Go Sweety autumn B1

ทัวร์อินเดีย Autumn Go sweety Kashmir (6E)

ราคาเริ่มต้น 41,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

สายการบิน: IndiGo_Logo

ไฮไลท์ของกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่กุลมาร์ค นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นเคเบิลคาร์ไปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของภูเขาหิมะที่สวยงาม พบเห็นหมู่บ้านยิปซี และหมู่บ้านของคนท้องถิ่น เห็นวิวทิวเขาของเทือกเขาหิมาลัย และป่าสน …อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความสวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส กุลมาร์ค ภาพที่จะปรากฏแก่สายตา คือ ลานเล่นสกีสีขาว อิสระสนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบนยอดเขากุลมาร์คและกิจกรรมต่างแล้วอย่างเต็มที่ (ราคากิจกรรมไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์) จนถึงเวลานัดหมาย

วันที่เดินทาง

19 ต.ค. 67 – 25 ต.ค. 67, 23 ต.ค. 67 – 29 ต.ค. 67, 16 พ..ย. 67 – 22 พ.ย. 67

ทัวร์อินเดีย 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เดลลี – – D
14.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 สายการบินอินดิโก้ (Indigo) 6E1054 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน
17.00 น. เหินฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E1054 **หมายเหตุ** ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง
19.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง
20.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เดลลี) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

ที่พัก Avalon Court Yard Delhi 3 * หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เดลลี – (บินภายใน) ศรีนาคา-โซนามาร์ค B L D
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม…นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.35 น. เหินฟ้าสู่ ศรีนาคา (Srinagar) โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E6554
10.05 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานศรีนาการ์ Srinagar International Airport เมือง ลวงของรัฐแคชเมียร์ ตรวจรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองศรีนาคาร์ เมืองหลวงของแคชเมียร์ได้ทันที ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร (โดยรถเทมโบคันละ 12-14 ท่าน)
จากนั้น นำท่านชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนโมกุลแบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วยสระน้ำ ลำธารและแปลงไม้ดอก
(พิเศษ) นำท่าน ชม นาซีม บักห์ Naseem Bagh เป็นสวนโมกุลที่สร้างขึ้นทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ Dal สวนนี้เป็นสวนโมกุลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ ซึ่งสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโมกุลอัคบาร์ ในปี ค.ศ. 1586 มีการปลูก ต้นไม้จีนกว่า 1,200 ต้น ในปี 1686 โดยชาห์ จาฮัน ได้รับการพัฒนาเป็น Chinar Heritage Park โดยมหาวิทยาลัยแคชเมียร์ ปัจจุบันอุทยานมีต้นชีนาร์ประมาณ 700 ต้น ส่วนใหญ่จะเข้าชมในฤดูใบไม้ร่วงตั้งแต่เดือนกันยายนถึ งธันวาคม…
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม/ภัตตาคาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg) ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โซนามาร์ค “ทุ่งทองคำแห่งแคชเมียร์” อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,740 เมตร.เป็นที่รู้จักกันในนาม “ประตูสู่ลาดัคห์” จุดสุดท้ายก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเมือง เลห์ ของลาดัคห์ โดยข้ามภูเขา โซจิ ลา(Zoji La). เส้นทางที่ไปโซนามาร์คนี้จะขนานไปกับ แม่น้ำสินธุ(Sindhu River) ต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หลายสายในอินเดีย ห่างจากศรีนาการ์ไปทางตะวันตก 80 ก.ม. มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นประตูโบราณเส้นทางสายไหมเชื่อมต่อจัมมูและแคชเมียร์กับทิเบต
บ่ายๆ เดินทางถึง โซนามาร์ค นำท่านเข้าสู่ที่พัก สัมผัสธรรมชาติ อากาศหนาว ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็ง

โปรแกรมแนะนำ …ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างไกล้ชิดมากขึ้น หรือ สนุกการนั่งค่าขี่ม้า ราคาเริ่มต้น 1500-2000 รูปี (ไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
ที่พัก Hotel Rosewood Sonamarg 4 *หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 โซนามาร์ค – กุลมารค์ – ศรีนาคา B L D
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ภูเขาหิมะที่ “กุลมาร์ค” (Gulmarg) หรือเดิมเรียกเการิมาร์ค ภูเขาที่สวยงามที่สุดของแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาลและในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ที่สำคัญยังเป็นสถานที่เล่นสกีที่ขึ้นชื่อว่าถูกที่สุดในโลก อีกทั้งทัศนียภาพยังงดงามไม่แพ้แถบยุโรปเลย กุลมาร์คสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในแคชเมียร์ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์

ไฮไลท์ของกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่กุลมาร์ค นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นเคเบิลคาร์ไปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของภูเขาหิมะที่สวยงาม พบเห็นหมู่บ้านยิปซี และหมู่บ้านของคนท้องถิ่น เห็นวิวทิวเขาของเทือกเขาหิมาลัย และป่าสน …อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความสวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส กุลมาร์ค ภาพที่จะปรากฏแก่สายตา คือ ลานเล่นสกีสีขาว อิสระสนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบนยอดเขากุลมาร์คและกิจกรรมต่างแล้วอย่างเต็มที่ (ราคากิจกรรมไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์) จนถึงเวลานัดหมาย
รายการเสริม…สำหรับบางท่านต้องการไปอีกจุดชมวิวท่านสามารถขึ้นกระเช้าไปยัง เฟสที่ 2 ได้ทั้งนี้/ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัยเป็นสำคัญ เฟสที่ 2ไม่เหมาะสำหรับท่านที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจำตัวเนื่องจาก จะมีสภาพอากาศที่เบาบางกว่าปกติ
กลาวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุลมาร์ค)
บ่าย นำท่นเดินทางสู่ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับศรีนาคา
นำท่านชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ต้นไม้ที่มีความสวยงามและโดดเด่น คือ ต้นชีน่า หรือต้นเมเปิ้ล ซึ่งใบของต้นไม้นี้มีสีแดงเพลิงสวยงามและใบจะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล…จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบริเวณหน้าสวน ..จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเข้าสู่โรงแรมเรือ
จากนั้น นำท่านชมโรงงานพรมเปอร์เซีย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมลอยน้ำ ชื่นชมทัศนียภาพขอเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบเมืองศรีนาคา ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่บ้านเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บ้านเรือนี้ถือกำเนิดจากสมัยที่เจ้าผู้ครองแคว้นแคชเมียร์ยังครองอำนาจกับ อังกฤษที่เข้ามาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตให้อังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนอังกฤษจึงหาทางออกด้วยการสร้างบ้านเรือลอยลำอยู่ในทะเลสาบแทน
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมลอยน้ำอันแสนโรแมนติก
Deluxe House Boats (Srinagar)
“วิมานบนดินแห่งแคชเมียร์” ความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว เกิดขึ้นในยุค “ควีนส์วิคตอเรีย” ซึ่งอังกฤษได้เข้ามาล่าอาณานิคม แต่มหาราชาโมกุล ได้ตั้งกฎเข้มว่า …แม้อังกฤษจะมีอำนาจเหนืออย่างไรก็ไม่อาจให้ใช้สิทธิถือครองที่ดินผืนนี้ได้…!!! นักล่าอาณานิคม จึงเลี่ยงโดยนำไม้สนซีดาร์ สร้างเป็นเรือ มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมตามแบบของอังกฤษ แกะสลักลวดลายสวยงาม พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ หลังอินเดียถูกปลดปล่อยให้เป็นเอกราช บ้านเรือเหล่านี้จึงตกเป็นของรัฐ ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ต่อมาได้ตกเป็นของเอกชน จึงปรับเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยว กลายเป็นสถานที่ได้รับความนิยมจนมาถึงปัจจุบัน

