EEK58-ADS_0_0

ทัวร์ยุโรป Beautiful Journey East Europe เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น 69,888 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

เยอรมัน ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองมิวนิก ชมโอลิมปิกทาวเวอร์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ เยี่ยมชมปราสาทปราก
ถนนทองคำ จัตุรัสกลาง เมืองเบอร์โน พิพิธภัณฑ์ Moravian Museum สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา ฮังการี ล่องเรือชมความงามแม่น้ำดานูบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์ ออสเตรีย เที่ยวชมเมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ
พระราชวังฮอฟบวร์ก พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท McArthurGlen

วันที่เดินทาง

16 ต.ค. 67 – 23 ต.ค. 67, 11 ก.ย. 67 – 18 ก.ย. 67, 10 ต.ค. 67 – 17 ต.ค. 67

ทัวร์ยุโรป

22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
01.35 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดย สายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK385
04.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ EK049
13.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ พาทุกท่านไปเช็คอินสถานที่ชื่อดังที่มีความสำคัญของเมืองมิวนิก ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก โอลิมปิกทาวเวอร์ (Olympic Tower) หอคอยสัญญาณวิทยุและโทรทัศนที่สูงถึง 291 เมตร โดดเด่นเหนือเมืองมิวนิก จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ มาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมืองในเขตเมืองเก่า ปัจจุบันที่เป็นเหมือนพื้นที่สำหรับงานพิธีต่างๆ ที่สำคัญของเมือง ถัดมาเป็น ศาลาว่าการใหม่ (New Town Hall) ที่ได้ใช้ทำการแทนศาลาว่าการเก่าตั้งแต่ปี 1874 เห็นได้ง่ายด้วยหอคอยแหลมสูงและการออกแบบและตกแตงอย่างประณีตไม่แพ้ปราสาทหรือพระราชวัง บริเวณใกล้กันนั้นเป็น ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) เป็นอาคารสีขาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาว่าการของเมืองมิวนิคมาตั้งแต่ปี 1310 แม้จะผ่านมากว่า 700 ปี แต่ก็ยังสวยและสง่า
นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซน (Fussen) (ระยะทาง 129 กม./ 2.15 ชม.) เป็นเมืองที่รู้จักด้านอุตสาหกรรมผลิตไวโอลิน
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมพ์เทิน (Kempten) (ระยะทาง 45 กม./ 45 นาที) เป็นชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี
ที่พัก : BigBox Allgaeu Hotel Kempten หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ระยะทาง 48 กม./ 45 นาที) นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่งดงามและสวยดั่งเทพนิยายที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ยังยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์อีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) เมนูพิเศษ! ขาหมูเยอรมัน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทอิชเชิล (Bad Ischl) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 268 กม./ 4 ชั่วโมง) อยู่ริมแม่น้ำเทราน์ตรงใจกลางของ แหล่งมรดกโลกซัลทซ์คัมเมอร์กูท
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
ที่พัก : Hotel Goldenes Schiff หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
นำทุกท่านเดินทางไปเที่ยวชมที่ เมืองฮัลส์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 21 กม./ 30 นาที.) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก อีกทั้งบรรยากาศและความเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจให้ท่านอิสระเดินถ่ายถาพเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูพิเศษ ปลาเทราต์ย่างท่านละ 1 ตัว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 210 กม./ 3.30 ชม.) ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Vltava ทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ จนถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองหยดน้ำ” จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทกอธิคดั้งเดิม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพูหวานๆ ราวกับปราสาทเจ้าหญิงในนิยาย มีอายุกว่า 700 ปี เคยเป็นคฤหาสน์ส่วนตัวของขุนนางถึง 3 ตระกูล ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาล
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ (Ceske Budejovice) (ระยะทาง 26 กม./ 30 นาที) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวัลตาวา และเป็นเมืองต้นกำเนิดของเบียร์บัดไวเซอร์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
