โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • india

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย Planet Holidays

เป็นทัวร์อินเดียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ทัวร์อินเดีย เชิญชวนเที่ยวทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ อัครา เป็นต้น

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : IND-FD-355
  วันที่เดินทาง

  25-28 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 10-13 ม.ค. 63, 17-20 ม.ค. 63, 24-27 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 04-07 ธ.ค. 62, 01-04 พ.ย. 62, 14-17 ก.พ. 63, 21-24 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 มี.ค. 63, 25-28 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 ฿
  รหัส : IND-FD-373
  วันที่เดินทาง

  16-20 ก.พ. 63, 23-27 ก.พ. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 09-13 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 08-12 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63, 5-9 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 26-30 เม.ย. 63, 07-11 เม.ย. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตในการต้อนรับกา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,990 ฿
  รหัส : IND-XW-382
  วันที่เดินทาง

  16-20 ม.ค. 63, 23-27 ม.ค. 63, 14-18 ม.ค. 63, 13-17 ก.พ. 63, 09-13 ม.ค. 63, 21-25 ม.ค. 63, 28 ม.ค.-01 ก.พ. 63, 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 04-08 ก.พ. 63, 06-10 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63, 20-24 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 03-07 มี.ค. 63, 05-09 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63

  ทัวร์อินเดีย ฮาวา มาฮาล | วัดพระพิฆเนศ | พระราชวังหลวง | ทัชมาฮาล อักราฟอร์ด | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 ฿
  รหัส : IND-FD-268
  วันที่เดินทาง

  1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 27-30 ต.ค. 62, 29 ธ.ค.-06 ม.ค. 63, 10-13 ม.ค. 63, 17-20 ม.ค. 63, 24-27 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63

  ทัวร์อินเดีย นาท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้าสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจานวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 ฿
  รหัส : SRI-SL-012
  วันที่เดินทาง

  12-15 เม.ย. 63, 11-14 เม.ย. 63

  ทัวร์ศรีลังกา นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,999 ฿
  รหัส : IND-SL-371
  วันที่เดินทาง

  07-10 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 19-22 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย เนปาลเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 ฿
  รหัส : IND-FD-365
  วันที่เดินทาง

  12-17 ต.ค. 62, 19-24 ต.ค. 62, 18-23 ต.ค. 62, 4-9 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 23-28 ต.ค. 62, 30 ต.ค.-04 พ.ย. 62, 1-6 พ.ย. 62, 15-20 พ.ย. 62, 11-16 ต.ค. 62, 05-10 ต.ค. 62, 08-13 ต.ค. 62, 09-14 ต.ค. 62, 24-29 ม.ค. 63, 1-6 ม.ค. 63, 17-22 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-05 ก.พ. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวสาลี คืออาณาจักรหนึ่งของวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้น ของชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อว่า ไวสาลี ไพสาลี หรือเวสาลี เนื่องจากในครั้งนั้นกรุงเวสาวีเกิดฝนแห้ง ข้าวกล้าตายเพราะถูกแดดเผาคนยากจนอดตาย ศพเกลื่อนกลาดทั่วพระนคร อมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้ามาในพระนครผู้คนตายเพิ่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 ฿
  รหัส : IND-6E-372
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 20-25 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 05-10 ธ.ค. 62, 13-18 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 31 ม.ค.-05 ก.พ. 63, 19-24 มี.ค. 63, 05-10 มี.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) นำท่านเดินทางขึ้น เขาคิชญกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชม ถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 ฿
  รหัส : IND-TG-374
  วันที่เดินทาง

  17-21 ม.ค. 63, 24-28 ม.ค. 63, 13-17 มี.ค. 63, 27-31 มี.ค. 63, 13-17 ก.พ. 63, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63, 06-10 ก.พ. 63, 07-11 ก.พ. 63, 14-18 ก.พ. 63, 20-24 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 10-14 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 13-17 เม.ย. 63, 23-27 เม.ย. 63, 24-28 เม.ย. 63, 02-06 เม.ย. 63, 03-07 เม.ย. 63, 09-13 เม.ย. 63, 01-05 พ.ค. 63, 15-19 พ.ค. 63, 30 เม.ย.-04 พ.ค. 63, 08-12 พ.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) หรือ “นครแห่งชัยชนะ” ได้รับการกล่าวขนานนามว่า “นครสีชมพู” โดยมีที่มาอันเกิดมาจากเมื่อในปี ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห์ (Maharaja Ram Singh) มีรับสั่งให้ประชาชนทาสีชมพูทับบนสีปูนเดิมของบ้านเรือนตนเอง เพื่อเป็นการแสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,888 ฿
  รหัส : IND-FD-331
  วันที่เดินทาง

  1-6 ธ.ค. 62, 8-13 ธ.ค. 62, 27 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 10-15 พ.ย. 62, 24-29 พ.ย. 62, 5-10 ม.ค. 63, 12-17 ม.ค. 63, 19-24 ม.ค. 63, 26-31 ม.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,900 ฿
  รหัส : IND-TG-347
  วันที่เดินทาง

  5-9 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 21-25 พ.ย. 62, 24-28 ม.ค. 63, 14-18 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 19-23 มี.ค. 63, 5-9 มี.ค. 63, 2-6 ม.ค. 63

  ทัวร์อินเดีย นำท่านสู่ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติและชาวอินเดียเดินทางมาเคารพสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขึ้นโดย Seth Jai Ram Paliwal ในช่วงศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซึ่งพระพิฆเนศวรช้างหัวเทพในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นมงคล ภูมิปัญญา ความร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 24,900 ฿
  รหัส : IND-FD-340
  วันที่เดินทาง

  4-10 พ.ย. 62, 25 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 16-22 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63, 13-19 ม.ค. 63, 27 ม.ค.-02 ก.พ. 63

  ทัวร์อินเดีย เดินทางสู่ นำท่านสู่ หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village) มีลักษณะเป็นกองอิฐเนินสูง ซึ่งนางสุชาดาเป็นผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ระหว่างทางก็จะผ่าน แม่น้ำเนรัญชร (Niranjana River) ปัจจุบันเรียกว่า Falgu River หรือ Phalgu River เป็นแม่น้ำที่ถ้าฝนหยุดตก น้ำในแม่น้ำก็จะ...
  จองเลย