วันที่ 4 ศรีนาคา – หมู่บ้านพาฮาลแกม-ศรีนาคา B L D
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางจากสู่ หมู่บ้านพาฮาลแกม (Pahalgam) ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง
หมู่บ้านพาฮาแกม (Pahalgam) หรือหุบเขาแกะ แห่งแคชเมียร์เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ ตลอดระยะทางจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดสองข้างทาง ทิวทัศน์ของเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสน และหิมะจะเห็นได้ตามยอดเขาสูง แต่อากาศยังหนาวเย็น คำว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรืออาจเรียกง่ายๆว่า หุบเขาแกะ นั่นเอง โดยพาฮาลแกมนั้นอยู่ห่างจากเมือง ศรีนาคา ของจัมมูและแคชเมียร์ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตรและ ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่นิยมมาถ่ายทำภาพยนตร์กัน ด้วยสภาพธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยแม่น้ำลำธาร (มีแม่น้ำลิดดาร์เป็นแม่น้ำสายสำคัญ) หุบเขา ป่าสน ทุ่งหญ้ากว้าง มีฉาก
ระหว่างทางแวะจอดรถถ่ายรูป กับวิวทิวทัศน์ที่งดงาม จนหยุดกดชัตเตอร์ไม่ได้เลยทีเดียว..นั่งรถเลียบเขาไป นานหน่อยแต่วิวสวยตลอดสองข้างทาง นอกจากนี้จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูก หญ้าฝรั่น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากันว่าเกสรของหญ้า ฝรั่นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาล แอปเปิ้ลแคชเมียร์ เริ่มตั้งแต่กันยายนถึงพฤศจิกายนของทุกปี แอปเปิ้ลสีแดงสดที่เขาว่ากันว่ารสชาติหวานอร่อย มาถึงแล้วควรลิ้มลองแอปเปิ้ลสดๆหรือน้ำแอปเปิ้ลคั้นสดก็ฟินไม่แพ้กัน
ถึง.. หุบเขาพาฮาลแกม นำชมความสวยงามของ พาฮาลแกม “หุบเขาแกะแห่งแคชเมียร์” พาฮาลแกมได้รับการขนาน นามว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอร์แลนด์” มีแม่น้ำสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น “แม่น้ำลิดดาร์” (Liddar) เป็นแม่น้ำสายสำคัญ พาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญ้าฝรั่น (Saffron) ที่ใหญ่ที่สุด มีคุณภาพดีกว่าที่อื่น…อิสระให้ท่านได้ หรือเลือกเดินเล่นซื้อสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าพัชมีน่า เปเปอร์มาเช่ ชุดพื้นเมือง เครื่องประดับฯลฯ จนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม (พาฮาลแกม)
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา นำท่าน ล่องเรือชิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ1 ชม. “ชิคาร่า(Shikara) เรือพายโบราณ เป็นพาหนะสำหรับทำมาหากินของชาวแคชเมียร์ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำที่สำคัญใบพายเป็นรูปหัวใจให้ท่านชมความงดงามทะเลสาบ ทะเลสาบได้รับการขนานนามว่า “เพชรยอดมงกุฏของแคชเมียร์” หรือ “อัญมณีแห่งศรีนาคา” เนื่องจากเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของ ชาวแคชเมียร์..ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ที่นำของมาขายกันถึงกลางทะเลสาบ! เช่น ผ้าพัชมิน่า, เปเปอร์มาเช่, เครื่องประดับและเครื่องเงินต่างๆมากมาย ได้เวลาสมควรพายเรือกลับที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ บ้านเรือ
ที่พัก Deluxe House Boats (Srinagar)

วันที่ 5 ศรีนาคา – เดลลี – อัครา B L D
เช้า บริการอาหารเช้า ณ บ้านเรือ..นำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา
จากนั้น นำท่านชมจามามัสยิด “Jama Masjid” ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้น
09.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองนิวเดลลี โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E216
11.15 น. เดินทางถึง เมืองนิวเดลลี (New Delhi) หลังตรวจรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เดินทางสู่ เมืองอัครา ระยะทาง 203 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจราจร อัคระอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า “ฮินดูสถาน” (Hindustan) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา (Yamuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ถึงอัคระนำท่านเข้าสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
ที่พัก Crystal Sarovar Premier (Agra) 5*หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 อัครา – เดลลี B L D
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. นำท่านชม ทัชมาฮาล (TajMahal) ทัชมาฮาล เมืองอัคราประเทศอินเดีย สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ …ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือหลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของมัสยิด มีหออาซาน (หอสูงสำหรับร้องแจ้งเวลาทำนมาซ) และมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกว่าได้
จากนั้น ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด (Agra Fort) เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัครา พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนน์ พระองค์ถูกกักขังอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666

ตามตำนานกล่าวว่าให้วันสุดท้ายของชีวิตพระองค์ใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสิ้นพระชนม์ด้วยเศษกระจกในกำมือ พระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มิได้ประสงค์ที่จะถูกฝังร่วมกับประมเหสี แต่พระองค์มีแผนการที่จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีดำ เพื่อเป็นสุสานของพระองค์ แต่ผู้รู้หลายท่านเชื่อว่าพระองค์ประสงค์ที่จะถูกฝังเคียงข้างพระนางมุมตัซ มาฮาล
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
บ่าย นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดียเครื่องประดับ อัญมณี ไม้จันทร์หอมแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิวเดลลี ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4- 5 ชม. นำท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ตลาดจันปาร์ต (Janpath Market) จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ที่พัก Radisson Blu Dwarka Delhi หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 เดลลี – กรุงเทพ B – –
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม…นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบินที่ 6E1053
16.10 น. เดินทางถึง…ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์อินเดีย