่สุดในโลก ชมแหลมกู้ดโฮป เที่ยวเกาะแมวน้ำ พักในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว THE PALACE สถานที่รวมของความวิจิตรงดงาม และความยิ่งใหญ่อลังการ ชื่นชมกับความน่ารัก

น่าเอ็นดูของนกเพนกวินหลายร้อยตัวที่เมือง SIMON’S TOWN

วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์ 67 – สิงหาคม 67

ทัวร์แอฟริกา
วันแรก กรุงเทพฯ
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET) เคาน์เตอร์ที่ U ประตู 10 เพื่อผ่านพิธีการทางสนามบิน
วันที่สอง กรุงอะดิสอะบาบ่า –- โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – ซันซิตี้
01.50 น. เดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปียนเที่ยวบินที่ ET 609 บินตรงสู่ กรุงอะดิสอะบาบ่า
(ใช้เวลาบิน 08.30 ชม.)
06.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินกรุงอะดิสอะบาบ่า เมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.40 น. เดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ ET 809 (ใช้เวลาบิน 6.30 ชั่วโมง)
13.05 น. เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง “City of Jacarandas” ต้นแจกการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่น ซึ่งโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมือง
** ช่วงที่ดอกแจกการันดาผลิดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งเมืองจะอยู่ในช่วงเดือนก.ย. – ต.ค.ของทุกปี **
เมืองพริทอเรียยังเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้ โดยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ ภายในเมืองมีการจัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็นระเบียบ เดินทางถึง เมืองพริทอเรีย จากนั้นนาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทาการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทาเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก ผ่านชมอนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ (VOORTREKKER MONUMENT) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลาย แหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซันซิตี้ หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (sol Kerzner) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี
และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ บริเวณที่ตั้งของซันซิตี้นี้ คือ ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of The Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมอัฟริกา และตกแต่งภายในสไตล์
อัฟริกา ที่ตั้งในเขตรัฐอิสระ Bouphuthatswana
นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม เดอะพาเลซ โรงแรมที่หรูหราและใหญ่ที่สุดในแอฟริกา
พักที่โรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว ++ ( THE PALACE) หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริกัน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านได้เสี่ยงโชคกับเกมส์การพนันนานาชนิด ในสถานคาสิโนของโรงแรม

วันที่สาม ซันซิตี้ – OPTION BALLOON – พิลาเนสเบิร์ก – ซาฟารีตามล่าหา Big Five
เช้าตรู่ ท่านที่เลือกซื้อบอลลูน (OPTION) ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ เพื่อให้ท่านขึ้นบอลลูนชมวิวทัศน์ยามเช้า ให้ท่านประทับใจมิรู้ลืมไปกับ HOT AIR BALLOON ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าบนน่านฟ้าของแอฟริกาใต้ ยังจะได้เห็นชีวิตของเหล่าสัตว์ต่างๆ อีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การขึ้นบอลลูน ส่วนมากนิยมกันตอนเช้าตรู่และตอนเย็นเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตก การขึ้นบอลลูน ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดจะได้ทั้งความทรงจำและภาพความประทับใจดีๆกลับไป ปิดท้ายกิจกรรมด้วยจิบไวน์และรับใบ Certificate (หมายเหตุ: การขึ้นบอลลูนนั้นจะขึ้นได้ในสภาพอากาศที่ไม่แปรปรวน)

***ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ประมาณท่านละ USD 440-480 ต่อ 1 ท่าน
***หากท่านสนใจ สามารถสอบถามราคาได้จากหัวหน้าทัวร์ ก่อนชำระเงิน ***
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนในบริเวณโรงแรมของเครือ Sun International ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวง
แห่งนี้ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่ว สำหรับการพักผ่อน มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียม
ขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริง ๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาหรือ
ต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of Time สอง
ข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมา ที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำ เขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น ทุกๆหนึ่ง
ชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือ จากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่นัดแข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญ ๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อย ๆ ที่สร้างความสดชื่นสบาย ๆ อย่างบอกไม่ถูก บางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับแขกที่มาพัก The Palace เท่านั้น ให้ท่านได้สัมผัสกับความอลังการของโรงแรมเดอะพาเลซที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกกับทุนสร้างถึงกว่า 7,000 ล้านบาท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับความงดงามตระการตาของโรงแรม และบริเวณรอบโรงแรม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคารใน THE SUN CITหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่า พิลาเนสเบิร์ก เข้าพักที่ บากุบุงลอร์ด (BAKUBUNG BUSH LODGE) หลังจากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมส่องสัตว์ (GAME DRIVE) นำท่านสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกใต้ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในที่พัก
พักที่โรงแรม BAKUBUNG BUSH LODGE (4*) หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่สี่ พิลาเนสเบิร์ก – Game Drive – เคปทาวน์
06.00 น. นำท่านส่องสัตว์ (Game Drive) โดยนั่งรถจี๊ปเปิดหลังคาเพื่อชมชีวิตสัตว์ป่า อาทิ แอนเทโลป เสือ สิงโต ม้าลาย ช้าง ยีร๊าฟ และตามหา Big Five ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าของแอฟริกาใต้ คือ ช้าง ควายป่า สิงโต แรด และเสือดาว
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม และนำท่านเดินทางสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CARNIVORE
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่เมืองเคปทาวน์
…….. น. ออกเดินทางสู่ เมืองเคปทาวน์ เที่ยวบินที่…….
…….. น. เดินทาง ถึงเมืองเคปทาวน์
เมืองเคปทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ และยังมีแหลมต่างๆที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีเช่น แหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติค และมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกัน จึงทำให้มีอากาศแปรปรวน มักมีหมอกหนาทึบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม CAPE TOWN RADISSON RED HOTEL, V&A WATERFRONT (4*) หรือ เทียบเท่า (คืนที่3 )
วันที่ห้า เคปทาวน์ – เทเบิ้ลเม้าเท่น – ชิมไวน์ที่ไร่ Groot Constantia – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น (Table Mountain) โดยรถกระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของเมืองเคปทาวน์จากยอดเขาสูงสุดของเมือง เทเบิ้ลเม้าเท่น เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ นำท่านขึ้นสู้ด้านบน ซึ่งมีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้ท่านได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน บนเขานี้มีสุตว์ชนิดหนึ่ง หน้าตาน่ารักชื่อตัว แดสซี่ หรือกระต่ายหิน Rock Hyrax มีลักษณะผสมระหว่างกระต่ายกับกระรอก เป็นมิตรกับผู้มาเยือน จากยอดเขานี้เราจะเห็นภูเขาล้อมรอบหลายต่อหลายลูก ที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด Lion Head ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหัวของสิงโต ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้ตกภูเขาลูกนี้จะมีสีแดงสวยงามมาก
*** หมายเหตุ ในช่วงที่ลมแรง หรือมีฝนตกหนักกระเช้าจะหยุดให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยจะจัดให้ขึ้นไปชมวิวที่ Signal Hill แทน ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ Groot Constantia Wine Estate อีกหนึ่งไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์น้อยๆของดินแดนแห่งไวน์ ชมทัศนียภาพของไร่ไวน์อันงดงามและในวันที่อากาศสดใสจะสามารถเห็นวิวของเทือกเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นได้อีกด้วย ซึ่งไร่ไวน์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่และยังให้ท่านสามารถชมวิธีการผลิตเบื้องต้นและชิมไวน์จากไวน์มีชื่อของแอฟริกาใต้ และพร้อมให้
ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในไร่ไวน์
นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี ชมความงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามและพบกับร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 250 ร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองมากมาย และแหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดัง จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านรวงต่าง มากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ สินค้าพื้นเมือง Art & Craft รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ARMANI, BURBERRY, GUCCI เป็นต้น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังของสถานที่ต่าง ๆ เช่น อะแควเรี่ยมโลกใต้ทะเลสองมหาสมุทรหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแอฟริกาใต้ หรือชมประวัติความเป็นมาของเรือต่าง ๆ มากมายที่เดินทางมายังบริเวณแหลมกู้ดโฮปและหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีเนลสันแบนเดล่า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสำรวจราคาสินค้า เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายใน V&A WATERFRONT
นำท่านกลับที่พัก โรงแรม CAPE TOWN RADISSON RED HOTEL, V&A WATERFRONT (4*) หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 4 )
วันที่หก เคปเพนนินซูล่า – เกาะแมวน้ำ – ชายหาดโบลเดอร์ – แหลมกู๊ดโฮป
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจากโรงแรมเพื่อให้ท่านท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน เริ่มที่ชมความงามของชายฝั่งบริเวณ เคปเพนนินซูล่า ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจนถีง Camps Bay บริเวณเทือกเขา Twelve Apostles หากอากาศเอื้ออำนวย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปชมฝูงแมวน้ำจำนวนมากที่เกาะดุยเกอร์ ที่พากันมานอนอาบแดดรับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อย่างมีความสุขกันตามธรรมชาติอยู่บริเวณเกาะซีล (Seal Island) ซึ่ง เป็นวิถีชีวิตน่ารักๆ อิริยาบทอันน่ามหัศจรรย์ของสัตว์โลกน่ารักอีกชนิดที่หาดูไม่ได้ในบ้านเรา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งมังกร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไซม่อนส์ ซึ่งเมืองนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขา หันหน้าออกทะเล และเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะดีทั้งนั้น นำท่านชมอาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋ว ให้ท่านชมความน่ารักของเพนกวินอย่างใกล้ชิด ที่หาดโบลเดอร์ เป็นนกเพนกวินพันธุ์ Jackass ซึ่งมีเท้าเป็นสีดำ และเป็น1ใน15ชนิด ที่มีอยู่ในโลกและใกล้จะสูญพันธุ์ ชมความน่ารักและชีวิตความเป็นอยู่ของนกเพนกวิน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) ปลายสุดของแหลมจะมีประภาคารขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้เห็นรอยตะเข็บระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติคที่มาบรรจบกันได้อย่างชัดเจนบนผิวน้ำที่แตกต่าง จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถรางเพื่อไปชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ CAPE POINT จุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกตามความเชื่อของนักเดินทางเรือในอดีต ท่านจะได้ชมแหลมแห่งความหวัง CAPE OF GOOD HOPE ที่เป็นที่เลื่องลือทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งการค้นพบเส้นทางการค้าจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก
จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเคปทาวน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม CAPE TOWN RADISSON RED HOTEL, V&A WATERFRONT (4*) หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 5 )
วันที่เจ็ด เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – กรุงอะดิสอะบาบ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม “ฟาร์มนกกระจอกเทศ” ชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพบนหลังนกกระจอกเทศกับฉากเบื้องหลังของ เทเบิ้ลเม้าเท่น ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศเพ้นท์สีสวยงาม
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เคปทาวน์
13.50 น. เดินทางสู่กรุงอะดิสอะบาบ่า โดยเที่ยวบินที่ ET 844
21.15 น. ถึงสนามบินกรุงอะดิสอะบาบ่า เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
22.40 น. เดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ ET 608
วันที่แปด กรุงอะดิสอะบาบ่า – กรุงเทพฯ.
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ.โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์แอฟริกา