64_UD01_DD_อุดรธานี-คำชะโนด-_64

ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย วัดผาตากเสื้อ คำชะโนด 3 วัน 2 คืน DD

ราคาเริ่มต้น 10,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: UDN-DD-008 Tag:
วันที่เดินทาง

24-26 ก.ค. 64

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – ตื่นเต้นหวาดเสียวกับสะพาน กระจก และชมวิวแบบ 180 องศา ณ วัดผาตากเสื้อ – อิสระช้อปปิ้ง ตลาดท่าเสด็จ
เข้าสู่ที่พัก ( พักหนองคาย )
04.00น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD )
ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX (1)

06.00น. เดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร์ (เที่ยวบิน DD88)
07.05 น. เดินทางถึง สนามบิน จ. อุดรธานี หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน (Watpaphukon) สถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี,เลย และหนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์

ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน เป็นหินอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 6 ปี ที่นี่ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง (ต้องทำการเปลี่ยนเป็นรถสองแถวของวัด เพื่อขึ้นไปข้างบน )
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ (Wat Pha Tak Suea) อำเภอสังคม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ มีจุดไหว้พระด้านหน้าทางเข้า 1 จุด และด้านในโบสถ์ 1 จุด ทางเดินเข้าโบสถ์มีบันไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตัวโบสถ์…
ไฮไลท์…ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้นักท่องเที่ยวได้เดินออกไปสัมผัสบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเต้น และระทึกใจ ท่านสามารถชมวิวแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว นอกจาก Skywalk วัดผาตากเสื้อยังมีอีกจุดชมวิวที่อยู่ใกล้กันเป็นชะง่อนผายื่นออกไป ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นภาพมุมสูงที่มีภาพเบื้องหลังเป็นแม่น้ำโขงและธรรมชาติโดยรอบทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำโขง อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจมิรู้ลืม กับภาพ และ วิวสวยๆของสถานที่นี้ จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “ตลาดท่าเสด็จ” อ.เมือง จ.หนองคาย ชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ประจำตำบล ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอมันตา โฮเทล หนองคาย หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สอง วัดโพธิ์ชัย – ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง@ วัดไทย – ถ่ายรูปกับลานพญานาคคู่
สะพานมิตรภาพไทยลาว – ศาลหลักเมือง – ถนนคนเดินอุดรธานี – เข้าสู่ที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

นำท่นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พาท่านสักการะขอพร หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำพญานาค” หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง” ตั้งอยู่ที่ วัดไทย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง เชื่อกันว่าอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงหน้าวัดไทยจุดที่ทุกคนที่มาโพนพิสัยต้องแวะมาถ่ายรูป ก็คือองค์พญานาค วัดไทย ที่ตั้งอยู่ริมโขงมองเห็นได้สะดุดตา เป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารแดงแหนมเนืองริมโขง (4)
จาก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ลานพญานาคคู่” (หน้าวัดลำดวน ) แลนด์มาร์คของเมืองหนองคาย ตั้งอยู่หน้าวัดลำดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ติดกับตลาดท่าเสด็จ เป็นลานวัฒนธรรมที่ใช้ในงานต่างๆ หากใครที่ไปตัวเมือง หนองคายผ่านริมฝั่งโขงหรือตลาดท่าเสด็จ ช่วงเย็นอย่าลืมแวะลานพญานาค สถานที่เหมาะแก่การ พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ปั่นจักรยานชมบรรยากาศ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป “สะพานมิตรภาพไทย -ลาว” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง หากมาหนองคาย ต้องมาเช็คอินถ่ายภาพกับสะพานมิตรภาพแห่งแรกในประเทศไทย ไม่อย่างนั้นก็เหมือนมาไม่ถึง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองอุดรธานี” หรือเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะมาสักการะบูชา ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆ อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่ หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง และ ท้าวเวสสุวัณ จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “ถนนคนเดินอุดรธานี” ภายในตลาดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นสินค้าหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ อาทิ ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง หรือของนำเข้าจากประเทศจีน หรือพวกงานศิลปะ สินค้าหายาก โดยมีร้านค้ามากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกซื้อกันเลยทีเดียว ( เปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. )
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CIVILIZE HOTEL อุดรธานี หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม วัดป่าคำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้านของฝาก
สนามบินอุดรธานี – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ้านดุง พาท่านไปสักการะขอพร “คำชะโนด” หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้ กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชคขอลาภ ตามอัธยาศัย

TIP : การเข้าไปสักการะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเท่านั้น เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แนะนำวิธีการ เดินเข้าสักการะ และจัดหาที่วางรองเท้าไว้ให้ค่ะ
กฎระเบียบ 6 ข้อห้าม ในการมาคำชะโนด ได้แก่
1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด
2. ให้นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพื่อเป็นการลดขยะ
3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำ
5. ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี
6. ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี เข้าชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ด้วยการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาช่วยนำเสนอปรับแต่งบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิคๆ ทำให้การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก
เย็น อิสระรับประทานเย็นตามอัธยาศัย….

19.00 น. ได้เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ
20.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD313