krabi

กระบี่อยู่ที่ใจ…กระบี่ สุราษฎร์ธานี 4D2N Bus

ราคาเริ่มต้น 3,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: bus_PNG8635

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ มีเกาะทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากถึง 98 เกาะ นับว่ามากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand นั่งเรือ speed boat เดินทางสู่ ถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชมถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ท่านเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย สามารถชม หาดไร่เลย์ มีผาหินปูนมากมาย เป็นสถานที่ปีนผาระดับโลก ของนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะไก่ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และให้ทุกท่านสนุกสนามกับการเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม เกาะปอดะ ชมหาดทรายสีขาวท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย ได้สนุกสนานเล่นน้ำ ให้อาหารปลา ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

วันที่เดินทาง

22-25 ต.ค. 63, 03-06 ก.ย. 63, 10-13 ต.ค. 63, 09-12 ต.ค. 63, 04-07 ธ.ค. 63, 09-12 ธ.ค. 63, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 64, 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 64

วันแรก จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สอง สุราษฎร์ธานี – ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา – สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ – อุทยานธรรมเขานาในหลวง – Mountain View – กระบี่ อ่าวนาง (เช้า, เที่ยง ,เย็น)

เช้า เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ มีเกาะทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากถึง 98 เกาะ นับว่ามากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ นำท่านแวะทานอาหารเช้า พร้อมทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน ฟ้าสวยน้ำใส เขื่อนรัชชประภานี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนที่ทอดยาว รูปร่างสวยงาม แปลกตา และเสน่ห์แห่งสีเขียวมรกตนั้นมาจาก สีของตะไคร่น้ำที่อยู่เบื้องล่าง ด้วยระดับความลึกที่แตกต่างกัน ทำให้มองเห็นสีเขียวใต้น้ำนั้นเหมือนสีเขียวมรกต ดูแล้วสวยสบายตา ให้ท่านถ่ายภาพกุ้ยหลินเมืองไทย ชมทัศนียภาพที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (หรือชื่อเดิมว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอิน ที่แนะนำให้มาถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานแขวนที่สามารถถ่ายรูปและเห็นพื้นหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

หลังจากนั้นเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร อุทยานธรรมเขานาในหลวงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมทั้งจากคนพื้นที่และคนต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมสวยงาม เช่นซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่ ทัวร์นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งภูเขาและทะเลที่สวยงดงามมาก นำท่านแวะ ร้าน Mountain View ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น ตั้งอยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมของขุนเขา อิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม ของว่างทานเล่นตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

หลังทานอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

ที่พัก: โรงแรมอ่าวนางบุรีหรือระดับเทียบเท่ากัน หรือเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม Speed boat ทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ (ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก Unseen in Thailand) – เมืองกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ – กระบี่ไนท์มาร์เก็ต  เช้า, เที่ยง (แบบบุฟเฟต์ที่เกาะปอดะ)

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตธาราเพื่อนั่งเรือ Speed boat เดินทางสู่เกาะทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand
เดินทางถึงท่าเรือฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์ จากนั้นนำท่านนั่งเรือ speed boat เดินทางสู่ ถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชมถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ท่านเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย สามารถชม หาดไร่เลย์ มีผาหินปูนมากมาย เป็นสถานที่ปีนผาระดับโลก ของนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะไก่ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และให้ทุกท่านสนุกสนามกับการเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม

เที่ยง เดินทางต่อสู่ เกาะปอดะ ชมหาดทรายสีขาวท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย ได้สนุกสนานเล่นน้ำ ให้อาหารปลา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟ่ต์ที่เกาะปอดะ) (มื้อที่ 5)

บ่าย หลังอาหารให้ทุกท่านเล่นน้ำ ถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล

14.30 น. นำท่านกลับสู่ท่าเรือ กลับเข้าที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุสำคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

เย็น สมควรแก่เวลานำท่านไปใน ตัวเมืองกระบี่ ไปชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูดำยักษ์โดยมีฉากหลังเป็นเขาขนาบน้ำ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อนุสาวรีย์ปูดำ” ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่

จากนั้นนำท่านสู่ กระบี่ไนท์มาร์เก็ต ริมแม่น้ำเมืองกระบี่ ให้ท่านเพลิดเพลิน เลือกซื้อของฝาก ทานอาหารท้องถิ่นตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก: โรงแรมอ่าวนางบุรีหรือระดับเทียบเท่ากัน หรือเมืองใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ ร้านของฝาก – สะพานไม้อ่าวท่าเลน – ท่าปอมคลองสองน้ำUnseen กระบี่ – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) – แหล่งของฝากไข่เค็มไชยา – กรุงเทพฯ (เช้า, เที่ยง)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่าน ซื้อของฝากจ.กระบี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย ทั้งข้าวสังข์หยด เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกสมุนไพร ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า OTOP เป็นต้น นำท่านไปถ่ายรูปวิวสวยๆที่ สะพานไม้อ่าวท่าเลน เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดลงไปสู่ทะเล เป็นแลนด์มาร์คสุดฮิตใหม่ ของอ่าวท่าเลน ที่ใครๆผ่านไปมาก็ต้องมาถ่ายรูปสวยๆที่สะพาน ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศทะเล และเก็บภาพสวยๆได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ ท่าปอมคลองสองน้ำ Unseen กระบี่ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติใต้ท้องน้ำจะงดงามด้วยสีเขียวสดจากพืชใต้น้ำ ให้ท่านเดินชมเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร และ รูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว ให้ท่านชมทั้งบรรยากาศ และสถาปัตยกรรม ตัวเจดีย์มีสีทองอร่าม สวยงาม ตั้งเด่นมองเห็นแต่ไกล ซึ่งจัดสร้างเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ของรัชกาลที่ 10 โดยจัดให้เป็นที่จรรโลงพระพุทธศาสนา และศูนย์รวมสถานที่ศึกษาธรรม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซื้อของฝากของไข่เค็มไชยา

จากนั้นเดินทาง เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง)