NY02 เที่ยวสุขใจ ขอพรไอ้ไข่ นครศรี – สุราษฎร์ 3 วัน 2 คืน

NY เที่ยวสุขใจ ขอพรไอ้ไข่ นครศรี – สุราษฎร์ 3วัน2คืน FD

ราคาเริ่มต้น 9,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: AirAsia

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ – วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – สะพานแขวนเขาพิทักษ์ – เขื่อนรัชชประภา – ตลาดศาลเจ้า-วัดพระบรมธาตุไชยา – ร้านของฝาก

วันที่เดินทาง

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 64, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 64, 29-31 ธ.ค. 63

DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ – วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง (-/L/D)

04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*
06.50 นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3188
08.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
เช้า อิสระอาหารเช้า ณ สนามบิน

——————– หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว —————————
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรถตู้ VIP (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคนขับรถก่อนการเดินทาง)

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอสิชล วัดเจดีย์นั้นเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและค้าขาย แต่ที่เป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ เป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านที่นับถือศรัทธานำมาถวายแก้บน รูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ที่กุฏิ มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทำยอดให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนำสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคก็เยอะด้วย เช่นกัน

นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ไดชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มีกินมีใช้หากใครสมหวัง วิธีแก้บนก็แสนง่ายคือ นำปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่านั้นเอง

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู พิเศษ!!! ขนมจีนแกงใต้
เดินทางสู่ วัดธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง
เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนจะหลงรัก ท่านจะได้สัมผัสกับความสงบ วิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มเอมไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ำไหลผ่านแก่งหินต่างๆ หมู่บ้านคีรีวงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AT24 BOUTIQUE HOTEL จ.นครศรีธรรมราช หรือโรงแรมเทียบเท่า

DAY 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – สะพานแขวนเขาพิทักษ์ – เขื่อนรัชชประภา – ตลาดศาลเจ้า  (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ร้านอาหาร
นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านสู่ สะพานแขวนเขาพิทักษ์ เป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็กสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านข้ามคลองพะแสง ด้านหลังสะพานเป็นเขาเทพพิทักษ์ เป็นภูเขาสูงตระหง่าน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ ซึ่งเป็นจุดชมทัศนียภาพงดงาม ทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี ที่มีทั้งป่ายาง พืชผลไม้นานาพันธุ์ บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขา สายน้ำ สวนผลไม้ของชาวบ้าน และความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์

นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำของทะเลสาบที่สวยใส จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” เนื่องจากมีหลายๆมุมที่มีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้าย “เมืองกุ้ยหลิน” สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองจีน

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดศาลเจ้า เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเป็นอย่างดี เป็นตลาดของกินตอนกลางคืนที่ขึ้นชื่อของเมืองสุราษฎร์ เมื่อนักท่องเที่ยวมีโอกาสมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ควรพลาดมาที่จะมาหาของอร่อยๆ รับประทานที่นี่ แม้จะไม่มีแสงสีและคึกคักอย่างเมืองตามเกาะ แต่เมืองสุราษฎร์ยังมีตลาดของกินที่คึกคัก ละลานตา และราคาเป็นมิตร ที่มาของชื่อตลาดแห่งนี้สืบเนื่องจากทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับศาลเจ้า ภายในตลาดจะเป็นซอยเล็กๆ ที่มีรถเข็น ร้านรวงตั้งอยู่เต็มสองข้างทาง ประดับประดาด้วยของกินของอร่อยแบบพื้นเมือง นับเป็นตลาดของกินที่มีความหลากหลายมากแห่งหนึ่ง
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมราชธานี จ.สุราษฏร์ธานี หรือโรงแรมเทียบเท่า

DAY 3 วัดพระบรมธาตุไชยา – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ(ดอนเมือง) (B/L/-)

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นำท่านแวะร้านของฝาก ให้ท่านอิสระซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ของขึ้นชื่อ เช่น ไข่เค็มไชยา น้ำพริกไตปลาแห้ง ถั่วอัลมอนด์ เป็นต้น
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
17.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3332 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที **หากน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง** **อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน **
18.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