S__45695005

สายมู สงกรานต์ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ (FD)

ราคาเริ่มต้น 9,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

นำท่านอิสระ ถนนคนเดินเมืองอุดรธานี (อิสระอาหารเย็น) ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าทำมือ งานศิลปะ อาหาร เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกชมอย่างอิสระ (ถนนคนเดินเปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ เวลา 16.00-21.00 น.) หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมต้นคูณ หรือเทียบเท่า

วันที่เดินทาง

10-12 เม.ย. 64, 11-13 เม.ย. 64, 12-14 เม.ย. 64

Day
1
กรุงเทพฯ

อุดรธานี
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี-พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี-เกาะคำชะโนด-ถนนคนเดินอุดรธานี
04.00 น. เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH 06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ชมอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 ตั้งอยู่ในเมืองอุดรธานี โดยจัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) เมนูแหนมเนืองสุดพิเศษ!!
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะคำชะโนด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับตามความเชื่อเรื่องพญานาค ณ เกาะคำชะโนด จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ ตามตำนานที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ

สำหรับผู้ที่เข้ามาสักการะขอพรจะต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอก
กฎระเบียบข้อปฎิบัติ 6 ข้อ
1.ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด
2.นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพื่อเป็นการลดขยะ
3.ห้ามโยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
4.งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำ
5.ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี
6.ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้
เย็น นำท่านอิสระ ถนนคนเดินเมืองอุดรธานี (อิสระอาหารเย็น) ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าทำมือ งานศิลปะ อาหาร เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกชมอย่างอิสระ (ถนนคนเดินเปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ เวลา 16.00-21.00 น.) หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมต้นคูณ หรือเทียบเท่า

Day
2
อุดรธานี

หนองคาย
วันที่ 2 วัดป่าภูก้อน-หนองคาย-วัดผาตากเสื้อ-SKYWALK-วัดโพธิ์ชัย-บึงกาฬ- ถนนคนเดินบึงกาฬ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)
นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสมท้องที่บ้านนาคำใหญ่ รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ นำท่านสัการะ พระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ และสัการะขอพระ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย วัดตั้งอยู่บนยอดเขาสูง นำท่านชมไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศชมวิวบนกระจกใส ชมวิวแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์)

นำท่านเข้าชม วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญของหนองคาย นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทยและชาวลาว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินอิสระเลือกซื้อสินค้าและ อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดต้องชมถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกชิมและชมอาหารของดีของท้องถิ่นและสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬ สินค้าสินค้าเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าพื้นเมือง เป็นต้น (ตลาดเปิดวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.) หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก BK PLACE HOTEL หรือเทียบเท่า
Day
3
อุดรธานี

กรุงเทพฯ
วันที่ 3 เขาสามวาฬ-ถ้ำนาคา -สนามบินอุดรธานี-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
04.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าภูสิงห์ เขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ท่านจะได้ชมกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตา และถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ และชม หินสามวาฬ หินขนาดใหญ่ติด3ก้อนหน้าผาสูง รูปร่างคล้ายปลาวาฬเรียงกันยื่นออกไปสู่หน้าผา จึงเป็นที่มาขอวงชื่อ หินสามวาฬ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่นของภูสิงห์ ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นำท่านชมรูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งูยักษ์ หรือ พญานาค และทำให้ถ้ำแห่งนี้ และความลึกลับภายในถ้ำ โดยลักษณะหินมีความคล้ายกับลำตัวของพญานาค และเกล็ดของงูขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีหินลัษณะเหมือนส่วนหัวของงูยักษ์ (สำหรับการเดิน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยทางเดินเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดินป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ เพื่อแนะนำและรักษาความปลอดภัย)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่อุดรธานี (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง)
19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
20.30 น. เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