ที่พัก : Spa Hotel Vita หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ระยะทาง 147 กม./ 2.15 ชม.) เป็นเมืองหลวง เมืองมรดกโลกของสาธารณรัฐเช็ก มีแม่น้ำวัลตาวา เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาแต่โบราณ ด้วยความสวยงามและเงียบสงบ จึงได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนของ “มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe)” จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมปราสาท) เป็นปราสาทเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่เก็บมงกุฎุเพชรซทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชารล์สที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง อาทิ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) ไฮไลท์ของมหาวิหาร บริเวณช่องหน้าต่างถูกประดับประดาด้วยกระจกสี รอบๆผนังตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม และประติมากรรมที่มีความประณีตและสวยงามสุดๆ พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็นอาคารที่ต่อเนื่อง มาจากโบสถ์เซ็นเตอร์วิตัส สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ การสร้างหลังคามีรูปทรงแหลมสูง แบบสถาปัตยกรรมโกธกิตอนปลาย มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา (The St. George’s Basilica) ตัวอาคารเริ่มสร้างขึ้น ในปีค.ศ.920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอก แต่ภายในกลับตกแต่ง ด้วยสไตล์โรมาเนสก์ที่ให้บรรยากาศ เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เช็ก
และอีกจุดที่สวยไม่แพ้กัน นั่นคือ ถนนทองคำ (Golden Lane) โดยสาหตุที่ได้ชื่อว่าถนนทองคำนั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พำนักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาด ที่ท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้น มาจากพระราชดำรัสของพระนางมาเรีย เทเรซ่า ที่โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานประวัติศาสตร์ ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัลตาวา ในกรุงปราก มีรูปปั้นสไตล์บาโรก ทั้งหมดกว่า 30 รูป ที่ถูกวางอยู่ข้างสะพานชาร์ลส์มาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ผ่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สำคัญอย่าง หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) โดยทุกๆ ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. เมื่อถึงเวลาที่นาฬิกาบอกเวลาจะมีหน้าต่างเล็กๆ สองบานเปิดออก ขบวนตุ๊กตารูปปั้นที่เป็นสาวกพระเยซูจะพากันเดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกาดาราศาสตร์แห่งนี้สามารถบอกเวลาได้ทั้ง วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรราศีอีกด้วยซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า 600 ปีมาแล้ว
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 204 กม./ 3 ชม.) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็กซึ่งเป็นที่รู้จักในอาคารสถาปัตยกรรมศิลปะสมัยใหม่ จตุรัสกลางเมือง (The Liberty Square) จัตุรัสที่สำคัญที่สุดในเบอร์โนและเป็นศูนย์กลางของเมือง แม้จะเรียกจตุรัส แต่จริงๆแล้วมันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ที่รายล้อมด้วยอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
ที่พัก : Orea Congress Hotel Brno หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (ระยะทาง 131 กม./ 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศ และมีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี ให้ท่านชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava castle) เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ มีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว และที่สำคัญหอคอยที่แห่งนี้ยังเคยเป็นที่เก็บมงกุฎและคฑาสำหรับพิธีราชาภิเษกอีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. / 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงมีชื่อเรียกเล่นๆว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” พาทุกท่านทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ (ค่าล่องเรือรวมในค่าทัวร์) ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม. ในช่วงที่เราล่องเรือ จะเห็น วิว 2 ฝั่งแม่น้ำ ที่เราจะสังเกตเห็น อาทิเช่น อาคารรัฐสภาฮังการี, สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge, สะพานเอลิซาเบธ , โบสถ์ Matthias, อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ในขณะที่ล่องเรือเราจะเห็นเกาะมาร์กาเรต ตั้งอยู่กลางแม่น้ำดานูบ ปกคลุมด้วยสวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13)
ที่พัก : IntercityHotel Budapest หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14)
นำท่านเดินทางสู่เมืองพาห์นดอฟ (Parndorf) (ระยะทาง 196 กม. / 3 ชม.) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ McArthurGlen Outlet สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, NIKE และ ร้านช็อคโกแลตอย่าง Lindt ร้านขนมเวเฟอร์ชื่อดังของออสเตรียยี่ห้อ Manner และอีกมากมาย ถือว่าเป็นเอ้าท์เล็ทที่มีร้านหลากหลาย ของมีให้เลือกเยอะ
เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 48 กม. / 45 นาที) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) ใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย ศาลาว่าการกรุงเวียนนา (Vienna City Hall) หรือที่เรียกว่า Rathaus เป็นอาคารที่สวยงามที่สุดในบรรดาอาคารเก่าแก่จำนวนมากในกรุงเวียนนา และภายในห้องต่างๆ ถูกตกแต่งสไตล์โกธิค โดยที่แห่งนี้มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,000 คนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอาคาร
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.40 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK126

06.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย สายการบิน EMIRATES (EK) โดยเที่ยวบินที่ EK372
19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป