ประเทศดูไบ

เมืองดูไบถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมากในปี ค.ศ. 1833 ชนเผ่าบานียาส ประมาณ 800 คน นำโดยตระกูลมักตูม ซึ่งยังเป็นผู้ปกครองรัฐอยู่ในปัจจุบัน ได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งบริเวณปากอ่าว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นท่าเรือที่อุดมสมบูรณ์จึง ทำให้ดูไบกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าทางทะเล รวมทั้งการทำประมงและการทำฟาร์มไข่มุก หลังจากนั้นในศตวรรษที่ 20 ดูไบก็กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งออกที่สำคัญ โดยมีซุก (ชื่อเรียกของตลาดบริเวณตะวันออกกลาง) ขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าเดียรา (Deira)

การค้าขายในดูไบประสบความสำเร็จมาก สามารถดึงดูดให้พ่อค้าชาวอิหร่าน และอินเดียมาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้าขายในรัฐได้ แต่ขณะที่การค้าขายเจริญมากขึ้น ฐานะทางการปกครองของดูไบก็ยังคงเป็นแค่รัฐในอารักขาของอาณานิคมอังกฤษ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งบนพื้นที่ทางตอนเหนือของชายฝั่งของคาบสมุทรอาหรับ ดังนั้นภายหลังจากที่อังกฤษได้ถอนตัวออกจากการปกครอง ในปี ค.ศ. 1971 ดูไบพร้อมด้วยอีกหลายรัฐ ได้ร่วมกันก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

และถัดจากนั้นในช่วงยุค 1980-1990 ดูไบได้ลงทุนสร้างสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ดูไบเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยในปี ค.ศ. 2000 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าในดูไบมีจำนวน 3 แสนคน

ในปี ค.ศ. 1833 ชนเผ่าบานียาส ประมาณ 800 คน นำโดยตระกูลมักตูม ซึ่งยังเป็นผู้ปกครองรัฐอยู่ในปัจจุบัน ได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งบริเวณปากอ่าว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นท่าเรือที่อุดมสมบูรณ์จึง ทำให้ดูไบกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าทางทะเล รวมทั้งการทำประมงและการทำฟาร์มไข่มุก หลังจากนั้นในศตวรรษที่ 20 ดูไบก็กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งออกที่สำคัญ โดยมีซุก (ชื่อเรียกของตลาดบริเวณตะวันออกกลาง) ขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าเดียรา (Deira)

การค้าขายในดูไบประสบความสำเร็จมาก สามารถดึงดูดให้พ่อค้าชาวอิหร่าน และอินเดียมาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้าขายในรัฐได้ แต่ขณะที่การค้าขายเจริญมากขึ้น ฐานะทางการปกครองของดูไบก็ยังคงเป็นแค่รัฐในอารักขาของอาณานิคมอังกฤษ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งบนพื้นที่ทางตอนเหนือของชายฝั่งของคาบสมุทรอาหรับ ดังนั้นภายหลังจากที่อังกฤษได้ถอนตัวออกจากการปกครอง ในปี ค.ศ. 1971 ดูไบพร้อมด้วยอีกหลายรัฐ ได้ร่วมกันก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

และถัดจากนั้นในช่วงยุค 1980-1990 ดูไบได้ลงทุนสร้างสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ดูไบเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยในปี ค.ศ. 2000 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าในดูไบมีจำนวน 3 แสนคน

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปดูไบ

…..สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab emirates) หรือ ยูเออี มีพื้นที่ประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตร สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ประกอบด้วย รัฐต่าง ๆ 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัลไคเวน ล้วนตั้งอยู่ริมทะเลและเป็นแหล่งขนถ่ายและส่งต่อสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

travel guide dubai 2

 

เจ้าผู้ครองรัฐ (Ruler) แต่ละรัฐมีอำนาจควบคุมดูแลกิจการภายในรัฐของตน รัฐบาลกลางจะรับผิดชอบนโยบายต่างประเทศ การป้องกันประเทศและนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ

เขตแดน ทิศเหนือ จรดประเทศกาตาร์และอ่าวเปอร์เซีย ทิศตะวันออกจรดประเทศโอมาน ทิศใต้ จรดประเทศโอมานและซาอุดิอาระเบีย ทิศตะวันตก จรดประเทศซาอุดิอาระเบีย

ประชากร ประมาณ 4,500,000 คน เป็นชาวต่างชาติประมาณ 75% ชาวพื้นเมือง 25% ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการและแรงงานจากอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน สหราชอาณาจักรฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เนปาล และกลุ่มประเทศอาหรับด้วย (คนไทยในเอยูอีมีประมาณ 3,500 คน)

เมืองหลวง กรุงอาบูดาบี(เมืองดูไบเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า) เมืองสำคัญ ดูไบ ชาร์จาร์ อัลเอน
ราสอัสไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัสลไคเวน
travel guide dubai 3

ภาษา ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ มีการใช้ภาษาอังกฤษในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง

พลเมือง อาหรับพื้นเมือง 20% อาหรับจากประเทศอื่น 22% เอเชีย 50% ชาติอื่น ๆ 8%

ศาสนาประชากรส่วนใหญ่ 96 % นับถือศาสนาอิสลาม (นิกายซุนหนี่ 80% ซีอะต์ 16%) คริสต์ ฮินดูและอื่น ๆ 4%

สกุลเงิน ดีแรห์ม (Dirham) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.65 ดีแรห์ม (1 ดีแรห์ม ประมาณ 11 บาท) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 3.65 เดอร์แฮม เท่ากับประมาณ 10 บาท

travel guide dubai 4

ภูมิอากาศ มีสองฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนกับฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน เป็นช่วงอากาศร้อนจัด อุณหภูมิในตอนกลางวันอยู่ที่ประมาณ 40-48 องศาเซลเซียส (มีสถติเกิน 50 องศาเซลเซียส) ช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม-มีนาคม อากาศจะหนาวอุณหภูมิจะอยู่ในระหว่าง 17-20 องศาเซลเซียส

การปกครอง ยูเออี เป็นสหพันธรัฐ (Federation) ประกอบด้วย 7 รัฐ อำนาจการปกครองสูงสุดอยู่ที่สภาสูงสุด (Federal Supreme Council) มีสมาชิกประกอบด้วยเจ้าผู้ครองรัฐทั้ง 7 รัฐ สภานี้จะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Federal Council of Ministers) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารขึ้นตรงต่อสภาสูงสุด การปกครองมีลักษณะเป็นราชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขชื่อ Sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี และมีนายกรัฐมนตรี ชื่อ Sheik Muktoum bin Rashid Al Muktoum เจ้าผู้ครองรัฐดูไบ

เศรษฐกิจ รายได้หลักของยูเออีขึ้นอยู่กับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เป็นประเทศที่ร่ำรวยมากไม่มีหนี้สินต่างประเทศ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมีถึง 140 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละประมาณ 19,728 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมายูเออีสามารถเพิ่มรายได้ที่ได้มาจากภาคที่ไม่ใช่น้ำมันอย่างรวดเร็ว เช่น การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การเงิน และการธนาคาร นอกจากนี้ยังส่งเสริมเขตการค้าและอุตสาหกรรมเสรีในรัฐต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการท่าเรือ คลังสินค้า การกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
…..เวลาราชการ วันเสาร์-วันพุธ 09.00 – 14.30 น.
…..ธนาคาร วันเสาร์-วันพฤหัสบดี 08.00 – 13.00 น.
…..วันพฤหัส-ศุกร์ เป็นวันหยุดราชการของยูเออี สำหรับวันศุกร์เป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
…..เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่บทบัญญัติของศาสนาอิสลามกำหนดให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่ก่อนละหมาด ตอนหัวรุ่งเวลาประมาณ 04.50 จนถึงพระอาทิตย์ตกของวันเดียวกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ยูเออีมีกฎระเบียบห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธาณณะ หากฝ่าฝืนอาจตักเตือนหรือดำเนินการตามกฎหมาย

…..ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
…..ไทยและยูเออีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2518 ยูเออี เป็นประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยในตะวันออกกลาง ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากยูเออีมากที่สุดกว่า 25 % ของทั้งหมดในปี 2548 คาดว่าจะมีการค้าระหว่างกันมูลค่ากว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

…..การตรวจลงตราต่างประเทศและระเบียบคนเข้าเมือง
…..ประเภท Visit Visa สามารถพำนักในประเทศได้ 60 วัน ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า 100 ดีแรห์ม และอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพำนักได้อีก 1 เดือน โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 500 ดีแรห์ม การยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีผู้อุปถัมภ์ (sponsor) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในยูเออี
…..ประเภท Tourist Visa สามารถพำนักในประเทศได้ 30 วัน ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า 100 ดีแรห์ม ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการพำนักได้อีก บริษัทท่องเที่ยวหรือโรงแรมจะเป็นผู้อุปถัมภ์ (sponsor)ในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ ประเภท Transit Visa อนุญาตให้พำนักได้ 96 ชั่วโมง สำหรับผู้เดินทางแวะผ่านโดยสายการบินจะเป็นผู้อุปถัมภ์ (sponsor) ในการดำเนินการยื่นขอวีซ่ากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของยูเออี ให้ผู้โดยสารล่วงหน้าได้ทั้งที่กรุงอาบูดาบีและเมืองดูไบ โดยผู้เดินทางไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการยื่นขอวีซ่าในกรณีที่พักเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับวันละ 100 ดีแรห์ม โดยทั่วไป การเข้าไปทำงานในยูเออี จะต้องมี Employment Visa จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน แต่ในปัจจุบันทางการของยูเออีมีระเบียบผ่อนผันให้นายจ้างนำคนงานเข้ามาในยูเออีได้โดย Visit Visa และสามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็น Employment Visa ได้หลังจากที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศแล้ว
…..ยูเออีมีความปลอดภัยสูง ประชากรในประเทศใช้ชีวิตอย่างปกติสุขท่ามกลางความหลากหลายด้านสัญชาติ ยูเออีมีมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลมาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนแทบปราศจากโจรผู้ร้ายหรือการฉกชิงวิ่งราว ยูเออีห้ามนำเข้ายากล่อมประสาทและยานอนหลับ (เช่น แวเลี่ยม ยกเว้นจะมีใบสั่งแพทย์กำกับ) และห้ามนำสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าเป็นหนังสือ วีดีโอ ภาพโป๊เปลือย เข้าประเทศหรือแสดงพฤติกรรมที่ส่อถึงการไม่ให้เกียรติสตรีเพศทั้งในที่ลับและที่แจ้ง และจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย หากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว
…..หน่วยราชการไทยในยูเออี
…..สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ Villa 45 (Behind EPPCO & Pizza Hut) Al Wasl Road, Jumeirah 11,P.O.Box 51844,Dubai,U.A.E. Tel : (971-4) 349 2863
…..สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ Suite 407 ,Deira Tower,Al Nasser Square, P.O.Box 1083,Dubai,U.A.E.
…..Tel : (971-4) 228 4553 Fax: (971-4) 222 0934
…..E-mail : ttcdubai@emirates.net.ae
…..สำนักงานผู้แทนททท. Suite 304, BU Haleeba Plaza, Al Muraqqubat Road, P.O.Box 13142, Dubai, U.A.E.
…..Tel : (971-4) 266 1896 Fax : (971-4) 266 2975
…..E-mail : shaikh@thaimile.ae

…..สำนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) No.1 Bu Haleeba Plaza, Al Muraqqabat Road, P.O.Box 13142,Dubai,U.A.E.
…..Tel : (971-4) 268 1701-2 Fax : (971-4) 268 1703
…..E-mail : dxbaatg@emirates.net.ae
…..หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น
…..สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
…..East 18/1,District 80,Al Muroor Road, 4th Street, Opposite Al Falah Plaza, P.O.Box 47466,Abu Dhabi,U.A.E.
…..Tel : (971-2) 642-1772
…..Fax : (971-2) 642-1773
…..E-mail : thaauh@emirates.net.ae

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
travel guide dubai 5

หมู่เกาะต้นปาล์ม เป็นโครงการก่อสร้างเกาะจำลองบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ในดูไบ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยแต่ละเกาะจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนต้นปาล์ม และล้อมรอบด้วยเสี้ยววงกลม โดยพื้นที่จะมีการจัดเป็นที่อยู่อาศัย และรีสอร์ท การพัฒนานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ในโครงการจะมีการสร้างทั้งหมด 3 เกาะได้แก่ ปาล์ม Jumeirah, ปาล์ม Deira และ ปาล์ม Jebel Ali
travel guide dubai 6
เบิร์จดูไบ (ภาษาอาหรับ: دبي برج , Burj Dubai – หอคอยดูไบ) เป็นตึกระฟ้าสูงยวดยิ่ง ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในย่านกลางเมืองดูไบ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะถูกจัดเป็นอาคารระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก กำหนดให้เข้าใช้งานได้ในต้นปี พ.ศ. 2552 ณ โดยจะสร้างให้มีความสูงประมาณ 818 เมตร ในดูไบยังมีโครงการก่อสร้างตึกในชื่อว่า อัลเบิร์จ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบและวางแผน โดยความสูงยังคงถูกเก็บเป็นความลับเช่นกัน โดยประมาณการว่าอาจจะสูงอย่างน้อย 800 เมตร

travel guide dubai 7
เบิร์จอัลอาหรับ (ภาษาอาหรับ: العرب برج , Burj al-Arab) เป็นโรงแรมหรูหราและเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูง 321 เมตร (1,053 ฟุต) โดยตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวเปอร์เซีย โดยเชื่อมต่อกับฝั่งผ่านทางสะพาน เบิร์จอัลอาหรับเป็นเจ้าของโดย จูเมราฮ์ การก่อสร้างเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยตัวตึกออกแบบมีลักษณะคล้ายเรือใบ dhow ซึ่งเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งของชาวอาหรับ

ถนน Al Fahidi
…..ถนน Al Fahidi ตั้งอยู่ใจกลางซุก Bur Dubai เป็นศูนย์กลางร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ โฮมเธียร์เตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ถ่ายรูป ซึ่งเสนอขายในราคาย่อมเยาว์
Al Nasr Leisureand
…..ตั้งอยู่บริเวณ Bur Dubai ห่างจากถนน Zabeel เป็นสวนสาธารณะที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง ผุ้ชื่อชอบการเล่นกีฬาจะต้องถูกใจเป็นพิเศษ เพราะสวน Zabeel นี้ มีทั้งลู่สำหรับโยนโบล์ลิ่ง พื้นน้ำแข็งราบสำหรับเล่นสเก๊ต และสระว่ายน้ำ รวมไปถึงสวนสนุกสำหรับเด็ก เปิดทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น.
Bait Al Wakeel
…..สร้างขึ้นในปี 1934 โดยท่านชีคราชิด ซึ่งเป็นผู้ครองรัฐองค์ที่แล้ว ถือว่าเป็นตึกทางการแห่งแรกของดูไบโดยในปัจจุบันได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นมา และวิถีชีวิตของชาวประมง
Bani Yas Square
…..สิ่งที่เห็นได้ชัดในบริเวณ Bani Yas Square คือ หอ Deira ที่มีลักษณะยอดบนเป็นวงกลม บริเวณจัตุรัสจะมีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งหุ่ม และ สินค้าบริโภคทั้งหลายให้คุณต่อรองราคากันได้

บทความอื่นๆ